Valdes sēdes protokols Nr.9 – 27.11.2014

IIA Latvia Logo Blue Side 3 levelsIekšējo Auditoru Institūta valdes sēdes protokols Nr. 9

Rīgā, 2014.gada 27.novembris
Sapulces sākums:      plkst. 16:00

Sapulcē piedalās valdes locekļi: Sandijs Miķelsons, Indra Ozola, Diāna Ļubimova, Kārlis Majevskis
Sapulci vada :            Kārlis Majevskis
Protokolē:                  Vita Reinšmite

 

DARBA KĀRTĪBA

 1. Biedru jautājumi.
 2. 2015.gada  budžeta plānošana.
 3. Par 10.gadskārtējās konferences plānošanas organizatoriskie jautājumi 2015.gadam
 4. Apmācību, diskusiju semināru organizatoriskie jautājumi
 5. IAI pārstāvja dalība audita padomē.
 6. IAI logo apstiprināšana.
 7. IAI dalība Globālā Institūta (Ķīnā) un  ECIIA (Parīzē) padomes sēdē.
 8. Apmācības,semināri,diskusijas.
 9. Citi jautājumi.

  

 1. Biedru jautājumi
  1. Diāna Ļubimova informē,  ka  2014.gada 28.oktobrī saņemts  Janas Beitikas pieteikumus izslēgt viņu no IAI biedru saraksta. J.Beitika ir veikusi apmaksu par kavēto biedru naudu par 2012.gadu un 2013.gadu.
   Vienbalsīgi nolemts: no 2014.gada 27.novembra izslēgt Janu Beitiku no profesionālās biedrības „Iekšējo Auditoru Institūts”.
 2. 2015.gada budžeta plānošana
  1. Notiek diskusija par 2015.gada budžeta plānošanas kritērijiem. Indra Ozola iesaka saglabāt esošo budžeta struktūru, sadalot ieņēmumus un izdevumus pa veidiem un aktivitāšu programmām.
   Vienbalsīgi nolemts:  saglabāt esošo budžeta struktūru un uz nākamo valdes sēdi skatīt jautājumu par 2015.gada budžeta projektu un gatavot budžeta projektu apstiprināšanai  IAI biedru pilnsapulcē.
 3. 2015.gada konferences plānošana
  1. Notiek diskusija par 10.gadskārtējās konferences  organizēšanas datumu 2015.gadam. Sandijs Miķelsons informē, ka ņemot vērā iepriekšējo pieredzi vispiemērotākais laiks būtu 8 un 9.oktobris un iesaka sagatavot IIA Global pieprasījumu  Phills Tarling dalību konferencē.  Phils Tarling  ar 25.gadu pieredzi auditā  publiskajā un komerciālajā sektorā, kā arī nodrošina iekšējo auditoru institūtu konsultēšanu un apmācības.
   Vienbalsīgi nolemts:  nosūtīt  pieprasījumu IIA Global par Phill Tarling uzaicinājumu piedalīties 10.gadskārtējā  konferencē.
 4. Apmācību, diskusiju, semināru organizatoriskie jautājumi (citi)
  1. Sandijs Miķelsons informē, ka 2015.gadam nebūs vairs pieejamas telpas Tiesu namu aģentūrā.  Jārisina jautājums par citu telpu  nodrošināšanu ikmēneša diskusijām, kā arī apmācībām un semināriem.
   Vienbalsīgi nolemts: risināt jautājumu par iespēju nodrošināt citu telpas ikmēneša diskusiju, semināru organizēšanai.
 5. IAI pārstāvja dalība audita padomē
  1. Notiek diskusija par IAI pārstāvja virzīšanu iekšējā audita padome.  Ņemot vērā  to, ka padomes sastāvā nevar iekļaut to valsts iestāžu pārstāvjus, par kuru darbību padome sniedz atzinumu, Indru Ozolu un Ingrīda Ivanovu IAI nevar virzīt. Diskusijas laikā tiek apspriests par Sandija Miķelsona, Kārļa Majevska vai Kaspara Ļebedeva izvirzīšanu.
   Vienbalsīgi nolemts:  par Sandija Miķelsona virzīšanu iekšējā audita padomē kā IAI pārstāvja, ņemot vērā ilgstošu pieredzi IAI valdes sastāvā.
 6. IAI logo apstiprināšana
  1. Kārlis Majevskis informē par IAI logo izveidošanu jaunajai mājas lapai un prezentē logo dizainu veidus jaunajai mājas lapai.
   Vienbalsīgi nolemts: apstiprināt IAI logo uzlaboto versiju.
 7. IAI dalība Globālā Institūta (Ķīnā) un ECIIA (Parīzē) padomes sēdē 2015.gadā
  1. Notiek diskusija vai IAI piedalīsies kāda no sēdēm. Sandijs Miķelsons iesaka, ka  IAI dalība noteikti būtu jāplāno jo tā ir lieliska iespēja gan tikties ar Globāla Institūta pārstāvjiem, gan arī vienoties par 10.gadskārtējās konferences organizatoriskiem jautājumiem, piedāvājot konferencē piedalīties kā lektoram. Sandijs Miķelsons vērš uzmanību uz to, ka  izmaksas jāparedz 2015gada budžetā.
   Vienbalsīgi nolemts: līdz apstiprināšanai biedru pilnsapulcē iekļaut paredzamās izmaksas  2015.gada budžetā. 
 8. Apmācības, semināri, diskusijas:
  1. Ingrīda Ivanova informē ka Globālais Institūts ir izdevis jaunas vadlīnijas publiskajam sektoram Assessing Organizational Governance in the Public Sector” Rokasgrāmata sniedz publiskā sektora auditoriem prakses vadlīnijas  kā novērtēt publiskā sektora pārvaldes darbības procesus un sniegt ieteikumus pārvaldes darbības uzlabošanai. Notiek apspriede, ka šī ir aktuāls nākamās diskusijas tēmas jautājums.
   Vienbalsīgi nolemts: apstiprināt nākamo diskusijas tēmu par jaunajām vadlīnijām publiskajam sektora auditoriem.
  2. Sandijs Miķelsons un Inda Ozola informē, ka 2015.gadam organizējot ikmēneša diskusijas telpas Tiesu namu aģentūrā vairs nebūs pieejamas un paliek aktuāls jautājums citu telpu nodrošināšanai.
   Vienbalsīgi nolemts:  risināt steidzamā kārtā jautājumu par telpām apmācību organizēšanai. 
 9. Citi jautājumi
  1. Kārlis Majevskis informē, ka nav saņemts MRA līgums, un iespējams, ka nedarbojas IAI pasta kaste. Uzdevums ir Sandijam Miķelsonam risināt jautājumu.
  2. Indra Ozola informē par Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomes 2014.gada 29.oktobra, 14.novembra un 26.novembra  sēdes aktualitātēm. Nākamā sēdes, kura notiks 17.decembrī kurā iekļauts jautājums par valdības deklarācijas izpildes plānošanā , vidēja termiņa prioritātēm, 2014.gada darba plāna pārskatu, 2015.gada darba plāna prioritātēm.
   Vienbalsīgi nolemts: Indrai Ozolai turpināt piedalīties memoranda padomes sēdēs informējot IAI valdi par memoranda padomes sēdes aktualitātēm.
  3. Ziemassvētku pasākuma organizēšana biedriem (citi)Notiek apspriede par Ziemassvētku pasākuma organizēšanu biedriem. Pasākuma mērķis ir apvienot iekšējos auditorus un īstenot savstarpējo komunikāciju biedru starpā. Ņemot vērā IAI 15 gadu jubilejas pasākuma organizēšanas pieredzi un dalībnieku skaitu, kas bija vairāk kā 30 cilvēki, Ziemassvētku pasākumā  nav paredzams mazāks  dalībnieku skaits.
   Vienbalsīgi nolemts:  organizēt  Ziemassvētku pasākumu IAI biedriem 2014.gada 16.decembrī plkst.18.00 Arhitektu namā. Finansējuma plānošanai organizēt biedru aptauju par dalību pasākumā.
  4. Sandijs Miķelsons informē, ka atkārtoti sazinoties ar Globālo Institūtu par   Internal  auditor Magazine elektroniskā žurnāla abonēšanas rēķiniem par summu USD 185.65, panākta vienošanās, ka rēķinu izrakstīšana tiek pārtraukta, ja tiek apmaksāti iepriekšējie rēķini.
   Vienbalsīgi nolemts: apmaksāt Internal Auditor Magazine rēķinus USD 185.65 un turpmāk šo pakalpojumu neiepirkt.

Kārlis Majevskis noslēdz sapulci.
Sapulce noslēdzas:   plkst. 18:15