Nolikums

BIEDRĪBAS "IEKŠĒJO AUDITORU INSTITŪTS"

 

NOLIKUMS

(Apstiprināts 2018.gada 6.jūnija valdes sēdē)

 

 1. UZŅEMŠANA UN IZSLĒGŠANA NO BIEDRĪBAS
  1. Par biedrības “Iekšējo Auditoru Institūts”, vienotais nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:40008045795, juridiskā adrese: Pērses iela 9/11, Rīga, LV-1011 (turpmāk tekstā – IAI) biedru var kļūt jebkura 18 gadu vecumu sasniegusi fiziska persona ar labu reputāciju, vismaz nepabeigtu augstāko izglītību un pusgada darba stāžu audita, kontroles, finanšu vai saistītajās jomās, kura iemaksājusi gada biedru naudu un vēlas sekot IAI mērķiem un uzdevumiem, atzīst un ievēro IAI statūtus un ētikas kodeksu, kā arī pilda savus pienākumus pret IAI;
  2. Persona, kas vēlas kļūt par IAI biedru (turpmāk – pretendents), iesniedz IAI elektronisku pieteikumu IAI mājaslapā;
  3. IAI nodrošina visu iesniegto pretendentu pieteikumu pārbaudi un apstrādi;
  4. Kļūstot par IAI biedru, biedrs vienlaicīgi kļūst par starptautiskā Iekšējo Auditoru Institūta (turpmāk Global IIA) biedru.
  5. Pēc pieteikuma saņemšanas IAI nosūta pretendentam rēķinu par iestāšanās maksu, kas vienlaikus ir arī biedra nauda par kārtējo kalendāro gadu. Turpmāk rēķins par biedra naudu par kalendārā gada periodu no 1. janvāra līdz 31. decembrim tiek izrakstīts ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.martam un tajā ietilpst arī biedru nauda starptautiskajam IAI. Rēķins jāapmaksā bet ne ilgāk kā mēneša laikā. Gada biedra naudas un iestāšanās maksas lielumu nosaka biedru pilnsapulce, par to savlaicīgi informējot biedrus
  6. Ikgadēja biedra iemaksa ir 60 EUR (grozīts ar Biedrības Iekšējo auditoru institūta 12.03.2020. ārkārtas biedru kopsapulces protokolu Nr. 2);
  7. IAI pēc maksājuma saņemšanas reģistrē pretendentu, izveidojot tam kontus Global IIA (https://global.theiia.org) un IAI (iai.lv) mājaslapās;
  8. Pretendents skaitās uzņemts IAI tikai pēc tam, kad viņš/-a ir apmaksājis/-usi iestāšanas maksu un viņam/-i ir izveidots unikāls biedra numurs;
  9. Biedra pienākums ir regulāri caurskatīt savus datus biedra profilā Global IIA un IAI mājaslapā un atjaunot tos izmaiņu gadījumā;
  10. Biedrs var brīvi izstāties no IAI, iesniedzot IAI motivētu iesniegumu elektroniskā veidā uz iai@iai.lv;
  11. Atbildīgais par biedru uzskaiti kārtējā IAI Valdes sēdē informē Valdi par saņemtajiem pieteikumiem par iestāšanos un izslēgšanu no IAI;
  12. IAI Valde var izslēgt biedru no IAI, ja viņš/-a neievēro statūtus, ētikas kodeksu, nepilda savus pienākumus pret IAI, ar savu darbību kaitē IAI interesēm tā mērķu un uzdevumu sasniegšanai. Par pieņemto lēmumu tiek paziņots attiecīgajai personai uz biedra e-pastu.


 2. IAI ĪPAŠUMĀ ESOŠĀS INFORMĀCIJAS UN RESURSU PIEEJAMĪBA
  1. IAI resursi ir jebkāda veida informācija, prezentācijas, grāmatas, diski un citi materiāli, kas ir iegūti IAI īpašumā šādos veidos:
   1. Nodoti IAI lietošanā (piemēram, Global IIA grāmatas, kursu, diskusiju un citu IAI rīkotu pasākumu prezentācijas, un cita veida informatīvie materiāli);
   2. Izveidoti ieguldot IAI valdes un komisiju darbu un laiku.
  2. IAI resursi iedalās ierobežotās un neierobežotās pieejamības kategorijās:
   1. Ierobežotas pieejamības resursi ir pieejami tikai IAI biedriem un atsevišķos gadījumos jebkuram, kas ir apmeklējis IAI rīkoto pasākumu;
   2. Neierobežotas pieejamības resursi ir pieejami ikvienam.
  3. Ierobežojumi tiek noteikti ar mērķi:
   1. Samazināt un pēc iespējas ierobežot nekontrolētu vai neatļautu IAI resursu izplatīšanu;
   2. Izcelt un palielināt IAI biedru ieguvumus.
  4. Ierobežotas pieejamības resursi:
   1. Diskusiju prezentācijas;
   2. Bildes no IAI biedru iekšējiem neformāliem pasākumiem;
   3. IAI rīcībā esošas bibliotēkas grāmatas un diski, kas nav ziedoti Stokholmas Ekonomikas Skolas bibliotēkai Rīgā;
   4. Iekšējā audita zināšanu datubāze;
   5. Iekšējā audita Profesionālās prakses starptautisko standartu (turpmāk – Standartu) Ieviešanas norādījumi;
   6. Kursu un konferenču materiāli (prezentācijas) ir pieejami tikai kursu apmeklētājiem un var tikt individuāli nosūtīti uz dalībnieku e-pastiem vai arī izdalīti kursa laikā.
  5. Resursiem, kuriem nav uzlikts ierobežojums, tiek noteikta neierobežotas pieejamības kategorija.
  6. Ierobežotas pieejamības resursi IAI mājaslapā ir pieejami tikai IAI biedriem, pierakstoties ar savu lietotāja vārdu.


 3. MOTIVĀCIJAS SISTĒMA BRĪVPRĀTĪGAM DARBA IEGULDĪJUMAM
  1. Lai palielinātu vai uzturētu biedru iesaistīšanos IAI mērķu sasniegšanā, Valde ir tiesīga izlemt par atlīdzības piemērošanu.
  2. Atlīdzība var tikt piemērota šādos gadījumos:
   1. Par darbu Valdē
   2. Par aktīvu dalību komisiju darbā;
   3. Par aktīvu palīdzību, organizējot kursus, konferences, diskusijas un citus IAI pasākumus;
   4. Citos gadījumos, par kuriem nolemj Valde.
  3. Atlīdzības piešķiršanu un tās apmēru nosaka Valde, ņemot vērā IAI stratēģiju, riskus, kas var rasties, lemjot par atlīdzības piešķiršanu vai nepiešķiršanu, gada finanšu mērķus, kā arī šādus faktorus:
   1. Darba un laika apjomu, kas tika ieguldīts;
   2. Ieguvumu vai izmaksu samazinājuma apmēru, kuru saņēma IAI, pateicoties biedru iesaistīšanai.
  4. Var tikt piemēroti šādi atlīdzību veidi:
   1. Naudas atlīdzība, veicot pārskaitījumu uz bankas kontu;
   2. Atlīdzība dāvanu kartes veidā;
   3. Profesionālās tālākizglītības sertifikāts noteiktu stundu apmērā, bet ne vairāk kā noteikts Global IIA CPE politikā;
   4. Atlaides piešķiršana IAI rīkotu pasākumu apmeklēšanai;
   5. IAI rīkotu maksas pasākumu bezmaksas apmeklējums gadījumos, ja pasākums nav pilnībā izpārdots un pasākuma bezmaksas apmeklējums, nerada IAI papildus izdevumus.
   6. Īpašu IAI reprezentācijas materiālu dāvinājumi;
   7. Publiska pateicības izteikšana IAI pasākumu laikā un mājaslapā;
   8. Citi atlīdzību veidi, par kuriem nolemj Valde.
  5. Piešķirot atlīdzību naudas un dāvanu kartes veidā, IAI aprēķina un nomaksā visus likumdošanā paredzētos nodokļus. normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.

 4. SADARBĪBAS PARTNERU UN TO PAKALPOJUMU REKLAMĒŠANA
  1. IAI saimnieciskās darbības veikšanas laikā, komerciālos vai sadarbības veicināšanas nolūkos, var tikt izvietota drukāta vai elektroniska veida reklāma.
  2. Komerciālos nolūkos izvietota reklāma paredz IAI finansiālu ieguvumu. Atlīdzību par reklāmas izvietošanu IAI var saņemt gan naudas izteiksmē, gan arī atlaižu un samazinātu cenu veidā par pakalpojumiem, kurus IAI var iegādāties no reklamējamas trešās puses.
  3. Valde pieņem lēmumu, vai reklamēšana būs komerciāla, kādā veidā tā tiks īstenota, kā arī atlīdzības veidu un apjomu. Lēmums tiek pieņemts atbilstoši IAI stratēģijai, risku analīzei un finanšu mērķiem.
  4. Valde, atbilstoši stratēģijai un risku analīzei, var pieņemt lēmumu bez papildu samaksas izvietot šādu informāciju:
   1. Darba sludinājumus iekšējā audita un saistošajās profesijās;
   2. Global IIA, Reģino un citu valstu iekšējo auditoru institūtu informāciju;
   3. Bezpeļņas, valsts vai publiskā sektora organizāciju informāciju, kas saistītas ar iekšējā audita profesiju.
  5. Par reklāmas nepieciešamību, kas nav aprakstīta šajā nolikumā, Valde pieņem lēmumu Valdes sēdē, balstoties uz IAI stratēģiju, finanšu mērķiem un risku analīzi.

 5. IAI PASĀKUMU RĪKOŠANA
  1. IAI pasākumi ir jebkura veida izglītojoši vai uz iekšējā audita un saistīto profesiju attīstību mērķēti pasākumi. Piemēram, kursi, konferences, diskusijas, apaļie galdi, IAI iekšējie pasākumi.
  2. Katram pasākumam sagatavo ienākumu un izdevumu tāmi, uz kuras pamata nosaka pasākuma dalības maksas. Lēmumu par mācību pasākumu budžetu (ieskaitot izdevumus un pasākumu dalības maksas) pieņem Izglītības komisijas vadītājs apstiprinātā gada mācību budžeta ietvaros. Valde lemj par visiem pārējiem pasākumiem.
  3. Lēmums par kopējo pasākumu budžetu tiek balstīts uz IAI stratēģiju, riskiem un finanšu mērķiem kārtējam gadam.
  4. Ja nav izlemts citādāk, pasākumam piemēro divus dalības maksas veidus – IAI biedru un pārējo dalībnieku dalības maksas. IAI biedru pasākuma dalības maksai vienmēr ir jābūt zemākai nekā pārējo dalībnieku dalības maksai.
  5. IAI biedru dalības maksu piemēro tikai biedriem, kuri ir apmaksājusi iestāšanas vai biedra gada maksas un kuriem ir aktīvs biedra konts;
  6. Pasākumiem var tikt piemēroti šādi dalības maksas un atlaižu veidi:
   1. Bezmaksas dalība;
   2. Bezmaksas dalība tikai biedriem;
   3. Bezmaksas dalība biedriem un maksas citiem dalībniekiem;
   4. Agrās reģistrēšanās samazinātā dalības maksa;
   5. Atlaide IAI sadarbības partneriem un saistošām organizācijām Latvijā un ārpus tās;
   6. Atlaide ar mērķi piesaistīt uzmanību un interesi IAI rīkotajiem pasākumiem;
   7. Atlaide uzņēmumiem, kuri apmaksā dalību vairākiem saviem darbiniekiem(piemēram,atlaide var tikt piemērota, ja piedalās 3 vai vairāk dalībnieki no viena uzņēmuma);
   8. Cita veida atlaides un speciālās cenas, par kurām izlemj Izglītības komisija un apstiprina Valde.
  7. Atlīdzību lektoriem nosaka pēc šādiem kritērijiem:
   1. Lektora pieprasītais atlīdzības apmērs. Šajā gadījumā tiek izvērtēta lektora reputācija un atsauksmes;
   2. IAI noteiktā ieteicamā atlīdzība.
   3. Nepieciešamības gadījumā IAI samaksā ar lektoru atlīdzību saistītos nodokļus.
   4. Nepieciešamības gadījumos lektoram var tikt papildus segti ceļa un izmitināšanas izdevumi.

 6. PREČU UN PAKALPOJUMU IEPIRKUMU ORGANIZĒŠANA UN LĪGUMU NOSLĒGŠANA
  1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā IAI:
   1. plāno preču un pakalpojumu iepirkumus (turpmāk – iepirkums);
   2. noslēdz un reģistrē piegādes un pakalpojumu līgumus (turpmāk – līgums);
   3. nodrošina līguma izpildes kontroli;
   4. veic norēķinus par precēm un pakalpojumiem;
   5. glabā iepirkumu dokumentāciju un noslēgto līgumu oriģinālus.
  2. Noteikumi attiecas uz visiem iepirkumiem un līgumu veidiem (piemēram, autora līgums, uzņēmuma līgums, pakalpojuma līgums).
  3. IAI veic iepirkumus atbilstoši IAI finansiālajām iespējām, kā arī pamatojoties uz nepieciešamību.
  4. IAI Valde izvērtē iepirkuma lietderību (piemēram, iepirkuma priekšmeta nepieciešamību, pieejamo finanšu līdzekļu lietderīgu un efektīvu izlietošanu, iepirkuma atbilstību IAI darbībai utt.) un pieņem lēmumu par iepirkuma sākšanu. Lēmumu par tāda iepirkuma sākšanu, kas ir saistīts ar IAI pasākuma rīkošanu, IAI Valde pieņem, apstiprinot attiecīgā pasākuma budžetu.
  5. Atbildīgais par iepirkumu veic tirgus izpēti, ja iepirkuma kopējā cena ir mazāka par €3000 (bez PVN), vai cenu aptauju, ja iepirkuma kopējā cena ir no €3000 (bez PVN).
  6. Veicot tirgus izpēti, noskaidro iepirkuma priekšmeta piedāvājumu sortimentu, kvalitātes standartus un cenas.
  7. Cenu aptauju veic, nosūtot uzaicinājumu vismaz trim piegādātājiem. Piedāvājumu iesniegšanas termiņam jābūt ne īsākam par piecām darba dienām. Cenu aptauju var neveikt, ja tehnisku, māksliniecisku vai zinātnisku iemeslu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kuri saistīti ar izņēmuma tiesību aizsardzību vai kvalitātes prasībām, līgumu var izpildīt tikai konkrēts piegādātājs. Apstāklis, kas pamato cenu aptaujas nepiemērošanu, nedrīkst būt steidzamība.
  8. Atbildīgais par iepirkumu sagatavo tirgus izpētes / cenu aptaujas rezultātu rakstisku apkopojumu un iesniedz IAI Valdei apstiprināšanai.
  9. Iepirkuma veikšanai var noslēgt līgumu. Līguma noslēgšana ir nepieciešama, ja:
   1. veic preču vai pakalpojumu iegādi ilgstošā termiņā;
   2. iepirkums paredz avansa maksājumu;
   3. sniegtajiem pakalpojumiem un precēm tiek noteikts garantijas termiņš.
  10. Līguma projektu sagatavošanu un tā saskaņošanu ar piegādātāju veic atbildīgais par iepirkumu. No IAI puses līgumu paraksta IAI Valdes priekšsēdētājs.
  11. Atbildīgais par iepirkumu nodrošina iepirkuma nosacījumu izpildes uzraudzību, kā arī preču un pakalpojumu pieņemšanu, pārbaudot to kvalitāti un atbilstību pasūtījumam / līgumam, un, ja nepieciešams, sagatavo pretenziju. Preču un pakalpojumu pieņemšanu veic, pamatojoties uz Civillikuma 2223.pantu vai sastādot pieņemšanas-nodošanas aktu.
  12. Iepirkuma procesa dokumentēšanu (tirgus izpētes / cenu aptaujas rezultātu apkopojums, izdrukas no sarakstes, tehniskā specifikācija, tīmekļvietnes attēla ekrānuzņēmumi u.tml.) un iepirkuma dokumentācijas (t.sk. līgumu oriģinālus) glabāšanu līdz nodošanai IAI arhīvā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina atbildīgais par iepirkumu.
  13. Atbildīgais par iepirkumu apliecina saņemto rēķinu un citu ārējās izcelsmes apmaksas dokumentu (turpmāk – apmaksas dokumenti) pareizību un saskaņo ar atbildīgās komisijas vadītāju. Atbildīgās komisijas vadītājs apmaksas dokumentus kopā ar parakstītu pieņemšanas-nodošanas aktu (ja tāds ir sastādīts) nosūta uz rekins@iai.lv apmaksas veikšanai. Apmaksa tiek veikta rēķinā norādītajos termiņos.
  14. Avansa maksājumus veic, atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem. Apmaksas dokumentu un pieņemšanas-nodošanas aktu oriģinālu glabāšanu līdz nodošanai IAI arhīvā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina IAI atbildīgais par finanšu uzskaiti.

 7. REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMU UZSKAITE UN NORAKSTĪŠANAS KĀRTĪBA
  1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā IAI plāno līdzekļus reprezentācijas izdevumiem un veic reprezentācijas izdevumu uzskaiti un norakstīšanu.
  2. Noteikumu mērķis ir sekmēt lietderīgu IAI līdzekļu izlietojumu, kā arī nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstīgu reprezentācijas izdevumu izlietojumu.
  3. Gadījumā, ja stājas spēkā grozījumi normatīvajos aktos, kas nosaka atšķirīgu kārtību, kā šajos noteikumos, piemērojamas ir jaunākās un augstāk stāvošās normatīvo aktu normas.
  4. Šo noteikumu izpratnē reprezentācijas izdevumi ir:
   1. izdevumi reprezentējošu priekšmetu izgatavošanai un iegādei. Uz šiem izdevumiem var tikt attiecinātas izdevumu summas dažādu priekšmetu (pildspalvas, kalendāri, T-krekli, krūzes, u.c. suvenīri), kas satur IAI logo vai citu attiecināmu informāciju, iegādei, kā arī dažādu apbalvojumu vai pateicības dāvanu iegāde, izgatavošana un pasniegšana;
   2. izdevumi IAI pasākumu un lietišķu tikšanos organizēšanai;
   3. izdevumi delegāciju un atsevišķu personu uzņemšanai, ieskaitot arī visus uzņemšanas, izmitināšanas, viesnīcu un transporta pakalpojumus, ja viesi tiek uzaicināti par IAI līdzekļiem.
  5. Par reprezentācijas izdevumiem nav uzskatāmi personificēti izdevumi, jeb izdevumi, kuru rezultātā tiešu labumu gūst IAI valdes locekļi un IAI biedri.
  6. Par reprezentācijas izdevumiem nav uzskatāmi izdevumi mācību pasākumu rīkošanai(piem, pildspalvas, bloki u.c.).
  7. Izdevumus var atzīt kā reprezentācijas izdevumus, ja:
   1. tie ir iekļauti un apstiprināti attiecīgā gada IAI budžeta izdevumos;
   2. IAI Valde apstiprina pasākuma programmu, tāmi un par līdzekļu izlietojumu atbildīgo IAI valdes locekli;
   3. ir sastādīts akts par reprezentācijas līdzekļu izlietojumu. Aktu sastāda katram atsevišķam pasākumam, atbilstoši apstiprinātajai pasākuma tāmei.
Atgriezties augšā
Šī mājas lapa izmanto sīkdatnes (cookies). Mēs to darām, lai atcerētos Jūsu izvēles un apkopotu statistiku par Jūsu vizītēm.
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. OK