Statūti

BIEDRĪBAS “IEKŠĒJO AUDITORU INSTITŪTS”

STATŪTI

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Iekšējo auditoru institūts (turpmāk tekstā – Institūts) ir biedrība, kas darbojas saskaņā ar šiem statūtiem, Biedrību un nodibinājumu likumu, citiem Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR) tiesību aktiem.

1.2. Institūts ir starptautiskās profesionālās biedrības “The Institute of Internal Auditors” biedrs (turpmāk tekstā – IIA).

1.3. Institūtam ir sava simbolika.

1.4. Institūts darbojas Latvijas teritorijā.

2. MĒRĶIS UN UZDEVUMI

2.1. Institūta mērķis ir veicināt iekšējo auditoru un citu ar iekšējo auditu, risku vadību, kontroli, pārvaldību vai citām radniecīgām jomām saistītu Institūta biedru izglītošanu, attīstot un uzlabojot viņu profesionalitāti, darba rezultativitāti un efektivitāti.

2.2. Institūta uzdevumi mērķa sasniegšanai ir:

 • veicināt Institūta biedru vispusīgu profesionālo attīstību un izglītību, veidojot apmācību programmas, metodiskos norādījumus, organizējot kursus, veicot iekšējo auditoru sertifikāciju, kā arī izdodot informatīvus materiālus;

 • veicināt saskarsmi Institūta biedru vidū, informējot biedrus par tādiem aktuāliem notikumiem iekšējā audita, riska vadības, kontroles un pārvaldības jomās, kas būtu lietderīgi ne tikai Institūta biedriem, bet arī viņu darba devējiem;

 • veicināt informācijas par iekšējo auditu, riska vadību, kontroli, pārvaldību un citām radniecīgām jomām izplatību ne tikai Institūta biedru vidū, bet arī plašākā sabiedrībā;

 • apvienot iekšējos auditorus, kā arī citas šajā profesijā ieinteresētas personas Latvijā, daloties informācijā un pieredzē;

 • veikt citas darbības, kas nepieciešamas Institūta mērķa sasniegšanai.

3. JURIDISKAIS STATUSS

3.1. Institūts iegūst juridiskas personas tiesības.

3.2. Institūta izvirzīto mērķa sasniegšanai un uzdevumu izpildei Institūtam ir tiesības:

 • dibināt un uzturēt kontaktus ar fiziskām un juridiskām personām Latvijā un ārvalstīs;

 • iegūt kustamu un nekustamu īpašumu;

 • slēgt dažāda veida darījumus;

 • būt par prasītāju un atbildētāju tiesā, arbitrāžā un šķīrējtiesā;

 • veidot savas struktūrvienības, noteikt to štatus, kā arī algot darbiniekus;

 • pārbaudīt zināšanas un izsniegt kvalifikāciju apliecinošus dokumentus;

 • veidot metodiskus norādījumus un izplatīt informāciju par savu darbību;

 • pārstāvēt biedru un dalībnieku intereses IIA un citās starptautiskās organizācijās;

 • veikt citas darbības, kas nepieciešamas Institūta mērķu sasniegšanai un uzdevumu izpildei un kas ir saskaņā ar LR likumdošanu.

3.3. Institūts mērķa sasniegšanai un uzdevumu izpildei izmanto biedru naudas, ziedojumus un citā veidā iegūtus līdzekļus saskaņā ar LR likumdošanu.

3.4. Institūts neatbild par savu biedru saistībām, tāpat kā tā biedri neatbild par Institūta saistībām.

4. INSTITŪTA BIEDRI. BIEDRU UZŅEMŠANA UN IZSLĒGŠANA

4.1. Par Institūta biedru var kļūt jebkura 18 gadu vecumu sasniegusi fiziska persona ar labu reputāciju, vismaz nepabeigtu augstāko izglītību un pusgada darba stāžu audita, kontroles vai finanšu jomā, kura iemaksājusi gada biedra naudu un vēlas sekot Institūta mērķiem un uzdevumiem, atzīst un ievēro šos statūtus un Ētikas kodeksu, kā arī pilda savus pienākumu pret Institūtu.

4.2. Institūta biedrus uzņem vai izslēdz Valde, pamatojoties uz Valdes apstiprināto Nolikumu.

4.3. Jaunu biedru uzņemšana notiek uz rakstiska vai elektroniski Institūta mājas lapā aizpildīta pieteikuma pamata un pamatojoties uz Valdes apstiprināto Nolikumu.

4.4. Pretendenta rakstisku pieteikumu Valde izskata ne retāk kā vienu reizi trijos mēnešos un pieņemto lēmumu paziņo pretendentam.

4.5. Ja Institūta Valde ir uzņēmusi pieteikuma iesniedzēju par biedru, viņam jāsamaksā attiecīgi biedra nauda un/vai iestāšanās maksa par pirmo laika periodu.

4.6. Institūta Valde var izslēgt biedru no Institūta, ja viņš neievēro statūtus, Ētikas kodeksu, nepilda savus pienākumus pret Institūtu vai ar savu darbību kaitē Institūta interesēm tā mērķu un uzdevumu sasniegšanai.

4.7. Biedra izslēgšanas vai izstāšanās gadījumā biedra nauda un/vai iestāšanās maksa netiek atmaksāta.

5. BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. Institūta biedriem ir tiesības:

 • piedalīties Institūta pārvaldē, vēlēt un tikt ievēlētiem Valdē statūtos noteiktajā kārtībā;

 • iesniegt priekšlikumus Valdei, atklāti izteikt un aizstāvēt savu viedokli par Institūta darbību, mērķi un uzdevumiem, apspriest Institūta praktiskās darbības jautājumus;

 • saņemt jebkuru informāciju par Institūta darbību un sniegt informāciju Institūta biedriem;

 • brīvi izstāties no Institūta biedru sastāva, iesniedzot Valdei rakstisku iesniegumu.

5.2. Institūta biedriem ir pienākums:

 • piedalīties biedru sapulcēs, lai nodrošinātu tās lemt spēju;

 • ievērot Institūta statūtus, pildīt biedru sapulces, Valdes un Valdes priekšsēdētāja lēmumus;

 • regulāri maksāt biedra naudu;

 • ar savu darbību sekmēt Institūta mērķu un uzdevumu sasniegšanu;

 • augsti turēt Institūta labo slavu un nepieļaut rīcību, kas grauj Institūta prestižu sabiedrībā.

6. FINANŠU LĪDZEKĻU IEGŪŠANAS UN IZLIETOŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Institūta līdzekļus veido:

 • biedru naudas un iestāšanās maksas;

 • fizisko un juridisko personu ziedojumi;

 • biedru, biedru kandidātu un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Institūta uzdevumu vai projektu finansēšanai;

 • iemaksas par piedalīšanos profesionālās apmācības programmās, kursos, apmācībās u.tml.

 • citi ienākumi, ko guvis Institūts saskaņā ar LR likumdošanu.

6.2. Institūta līdzekļi tiek izlietoti:

 • Institūta mērķu īstenošanai un uzdevumu izpildei;

 • citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Institūta darbības nodrošināšanu.

6.3. Gadījumos, ja Institūta līdzekļi ir nepietiekami kāda uzdevuma vai projekta īstenošanai, Institūta biedri var vienoties par mērķiemaksām šo uzdevumu vai projektu realizēšanai. Šīm iemaksām ir brīvprātīgs raksturs un Valde tos var realizēt tikai un vienīgi attiecīgo uzdevumu vai projektu realizēšanai.

6.4. Ienākumi, kas finanšu gada beigās pārsnieguši izdevumus, tiek ieskaitīti rezerves fondā. Rezerves fonda līdzekļi tiek lietoti nākamajā finanšu gadā Institūta mērķu sasniegšanai un uzdevumu izpildei.

6.5. Par Institūta līdzekļu un mērķiemaksu pareizu izmantošanu atbild Valdes priekšsēdētājs un Valde. Kontroli veic Revīzijas komisija.

7. INSTITŪTA VADĪBA UN STRUKTŪRA

7.1. Institūta pārvaldes institūcijas ir biedru sapulce un Valde. Biedru sapulce ir lēmējinstitūcija, Valde ir izpildinstitūcija.

8. BIEDRU SAPULCE

8.1. Biedru sapulce ir augstākā Institūta lēmējinstitūcija.

8.2. Biedru sapulci sasauc Valde ne retāk kā reizi gadā, par to paziņojot biedriem ar elektroniskā pasta vēstuli vismaz 5 dienas iepriekš. Biedru sapulce notiek Valdes priekšsēdētāja vadībā. Ja biedru sapulcē tiks lemti jautājumi par grozījumu izdarīšanu statūtos, Valdes un revīzijas institūciju locekļu ievēlēšanu un atsaukšanu, lēmuma pieņemšanu par biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu un reorganizāciju, Valde biedriem paziņo un tās darba kārtību dara zināmu ar elektroniskā pasta vēstuli ne vēlāk kā 14 dienas pirms sapulces sasaukšanas.

8.3. Ārkārtas biedru sapulci sasauc Valde, ja sasaukšana nepieciešama biedrības interesēs.

8.4. Valde nekavējoties (bez vainojamas vilcināšanās) sasauc biedru sapulci, ja par to rakstveidā, norādot sasaukšanas iemeslu, prasa ne mazāk kā viena desmitdaļa biedru.

8.5. Biedru sapulces kompetencē ir:

 • lemt par statūtu grozījumiem;
 • ievēlēt Valdi, Valdes priekšsēdētāju, Revīzijas komisiju un Ētikas komisiju;
 • noteikt vispārīgos Institūta komisiju darbības virzienus;
 • noklausīties un vērtēt pārskatu par Institūta Valdes, komisiju un Valdes priekšsēdētāja darbu;
 • noklausīties Revīzijas komisijas ziņojumu, apstiprināt Institūta darbības plānu un budžetu un gada pārskatus
 • noteikt vienotu Institūta iestāšanās maksas un ikgadējās biedra naudas lielumu;
 • lemt par Institūta likvidāciju;
 • lemt par kompensācijas vai atlīdzības piešķiršanu Valdei;
 • izlemt citus ar Institūta darbību saistītus konceptuālus jautājumus.

8.6. Biedru sapulcei ir tiesības uzticēt savas pilnvaras konkrēta jautājuma risināšanai Institūta Valdei, izņemot grozījumus Institūta Statūtos, kā arī lēmumus par Institūta darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju.

8.7. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vai pārstāvēti vismaz 1/3 biedru. Attiecībā uz grozījumu izdarīšanu statūtos, biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vai pārstāvēti vairāk nekā puse no biedriem,

8.8. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, vismaz piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kura ir lemttiesīga neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, bet tikai gadījumā, ja biedru sapulcē piedalās vismaz 2 (divi) biedri. Ja biedru sapulcē tiks lemti jautājumi par grozījumu izdarīšanu statūtos, Valdes un revīzijas institūciju locekļu ievēlēšanu un atsaukšanu, lēmuma pieņemšanu par biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu un reorganizāciju, Valde biedriem paziņo un tās darba kārtību dara zināmu ne vēlāk kā 14 dienas pirms sapulces sasaukšanas.

8.9. Lēmumu biedru sapulce pieņem atklāti balsojot, ja biedri nelemj citādi.

8.10. Biedru sapulces lēmumi tiek pieņemti, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem un pārstāvētiem biedriem.

8.11. Biedrs var piedalīties Biedru sapulcē ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot Biedru sapulcē izdodama rakstveidā.

9. VALDE

9.1. Institūta pastāvīgā vadības institūcija izpildinstitūcija ir Institūta Valde.

9.2. Valde sastāv no 5 (pieciem) Valdes locekļiem: valdes priekšsēdētājs (prezidents), valdes priekšsēdētāja vietnieks (viceprezidents), 3 valdes locekļi.

9.3. Institūta vārdā pārstāvības tiesības vienpersoniski ir Valdes priekšsēdētājam, bet katram Valdes loceklim ir pārstāvības tiesības kopā ar pārējiem 4 (četriem) Valdes locekļiem.

9.4. Valdes locekļi var būt Institūta komisiju priekšsēdētāji.

9.5. Institūta biedri, kas vēlas izvirzīt savu kandidatūru Valdē, par to rakstiski informē Valdes priekšsēdētāju ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienas pirms attiecīgās biedru sapulces. Valdes priekšsēdētājs sastāda kandidātu sarakstu, kuru ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms attiecīgās biedru sapulces nosūt visiem Institūta biedriem iepazīšanai. Biedru sapulce balso par katru kandidātu. Par Valdes locekļiem kļūst tie kandidāti, kas saņēmuši visvairāk balsu.

9.5.1. Par Valdes locekļa kandidātu var kļūt jebkurš biedrs, kurš ir bijis biedrībā vismaz vienu gadu un kuram ir apmaksāta biedra naudas maksa.

9.5.2. Ja vairāki kandidāti saņēmuši vienādu balsu skaitu, tad notiek atkārtota balsošana par šiem kandidātiem

9.5.3. Ja Valdes pilnvaru laikā no tās izstājas 1-2 Valdes locekļi, tad Valde tiek pārvēlēta kārtējā biedru sapulcē, bet, ja izstājas 3 un vairāk, tad tiek sasaukta ārkārtas biedru sapulce.

9.6. Valde tiek ievēlēta biedru sapulcē uz 2 gadiem. Biedru sapulcei ir tiesības atlaist Valdi pirms tās pilnvaru termiņa beigām, ievēlot jaunu Valdi no Institūta biedru vidus.

9.7. Valdes pienākumi ir:

 • noteikt Institūta stratēģiskos mērķus un galvenos uzdevumus, ņemot vērā IAI (Globālā) stratēģiju un IAI Latvijas nodaļas intereses un komunicēt tos Institūta biedriem;
 • pieņemt lēmumus, kuri veicina uzdevumu izpildi un mērķu sasniegšanu, un organizēt to īstenošanu;
 • pārraudzīt komisiju darbu;
 • vismaz reizi gadā par darbības rezultātiem atskaitīties biedru sapulcē;
 • vadīt citus ar Institūta darbību saistītus darbus;
 • pildīt pienākumus, ko nosaka šie statūti un biedru sapulces lēmumi;
 • lemt par kompensācijas vai atlīdzības piešķiršanu biedriem pamatojoties uz to ieguldījumu institūta attīstībā;
 • veikt citas ar Institūta darbību saistītas funkcijas, kas nav biedru sapulces kompetencē.

9.8. Valde ir pilnvarota izmantot Institūta līdzekļus, saskaņā ar biedru pilnsapulces apstiprināto budžetu.

9.9. Valde ir tiesīga lemt par kustamā vai nekustamā īpašuma iegūšanu vai atsavināšanu.

9.10. Tiesiskās attiecības ar teritoriālajām struktūrvienībām tiek noteiktas Valdes apstiprinātā nolikumā.

9.11. Institūta simbolika tiek noteikta Valdes apstiprinātā nolikumā, izmaiņas tajā tiek apstiprinātas ar Valdes lēmumu.

9.12. Valdes sēdes parasti ir atklātas, izņemot gadījumus, ja slēgtu Valdes sēdi pieprasa vairāk kā puse no klātesošajiem Valdes locekļiem.

9.13. Valdes sēdes notiek Valdes locekļiem iepriekš vienojoties par to biežumu, laiku un vietu vai arī, ja sanākšanu pieprasa vismaz puse Valdes locekļu vai Valdes priekšsēdētājs, paziņojot Valdes locekļiem ar elektroniskā pasta vēstuli ne vēlāk kā piecas dienas iepriekš.

9.14. Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vairāk kā puse Valdes locekļu. Lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu. Gadījumā, ja balsis sadalījušās līdzīgi, izšķirošā ir Valdes priekšsēdētāja balss.

9.15. Valdes sēdes tiek protokolētas un protokolus paraksta Valdes priekšsēdētājs. Valdes sēdes protokolā tiek atzīmēts Valdes locekļu balsojums par katru balsoto jautājumu.

9.16. Valdes sēdes kārtība tiek paziņota Valdes locekļiem vismaz trīs dienas iepriekš.

9.17. Valdes loceklis ir tiesīgs iekļaut sēdes kārtībā kāda jautājuma izskatīšanu ārpus kārtas.

9.18. Katrs biedrs ir tiesīgs iesniegt Valdei izskatīšanai jebkuru ar Institūta darbību saistītu jautājumu. Minētais jautājums lēmuma projekta veidā rakstiski jāiesniedz Valdei vēlākais piecas dienas pirms Valdes sēdes.

10. VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

10.1. Valdes priekšsēdētāja tiesības un pienākumi ir:

 • pārstāvēt Institūta intereses Latvijā un ārvalstīs;
 • vadīt Valdes sēdes un biedru pilnsapulces;
 • sagatavot Valdes lēmumu vai rīkojumu projektus;
 • organizēt un nodrošināt Valdes rīkojumu izpildi;
 • budžeta robežās rīkoties ar Institūta mantu un līdzekļiem;
 • izlemt viņa pārziņā esošos ar Institūta darbību saistītus jautājumus.

10.2. Valdes priekšsēdētāju un Valdes priekšsēdētāja vietnieku ievēlē Valde no savas vidus viena mēneša laikā pēc Valdes ievēlēšanas ar vienkāršu balsu vairākumu. Valdes priekšsēdētāja un Valdes priekšsēdētāja vietnieka kandidāts nevar balsot par savu kandidatūru. Valdes priekšsēdētājs un Valdes priekšsēdētāja vietnieks tiek ievēlēts, ja ir saņēmis visvairāk balsu skaitu par no klātesošiem Valdes locekļiem. Katrs Valdes loceklis var balsot tikai par vienu Valdes priekšsēdētāja kandidātu un vienu Valdes priekšsēdētāja vietnieka kandidātu.

10.3. Promesošie Valdes locekļi var tik ievēlēti Valdes priekšsēdētāja un Valdes priekšsēdētāja vietnieka amatā, ja ir iesniegta viņu rakstiska piekrišana ievēlēšanas brīdī.

10.4. Valdes priekšsēdētāja un Valdes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanā Valde ir uzskatāma par lemttiesīgu, ja Valdes sapulcē piedalās vismaz puse Valdes locekļu. Valdes lēmums tiek pieņemts ar klātesošo Valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

10.5. Gadījumā, ja Statūtos noteiktajā termiņā Valdes sēdē nav iespējams ievēlēt Valdes priekšsēdētāju un Valdes priekšsēdētāja vietnieku, tad tiek sasaukta ārkārtas Biedru sapulce, kurā ievēlē Valdes priekšsēdētaju, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem.

11. KOMISIJAS

11.1. Lai īstenotu Institūta mērķus un veiksmīgāk nodrošinātu ikdienas uzdevumu izpildi, Institūts veido pastāvīgās komisijas. Atsevišķu uzdevumu veikšanai var tikt veidotas īslaicīgas mērķa darba grupas, projekti vai apakškomisijas.

11.2. Institūta komisijas vada komisiju priekšsēdētāji, kurus ievēlē Institūta Valde. Institūta komisiju priekšsēdētāji plāno, organizē un vada Institūta komisiju darbību. Institūta komisiju sastāvu apstiprina Institūta Valde pēc komisiju priekšsēdētāju ieteikuma.

11.3. Institūta komisijas veic Institūta uzdevumus attiecīgajā nozarē Institūta darbības plāna ietvaros, atbilstoši Institūta biedru pilnsapulces noteiktajiem darbības virzieniem un Institūta Valdes lēmumiem.

11.4. Institūta komisijas kopā ar Institūta Valdi sagatavo priekšlikumus un lēmumu projektus Institūta biedru pilnsapulcei.

11.5. Galvenās Institūta komisijas un to uzdevumi:

 • Biedrzinības – biedru uzskaite;
 • Standartu – IIA Standartu attīstība un tulkojumi latviešu valodā;
 • Izglītības un sertifikācijas – apmācību kursu, ikmēneša diskusiju, konferenču, semināru un citu izglītojošu pasākumu organizēšana un atbalsts sertifikācijai nacionālās valsts līmenī;
 • Komunikācijas – regulāra informācijas un rakstu gatavošana par iekšējo auditu, institūtu un komunikācija ar biedriem, mēdijiem un sadarbības partneriem; sadarbība ar starptautisko IIA un IIA nodaļām citās valstīs, mājaslapas uzturēšana, sabiedrisko pasākumu organizēšana
 • Finanses – finanšu uzskaite un atskaite, Institūta līdzekļu pārvaldīšana;
 • Ētikas – Ētikas kodeksa ievērošana un sūdzību izskatīšana.

 

12. DARBĪBAS REVĪZIJA

12.1. Institūta finansiālo un saimniecisko darbības kontroli veic Revīzijas komisija, kuru uz 2 gadiem ievēlē vai pieaicina uz līguma pamata biedru pilnsapulce. Revīzijas komisija no sava sastāva ievēlē komisijas priekšsēdētāju. Ja pēc Revīzijas komisijas pilnvaru termiņa beigām nav ievēlēta jauna Revīzijas komisija, tad iepriekšējā komisija turpina pildīt savus pienākumus līdz tuvākās biedru pilnsapulces sasaukšanai.

12.2. Revīzijas komisija sastāv no 3 locekļiem, no kuriem viens ir Revīzijas komisijas priekšsēdētājs.

12.3. Revīzijas komisijai ir tiesības pārbaudīt Institūta mantu, līdzekļus, finanšu dokumentus un saimniecisko darbību.

12.4. Revīzijas komisija var pieaicināt citus ekspertus un speciālistus, iepriekš ar Valdi saskaņojot viņu atalgojumu.

12.5. Revīzijas komisijas lēmumi vai atzinumi tiek pieņemti ar Revīzijas komisijas locekļu balsu vairākumu. Gadījumā, ja balsis sadalījušās līdzīgi, izšķirošā ir Revīzijas komisijas priekšsēdētāja balss.

12.6. Revīzijas komisijai ir savlaicīgi jāziņo Valdei par visām pārbaudes laikā atklātajām nepilnībām.

12.7. Pēc gada pārskata sastādīšanas Revīzijas komisija dod Valdei atzinumu, balstoties uz Latvijas Republikas likumdošanu. Atzinums tiek nolasīts biedru pilnsapulcē.

13. STATŪTU GROZĪJUMI

13.1. Statūti var tikt grozīti ikvienā kārtējā vai ārkārtas Institūta biedru sapulcē kurā pārstāvēta vai piedalās vairāk nekā puse no Institūta biedriem, ja izmaiņu teksts rakstveidā paziņots visiem biedriem, vismaz 14 (četrpadsmit) dienas pirms biedru sapulces sasaukšanas, kurā šis jautājums tiks izskatīts.

14. LIKVIDĀCIJA

14.1. Institūta likvidācija tiek veikta ar tiesas nolēmumu.

14.2. Institūta likvidācijas gadījumā šie statūti jāatceļ ar divām trešdaļām (2/3) Institūta biedru balsu, ja par šādu lēmumu rakstveidā paziņots visiem biedriem, vismaz 14 (četrpadsmit) dienas pirms biedru sapulces sasaukšanas, kurā šis jautājums tiks izskatīts.

14.3. Likvidācijas vai likvidācijas gadījumā Institūtam rakstiski jāinformē IIA Reģionālais viceprezidents un izpilddirektors.

14.4. Visi iegūtie līdzekļi nododami labdarībai, izglītībai vai citiem mērķiem saskaņā ar Institūta biedru sapulces lēmumu un balstoties uz LR likumdošanu.

2016.gada 17.marts

Valdes priekšsēdētājs

Atgriezties augšā