Statūti

Biedrības

“Iekšējo Auditoru Institūts”

STATŪTI

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1.  Biedrības nosaukums ir “Iekšējo Auditoru Institūts” (turpmāk – Institūts).

1.2.  Institūts ir iekšējo auditoru profesionāla biedrība. Institūts ir pasaules iekšējo auditoru profesionālās biedrības “The Institute of International Auditors” (turpmāk - IIA) un Eiropas iekšējo auditoru profesionālās biedrības “The European Confideration of Institute of Internal Auditing” (turpmāk – ECIIA) biedrs.

1.3.  Institūtam ir sava simbolika.

1.4.  Institūts darbojas Latvijas Republikas teritorijā.

1.5.  Institūts darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un citiem tiesību aktiem, starptautiskajiem līgumiem, IIA un ECIIA direktoru padomes un valdes lēmumiem.

1.6.  Institūts ir nodibināts uz nenoteiktu laiku.

1.7.  Institūts par savām saistībām atbild ar visu savu mantu. Institūts nav atbildīgs par savu biedru saistībām un biedri nav atbildīgi par Institūta saistībām.

II. MĒRĶIS 

2.1.  Institūta mērķis ir veicināt iekšējo auditoru un ar to radniecīgām jomām (risku vadība, iekšējā kontrole, pārvaldība) saistītu profesiju pārstāvju profesionālo attīstību, organizējot mācību, pieredzes apmaiņas un sadarbības pasākumus, kā arī izdodot informatīvus materiālus un izplatot attiecīgu informāciju.

2.2.  Institūta uzdevumi mērķa sasniegšanai ir:

2.2.1.  veicināt iekšējo auditoru sertifikāciju;

2.2.2.  popularizēt iekšējā auditora profesijas nozīmi Latvijā, organizējot pasākumus un citas aktivitātes;

2.2.3.  informēt sabiedrību par iekšējo auditu, riska vadību, iekšējo kontroli, pārvaldību un citām līdzīgām jomām;

2.2.4.  veicināt starptautiskās profesionālās prakses ietvara attīstību, kā arī pārstāvēt biedru un dalībnieku intereses IIA, ECIIA un citās starptautiskās organizācijās;

2.2.5.  veicināt iekšējo auditoru profesionālo ētiku;

2.2.6.  veicināt iekšējā audita profesijas labo reputāciju;

2.2.7.  veicināt saskarsmi Institūta biedru starpā;

2.2.8.  veikt citas darbības, kas nepieciešamas Institūta mērķa sasniegšanai.

III. BIEDRU IESTĀŠANĀS, IZSTĀŠANĀS, IZSLĒGŠANA 

3.1.  Institūta biedru veidi: aktīvie biedri, studējošie biedri (studenti) un Goda biedri.

3.2.  Par Institūta aktīvo biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kura iemaksājusi gada biedra naudu un vēlas sekot Institūta mērķim, atzīst un ievēro šos statūtus un Ētikas kodeksu.

3.3.  Institūta aktīvos  biedrus saskaņā ar statūtiem uzņem un izslēdz Valde, pamatojoties uz personas pieteikumu:

3.3.1.  aizpildot elektronisko reģistrācijas veidlapu Institūta vietnē: https://iai.lv/;

3.3.2.  pozitīva Valdes lēmuma gadījumā personai tiek nosūtīts rēķins par biedra naudas gada maksu;

3.3.3.  pēc biedra naudas gada maksas saņemšanas personai tiek nosūtīts elektronisks paziņojums par personas uzņemšanu Institūtā;

3.4.  Ja Valde atsaka uzņemt personu par Institūta biedru, šāds lēmums ir pamatojams. Šajā gadījumā personai ir tiesības prasīt jautājuma izskatīšanu Biedru kopsapulcē. Ja Biedru kopsapulce lemj par atteikumu uzņemt personu Institūtā, atkārtots pieteikums tiek pieņemts ne ātrāk kā pēc gada no Biedru kopsapulces lēmuma par atteikumu paziņošanas dienas.

3.5.  Biedrs jebkurā laikā var izstāties no Institūta, iesniedzot rakstveida paziņojumu Valdei. Ja biedram ir nokārtotas  saistības pret Institūtu, Valde informē biedru par viņa izslēgšanu no Institūta biedru saraksta. Ja biedram ir nenokārtotas saistības pret Institūtu, Institūta valde informē biedru par viņa izslēgšanu no Institūtu biedru saraksta un vienlaikus norāda uz juridisko atbildību par nenokārtotajām saistībām pret Institūtu. Visas Institūta biedra tiesības izbeidzas, kad biedrs ir izslēgts no Institūta biedru saraksta.

3.6.  Biedru var izslēgt no Institūta, ar valdes lēmumu, ja tas nav maksājis Biedru naudu, neievēro šos statūtus, Ētikas kodeksu vai citus Institūta iekšējos normatīvos aktus, nepilda savus pienākumus vai ar savu darbību kaitē Institūta interesēm, tā mērķa sasniegšanai, vai nodara kaitējumu Institūta reputācijai.

3.7.  Biedru no Institūta izslēdz Valde, par to paziņojot pa e-pastu biedram piecu dienu laikā un norādot lēmuma pamatojumu. Ja biedrs nepiekrīt Valdes lēmumam, personai ir tiesības prasīt jautājuma izskatīšanu Biedru kopsapulcē.

3.8.  Ja biedra dalība izbeidzas saimnieciskā gada laikā, iemaksātā biedra nauda par attiecīgo gadu netiek atmaksāta.

3.9.  Institūtu biedru naudas apmēru nosaka Biedru kopsapulce, pieņemot atsevišķu lēmumu. Biedra naudas maksāšanas kārtību un termiņus nosaka Institūta valde, pieņemot attiecīgu lēmumu.

3.10.  Iestājoties Institūtā vienu (1) mēnesi pirms saimnieciskā gada beigām, jaunais biedrs tiek atbrīvots no biedra nauda samaksas par šo  saimniecisko gadu.

3.11.  Par Biedrības Goda biedriem var būt personas, kurām ir izcili sasniegumi attīstot iekšējā audita, riska vadības, iekšējās kontroles, pārvaldības un radniecīgās jomas. Par Goda biedra statusa piešķiršanu lemj Biedru kopsapulce pēc Valdes vai vismaz piecu (5) biedru ierosinājuma. Goda biedri ir atbrīvoti no biedra naudas maksāšanas.

3.12.  Par Institūta studējošo biedru var būt fiziskas personas - studējošie  līdz 25 gadu vecumam, kas ir imatrikulēti augstākās izglītības iestādē studiju programmās, kas saistītas ar iekšējo auditu un tam radniecīgām jomām.

3.13.  Goda biedri un studējošie biedri ir atbrīvoti no biedra naudas maksāšanas. Dalības maksa par Institūta organizētiem pasākumiem Goda biedri un studējošie biedri maksā noteiktajā kārtībā.

IV. BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1.  Visiem Institūta biedriem ir šādas tiesības:

4.1.1.  piedalīties Institūta pārvaldē, vēlēt un tikt ievēlētam Valdē un citās Institūta struktūrvienībās;

4.1.2.  iesniegt priekšlikumus Valdei, atklāti izteikt un aizstāvēt savu viedokli par Institūta darbību, mērķi un uzdevumiem, apspriest Institūta praktiskās darbības jautājumus;

4.1.3.  saņemt jebkuru informāciju par Institūta darbību, t.sk., iepazīties ar visu Institūta struktūrvienību, Valdes sapulču, sanāksmju vai sēžu protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

4.1.4.  piedalīties visos Institūta pasākumos, t.sk., biedru kopsapulcēs, un atklātās Valdes sēdēs;

4.1.5.  piedalīties Biedru kopsapulcē ar pārstāvja starpniecību, to apliecinot ar rakstisku pilnvaru, kuru iesniedz Valdes priekšsēdētājam pirms Biedru kopsapulces. Šāda pilnvara izdodama bez pārpilnvarojuma tiesībām;

4.2.  Visiem Institūta biedriem ir šādi pienākumi:

4.2.1.  ievērot Institūta statūtus, Ētikas kodeksu un citus iekšējos normatīvos aktus;

4.2.2.  piedalīties Biedru kopsapulcē, lai nodrošinātu tās lemtspēju;

4.2.3.  pildīt Biedru kopsapulces un Valdes lēmumus;

4.2.4.  regulāri un savlaicīgi maksāt biedra naudu, izņemot Goda biedrus, studentus un šo statūtu 4.3. apakšpunktā noteiktos biedrus;

4.2.5.  ar savu līdzdalību aktīvi atbalstīt Institūta mērķa sasniegšanu;

4.2.6.  nepieļaut rīcību, kas var kaitēt Institūta reputācijai.

4.3.  Institūta biedrs var jebkurā laikā pieprasīt dalības apturēšanu uz laiku līdz vienam (1) gadam, iesniedzot rakstisku iesniegumu Institūta Valdei, kurā norādīts dalības apturēšanas iemesls un perioda ilgums. Par dalības apturēšanu lemj Institūta Valde. Dalības apturēšana atbrīvo biedru no biedra naudas nomaksas.

V. FINANŠU LĪDZEKĻU IEGŪŠANA UN IZLIETOŠANA

5.1.  Institūta finanšu līdzekļus veido:

5.1.1.  biedru naudas iemaksas;

5.1.2.  fizisko un juridisko personu ziedojumi;

5.1.3.  iemaksas par dalību mācību un citos organizētajos pasākumos;

5.1.4.  citi ienākumi, ko guvis Institūts, saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem, t.sk., ienākumi no saimnieciskās darbības;

5.2.  Institūta finanšu līdzekļi tiek izmantoti:

5.2.1.  Institūta mērķu īstenošanai;

5.2.2.  Institūta darbības nodrošināšanai, t.sk., darbinieku algošanai.

5.3.  Ja Institūta līdzekļi ir nepietiekami kāda uzdevuma vai projekta īstenošanai, Institūta biedri var vienoties par mērķiemaksām šo uzdevumu vai projektu īstenošanai. Šīm iemaksām ir brīvprātīgs raksturs un Valde tos var izlietot tikai attiecīgo uzdevumu un projektu īstenošanai.

VI. BIEDRU KOPSAPULCE

6.1.  Biedru kopsapulce ir augstākā Institūta lēmējinstitūcija.

6.2.  Biedru kopsapulces kompetencē ir:

6.2.1.  lemt par grozījumu izdarīšanu Institūta statūtos;

6.2.2.  ievēlēt un atsaukt Valdes locekļus;

6.2.3.  strīdu gadījumos lemt par personas iestāšanos Institūtā un par biedra izslēgšanu no Institūta;

6.2.4.  apstiprināt Institūta budžetu;

6.2.5.  noteikt Institūta biedra naudas un tās apjomu;

6.2.6.  lemt par kompensācijas un/vai atlīdzības noteikšanu Valdei;

6.2.7.  ievēlēt un iecelt revīzijas institūciju (revidentu) un, ja piemērojams, apstiprināt revidenta pakalpojuma izmaksas (līguma cenu);

6.2.8.  noklausīties revīzijas institūcijas (revidenta) ziņojumu, apstiprināt Institūta darbības plānu un gada pārskatus;

6.2.9.  ievēlēt un atsaukt Ētikas komisijas un citu Institūta struktūrvienību locekļus;

6.2.10.  lemt par Goda biedra statusa piešķiršanu;

6.2.11.  lemt par Institūta reorganizāciju un likvidāciju;

6.3.  Biedru kopsapulces sasaukšanas kārtība:

6.3.1.  Valde sasauc biedru kopsapulci ne retāk kā reizi kalendārajā gadā un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc Institūta finanšu pārskata gada beigām;

6.3.2.  par Biedru kopsapulces sasaukšanu un tās darba kārtību Valde paziņo biedriem vismaz 5 dienas iepriekš, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli uz biedra profilā norādīto e-pastu;

6.3.3.  ja Biedru kopsapulcē tiek lemts jautājums par grozījumiem Institūta statūtos, Valdes locekļu vēlēšanām, revidenta vēlēšanām, lēmuma pieņemšanu par Institūta reorganizāciju vai likvidāciju – tad Valde biedriem paziņojumu nosūta vismaz četrpadsmit (14) dienas pirms Biedru kopsapulces sasaukšanas;

6.3.4.  Valde nekavējoties (bez vainojamas vilcināšanās) sasauc Biedru kopsapulci, ja to rakstiski, norādot sasaukšanas iemeslu, pieprasa ne mazāk kā viena desmitdaļa biedru;

6.3.5.  ja Valde nesasauc Biedru kopsapulci, biedri, kuri pieprasa Biedru kopsapulces sasaukšanu, var patstāvīgi sasaukt Biedru kopsapulci, ievērojot noteikto kopsapulces sasaukšanas kārtību.

6.4.  Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vai tiek pārstāvēti vismaz viena trešdaļa biedru. Ja tiek lemts jautājums par grozījumu izdarīšanu Institūta statūtos, Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.

6.5.  Ja Biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, Valde ne vēlāk kā pēc piecām nedēļām no jauna sasauc Biedru kopsapulci ar tādu pašu darba kārtību. Šajā gadījumā Biedru kopsapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ja Biedru kopsapulcē piedalās vismaz divi biedri.

6.6.  Biedru kopsapulci vada Valdes priekšsēdētājs. Ja Valdes priekšsēdētājs ir kavēts veikt savus pienākumus, Biedru kopsapulce ievēl kopsapulces vadītāju.

6.7.  Biedru kopsapulces tiek protokolētas.

6.8.  Lēmumu Biedru kopsapulce pieņem atklāti balsojot, ja biedri nelemj citādi. Aizklātais balsojums tiek organizēts par Valdes locekļu un revīzijas institūciju (revidentu) ievēlēšanu;

6.9.  Biedru kopsapulces lēmums tiek pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem un pārstāvētajiem biedriem.

VII. VALDE

7.1.  Institūta izpildinstitūcija ir Valde. Tā vada un pārstāv Institūtu.

7.2.  Valde sastāv no pieciem valdes locekļiem. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē Valdes priekšsēdētāju, kurš organizē un vada Valdes darbu.

7.3.  Valdes kompetence ir:

7.3.1.  noteikt Institūta stratēģiju un veicamos uzdevumus tās sasniegšanai, ņemot vērā Institūta stratēģiju un IAI Latvijas nodaļas intereses un komunicēt tos Institūta biedriem;

7.3.2.  pieņemt lēmumus, kuri veicina Biedru kopsapulces uzdevumu izpildi un Institūta mērķa sasniegšanu;

7.3.3.  pārvaldīt Institūta līdzekļus saskaņā ar Biedru kopsapulces apstiprināto budžetu;

7.3.4.  organizēt Institūta grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

7.3.5.  apstiprināt Institūta iekšējos normatīvos aktus;

7.3.6.  lemt par kompensācijas vai atlīdzības piešķiršanu biedriem, pamatojoties uz to ieguldījumu Institūta darbībā vai attīstībā;

7.3.7.  veidot komisijas un citas Institūta struktūrvienības, kā arī pārraudzīt to darbu;

7.3.8.  lemt par Institūta dalību nacionālās un starptautiskās apvienībās;

7.3.9.  lemt par jautājumiem, kas nav tieši Biedru kopsapulces kompetencē;

7.4.  Valde var pieņemt lēmumu ar vai bez sēdes sasaukšanas. Valdes lēmumu pieņemšanas kārtību regulē Nolikums.

7.5.  Institūta vārdā pārstāvības tiesības vienpersoniski ir Valdes priekšsēdētājam, bet pārējiem Valdes locekļiem – kopā pa divi.

7.6.  Valdes locekļus ievēlē ar Biedru kopsapulces lēmumu uz diviem gadiem un ne vairāk kā uz diviem termiņiem pēc kārtas.

7.7.  Valdes locekli var atsaukt ar Biedru kopsapulces lēmumu, ja tam ir svarīgs iemesls.

7.8.  Valdes loceklis var jebkurā laika iesniegt Institūtam iesniegumu par Valdes locekļa amata atstāšanu.

7.9.  Ja Valdes loceklis ir atstājis amatu pirms termiņa, viņa vietā Biedru kopsapulce ievēl jaunu. Šāda Valdes locekļa pilnvaru termiņš beidzas līdz ar Valdes pilnvaru termiņu.

7.10.  Valdes locekļu ievēlēšana:

7.10.1.  par Valdes locekļa kandidātu var kļūt jebkurš Institūta biedrs, kurš ir bijis biedrs vismaz vienu gadu un kam ir apmaksāta biedra nauda;

7.10.2.  Institūta biedri, kas vēlas izvirzīt savu kandidatūru Valdes locekļa amatam, par to informē Valdes priekšsēdētāju ne vēlāk kā 20 dienas pirms attiecīgās Biedru kopsapulces;

7.10.3.  Valdes priekšsēdētājs sastāda kandidātu sarakstu un nosūta Biedru kopsapulcei ne vēlāk kā 14 dienas pirms kopsapulces norises;

7.10.4.  Biedru kopsapulce aizklāti balso par katru kandidātu atsevišķi. Par Valdes locekļiem kļūst tie kandidāti, kas saņēmuši visvairāk balsu. Ja vairāki kandidāti saņēmuši vienādu balsu skaitu, tad tiek veikta atkārtota aizklāta balsošana par šiem kandidātiem.

7.11.  Valde, pamatojoties uz biedra rakstisku iesniegumu, var lemt par biedra atbrīvošanu no biedra naudas samaksas.

VIII. VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

8.1.  Valdes priekšsēdētājs organizē un vada Valdes darbu, pārstāv Institūta intereses Latvijā un ārvalstīs.

8.2.  Valdes priekšsēdētāja ievēlēšana:

8.2.1.  Valdes locekļi no sava vidus ievēl Valdes priekšsēdētāju 14 dienu laikā no Valdes vēlēšanām;

8.2.2.  ja Valde pēc ievēlēšanas 14 dienu laikā nevar vienoties par Valdes priekšsēdētāja kandidatūru un ievēlēšanu, tiek organizētas jaunas Valdes vēlēšanas;

8.2.3.  Valde ir lemttiesīga, ja Valdes sēdē piedalās vairāk nekā puse no Valdes locekļiem;

8.2.4.  katrs Valdes loceklis var balsot tikai par vienu priekšsēdētāja kandidatūru. Par savu kandidatūru balsot nevar;

8.2.5.  Valdes priekšsēdētāja ievēlēšanas laikā prombūtnē esošie Valdes locekļi var tikt ievēlēti par Valdes priekšsēdētāju, ja ir saņemta viņu rakstveida piekrišana.

IX. KOMISIJAS UN STRUKTŪRVIENĪBAS

9.1.  Lai īstenotu Institūta mērķi un izpildītu uzdevumus, Valde var veidot pastāvīgās komisijas un struktūrvienības.

9.2.  Atsevišķu uzdevumu veikšanai un projektu īstenošanai Valde var veidot īslaicīgas mērķa darba grupas vai apakškomisijas.

9.3.  Institūta komisiju un struktūrvienību priekšsēdētājus apstiprina Valde. Par komisijas vai struktūrvienības priekšsēdētāju var būt Valdes loceklis.

9.4.  Institūta komisiju sastāvu apstiprina Valde pēc komisiju priekšsēdētāja ieteikuma.

9.5.  Institūta struktūrvienības apstiprina Biedru kopsapulce pēc Valdes ieteikuma. Struktūrvienību nolikumus apstiprina Valde.

X. DARBĪBAS REVĪZIJA UN KONTROLE

10.1.  Institūta saimnieciskās un finansiālās darbības revīziju veic viens zvērināts revidents vai revīzijas komisija triju personu sastāvā (turpmāk - revīzijas institūcija).

10.2.  Par zvērinātu  revidentu var būt:

10.2.1.  Institūta biedrs, kam ir apmaksāta biedra nauda, kas nav valdes loceklis, un kam ir aktīva zvērināta revidenta licence  vai;

10.2.2.  zvērināts revidents, kas nav Institūta biedrs un kam ir aktīva zvērināta revidenta licence.

10.3.  Zvērināts revidents var pildīt savus pienākumus uz brīvprātības vai līguma pamata:

10.3.1.  Institūta biedri, kas vēlas brīvprātīgi pildīt revidenta pienākumus, par to rakstiski informē Valdes priekšsēdētāju ne vēlāk kā 30 dienas pirms attiecīgās Biedru kopsapulces. Revidentu Biedru kopsapulce ievēl uz diviem gadiem;

10.3.2.  ja zvērināta revidenta pienākumu pildīšanai uz brīvprātības pamata nav pieteicies neviens Institūta biedrs, Valde veic cenu aptauju par zvērināta revidenta pakalpojumiem. Valdes priekšsēdētājs nosūta cenu aptaujas rezultātus visiem Institūta biedriem ne vēlāk 14 dienas pirms attiecīgās Biedru sapulces. Biedru kopsapulce ieceļ revidentu uz diviem gadiem un apstiprina tā pakalpojuma izmaksas ar vienkāršu balsu vairākumu;

10.4.  Revīzijas komisiju trīs personu sastāvā ievēl biedru kopsapulce ar vienkāršu balsu vairākumu uz diviem gadiem. Revīzijas komisijas locekļi nevar būt valdes locekļi.

10.5.  Revīzijas komisijas priekšsēdētājs, kuru ievēl Revīzijas komisija pirmajā Revīzijas komisijas sēdē, sasauc Revīzijas komisijas sēdes ne retāk kā reizi gadā. Revīzijas komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Revīzijas komisijas sēdes tiek protokolētas.

10.6.  Revīzijas institūcijas pienākumi:

10.6.1.  pārbauda Institūta finansiālo un saimniecisko darbību;

10.6.2.  ziņo Biedru kopsapulcei par savu darbu, attiecīgi iesniedzot savu atzinumu par gada pārskatu;

10.6.3.  Biedru kopsapulču starplaikā iesniedz valdei savus viedokļus.

10.7.  Institūta valdei gada pārskats ir jādara pieejams revīzijas institūcijai vismaz četrpadsmit (14) kalendārās dienas pirms pilnsapulces.

XI. INSTITŪTA REORGANIZĀCIJA VAI LIKVIDĀCIJA

11.1.  Institūta reorganizācija var notikt apvienošanas vai sadalīšanas ceļā. Lēmumu par reorganizāciju pieņem Biedru kopsapulce ar vairāk kā divu trešdaļu balsojuma no klātesošajiem biedriem.

11.2.  Ja Institūta darbība izbeidzas ar Biedru kopsapulces lēmumu, šādu lēmumu pieņem ar vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem. Par Institūta likvidācijas lēmumu nepieciešamību Valde rakstveidā paziņo Institūta biedriem vismaz 14 dienas pirms attiecīgās Biedru kopsapulces sasaukšanas.

11.3.  Institūta reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā Valdes priekšsēdētājs par to rakstiski informē IIA un ECIIA.

11.4.  Visi Institūta līdzekļi nododami labdarībai, izglītībai vai citiem mērķiem saskaņā ar Biedru kopsapulces balsojumu.                                                                 

 

2022. gada 30. marts

  Valdes priekšsēdētājs 

Atgriezties augšā
Šī mājas lapa izmanto sīkdatnes (cookies). Mēs to darām, lai atcerētos Jūsu izvēles un apkopotu statistiku par Jūsu vizītēm.
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. OK