Nolikums

BIEDRĪBAS "IEKŠĒJO AUDITORU INSTITŪTS"

 

NOLIKUMS

(Apstiprināts 2022.gada 19.decembra. valdes sēdē)

Nolikuma mērķis ir noteikt kārtību, kādā tiek nodrošināta biedrības “Iekšējo Auditoru Institūts”, vienotais nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:40008045795, juridiskā adrese: Pērses iela 9/11, Rīga, LV-1011 (turpmāk – IAI)  Statūtos noteikto IAI kompetencē esošo procesu īstenošana un ar šo procesu nodrošināšanu saistīto IAI Valdes lēmumu pieņemšana, kā arī paredzēt izveidoto komisiju pamatmērķus, atbildību un uzdevumus.

1. UZŅEMŠANA UN IZSLĒGŠANA NO  IAI

1.1. Par IAI biedru var kļūt jebkura 18 gadu vecumu sasniegusi fiziska persona ar labu reputāciju atbilstoši Statūtos noteiktajām IAI biedru uzņemšanas prasībām iekšējā audita, revīzijas,  korporatīvās pārvaldības jomās, piemēram, kvalitātes vadības, risku vadības un iekšējās kontroles jomās, finanšu vadības vai ar to saistītajās jomās, kura iemaksājusi gada biedru naudu un vēlas piedalīties IAI mērķu sasniegšanā un uzdevumu īstenošanā, atzīst un ievēro Statūtus un Ētikas kodeksu, kā arī pilda savus pienākumus IAI ietvaros.

1.2. Persona, kura vēlas kļūt par IAI biedru (turpmāk – pretendents), iesniedz IAI elektronisku pieteikumu IAI mājaslapā.

1.3. IAI nodrošina visu iesniegto pretendentu pieteikumu izskatīšanu un apstrādi.

1.4. Kļūstot par IAI biedru, biedrs vienlaicīgi kļūst par Globālā Iekšējo Auditoru Institūta (turpmāk -Global IIA) biedru.

1.5. Pēc pieteikuma saņemšanas IAI Valde ne ilgāk kā viena mēneša laikā pieņem lēmumu par biedra uzņemšanu IAI un nosūta pretendentam rēķinu par iestāšanās maksu, kas vienlaikus ir arī biedra nauda par kārtējo kalendāro gadu un kurā ietilpst arī biedru nauda Global IIA. Turpmāk rēķins par biedra naudu par kalendārā gada periodu no 1. janvāra līdz 31. decembrim tiek izrakstīts ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.martam. Rēķins jāapmaksā ne ilgāk kā viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas. Gada biedra naudas un iestāšanās maksas lielumu nosaka biedru pilnsapulce, par to savlaicīgi informējot biedrus.

1.6. Ikgadēja biedra iemaksa ir 60 EUR (grozīts ar Biedrības Iekšējo auditoru institūta 12.03.2020. ārkārtas biedru kopsapulces protokolu Nr. 2).

1.7. IAI pēc maksājuma saņemšanas reģistrē pretendentu, izveidojot tam kontus Global IIA (https://global.theiia.org) un IAI (iai.lv) mājaslapās.

1.8. Pretendents ir uzņemts IAI tikai pēc tam, kad viņš/-a ir apmaksājis/-usi iestāšanas maksu un viņam/-i ir izveidots unikāls biedra numurs. Pēc biedra naudas gada maksas saņemšanas personai tiek nosūtīts automātiskais elektroniskais paziņojums par personas uzņemšanu IAI.

1.9. Biedra pienākums ir regulāri pārskatīt savus datus un informāciju biedra profilā Global IIA un IAI mājaslapā, kā arī izmaiņu gadījumā ievadīt aktuālos datus un informāciju.

1.10. Atbildīgais par biedru uzskaiti kārtējā IAI Valdes sēdē informē Valdi par saņemtajiem pieteikumiem par iestāšanos un izslēgšanu no IAI.

1.11. Biedram ir tiesības jebkurā laikā izstāties no IAI, nosūtot IAI motivētu iesniegumu elektroniskā veidā uz iai@iai.lv. Ja biedram ir nokārtotas saistības pret IAI, tad IAI Valde pieņem lēmumu par biedra izslēgšanu no IAI un informē biedru par iepriekšminēto faktu. Biedrzinības komisijas vadītājs vai viņa deleģēta persona izslēdz arī biedru no saraksta. Ja biedram ir nenokārtotas saistības pret IAI, tad Valde informē biedru par viņa izslēgšanu no IAI biedru saraksta un vienlaikus norāda uz juridisko atbildību par nenokārtotajām saistībām pret IAI.

1.12. IAI Valde var izslēgt biedru no IAI, ja viņš/-a neievēro Statūtus, Ētikas kodeksu, nepilda savus pienākumus IAI ietvaros, ar savu darbību kaitē IAI interesēm tā mērķu un uzdevumu sasniegšanai. Par pieņemto lēmumu un tā pamatojumu tiek paziņots attiecīgajai personai uz biedra e-pastu.

2. IAI ĪPAŠUMĀ ESOŠĀS INFORMĀCIJAS UN RESURSU PIEEJAMĪBA

2.1.   IAI resursi ir jebkāda veida informācija, prezentācijas, grāmatas, diski un citi materiāli, kas ir iegūti IAI īpašumā šādos veidos:

2.1.1. nodoti IAI lietošanā (piemēram, Global IIA grāmatas, kursu, diskusiju un citu IAI rīkotu pasākumu prezentācijas, tiešsaistes mācību kursu ieraksti, un cita veida informatīvie materiāli);

2.1.2. izveidoti ieguldot IAI Valdes un komisiju darbu un laiku, pieejams tiem, kuri ir veikuši apmaksu par mācībām.

2.2. IAI resursi iedalās ierobežotās un neierobežotās pieejamības kategorijās:

2.2.1. ierobežotas pieejamības resursi ir pieejami tikai IAI biedriem, tostarp IAI mājaslapā, pierakstoties biedriem ar savu lietotāja vārdu un atsevišķos gadījumos jebkuram, kurš ir apmeklējis IAI rīkoto pasākumu;

2.2.2. neierobežotas pieejamības resursi ir pieejami ikvienam. Resursiem, kuriem nav paredzēts ierobežojums, tiek noteikta neierobežotas pieejamības kategorija.

2.3. Ierobežojumi tiek noteikti ar mērķi:

2.3.1. samazināt un pēc iespējas ierobežot nekontrolētu vai neatļautu IAI resursu izplatīšanu;

2.3.2. veicināt IAI biedru ieguvumus.

2.4. Ierobežotas pieejamības resursi ir, piemēram, šādi:

2.4.1. diskusiju prezentācijas;

2.4.2. kursu un konferenču materiāli (prezentācijas) ir pieejami tikai kursu apmeklētājiem un var tikt individuāli nosūtīti uz dalībnieku e-pastiem vai arī izdalīti kursa laikā;

2.4.3. fotogrāfijas no IAI biedru iekšējiem neformāliem pasākumiem;

2.4.4. IAI rīcībā esošas bibliotēkas/ tiešsaistes grāmatas;

2.4.5. Iekšējā audita profesionālās prakses starptautisko standartu Ieviešanas norādījumi.

3. MOTIVĀCIJAS SISTĒMA BRĪVPRĀTĪGAM DARBA IEGULDĪJUMAM

3.1. Lai palielinātu vai uzturētu biedru iesaistīšanos IAI mērķu sasniegšanā, IAI Valde ir tiesīga izlemt par atlīdzības piemērošanu.

3.2. Atlīdzība var tikt piemērota šādos gadījumos:

3.2.1. par darbu Valdē;

3.2.2. par aktīvu dalību IAI komisiju darbā;

3.2.3. par aktīvu palīdzību, organizējot kursus, konferences, diskusijas un citus IAI pasākumus vai iniciatīvas;

3.2.4. citos gadījumos, par kuriem nolemj IAI Valde.

3.3. Atlīdzības piešķiršanu un tās apmēru nosaka IAI Valde, ņemot vērā IAI stratēģiju, riskus, kas var rasties, lemjot par atlīdzības piešķiršanu vai nepiešķiršanu, gada finanšu mērķus, kā arī šādus faktorus:

3.3.1. darba un laika apjomu, kas tika ieguldīts;

3.3.2.  ieguvumu vai izmaksu samazinājuma apmēru, kuru saņēma IAI, pateicoties biedru iesaistīšanai.

3.4. Var tikt piemēroti šādi atlīdzību veidi:

3.4.1. naudas atlīdzība, veicot pārskaitījumu uz bankas kontu;

3.4.2. atlīdzība dāvanu kartes veidā;

3.4.3. Profesionālās tālākizglītības sertifikāts noteiktu stundu apmērā, bet ne vairāk kā noteikts Global IIA CPE politikā;

3.4.4. atlaides piešķiršana IAI rīkotu pasākumu apmeklēšanai;

3.4.5. IAI rīkotu maksas pasākumu bezmaksas apmeklējums gadījumos, ja pasākums nav pilnībā izpārdots un pasākuma bezmaksas apmeklējums, nerada IAI papildus izdevumus;

3.4.6. īpašu IAI reprezentācijas materiālu dāvinājumi;

3.4.7. publiska pateicības izteikšana IAI pasākumu laikā un mājaslapā;

3.4.8. citi atlīdzību veidi, par kuriem nolemj IAI Valde.

3.5. Piešķirot atlīdzību naudas veidā un/ vai dāvanu kartes veidā, IAI aprēķina un nomaksā visus nodokļus tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

3.6. Ar IAI darbiniekiem un sadarbības partneriem var tikt slēgti brīvprātīgā darba līgumi. 

4. SADARBĪBAS PARTNERU UN TO PAKALPOJUMU REKLAMĒŠANA

4.1. IAI saimnieciskās darbības veikšanas laikā, komerciālos vai sadarbības veicināšanas nolūkos, var tikt izvietota drukāta vai elektroniska veida reklāma.

4.2. Komerciālos nolūkos izvietota reklāma paredz IAI finansiālu ieguvumu. Atlīdzību par reklāmas izvietošanu IAI var saņemt gan naudas izteiksmē, gan arī atlaižu un samazinātu cenu veidā par pakalpojumiem, kurus IAI var iegādāties no reklamējamas trešās puses.

4.3. IAI Valde pieņem lēmumu, vai reklamēšana būs komerciāla, kādā veidā tā tiks īstenota, kā arī atlīdzības veidu un apjomu. Lēmums tiek pieņemts atbilstoši IAI stratēģijai, risku analīzei un finanšu mērķiem.

4.4. IAI Valde, atbilstoši stratēģijai un risku analīzei, var pieņemt lēmumu bez papildu samaksas izvietot šādu informāciju:

4.4.1. darba sludinājumus iekšējā audita un ar to saistītajās profesijās;

4.4.2. Global IIA, Eiropas Iekšējo auditoru institūtu konfederācijas (ECIIA) un citu valstu iekšējo auditoru institūtu informāciju;

4.4.3. bezpeļņas, valsts vai publiskā sektora organizāciju informāciju, kas saistītas ar iekšējā audita profesiju.

4.5. Par reklāmas nepieciešamību, kas nav aprakstīta šajā nolikumā, IAI Valde pieņem lēmumu IAI Valdes sēdē, balstoties uz IAI stratēģiju, finanšu mērķiem un risku analīzi. 

5. IAI PASĀKUMU RĪKOŠANA, TOSTARP PAMATDARBĪBAS VEIKŠANAI

5.1. IAI pasākumi ir jebkura veida izglītojoši vai uz iekšējā audita un saistīto profesiju attīstību mērķēti pasākumi. Piemēram, mācību kursi, konferences, diskusijas, apaļie galdi, IAI iekšējie pasākumi.

5.2. Katram pasākumam sagatavo ienākumu un izdevumu tāmi, uz kuras pamata nosaka pasākuma dalības maksas. Lēmumu par mācību pasākumu budžetu (ieskaitot izdevumus un pasākumu dalības maksas) pieņem Izglītības komisijas vadītājs apstiprinātā gada mācību budžeta ietvaros. IAI Valde lemj par visiem pārējiem pasākumiem.

5.3. Lēmums par kopējo pasākumu budžetu tiek balstīts uz IAI stratēģiju, riskiem un finanšu mērķiem kārtējam gadam.

5.4. Ja nav izlemts citādāk, pasākumam piemēro divus dalības maksas veidus – IAI biedru un pārējo dalībnieku dalības maksas. IAI biedru pasākuma dalības maksai vienmēr ir jābūt zemākai nekā pārējo dalībnieku dalības maksai.

5.5. IAI biedru dalības maksu piemēro tikai biedriem, kuri ir apmaksājusi iestāšanas vai biedra gada maksas un kuriem ir aktīvs biedra konts;

5.6. Pasākumiem var tikt piemēroti šādi dalības maksas un atlaižu veidi:

5.6.1. bezmaksas dalība;

5.6.2. bezmaksas dalība tikai biedriem;

5.6.3. bezmaksas dalība biedriem un maksas - citiem dalībniekiem;

5.6.4. agrās reģistrēšanās samazinātā dalības maksa;

5.6.5. atlaide IAI sadarbības partneriem un saistošām organizācijām Latvijā un ārpus tās;

5.6.6. atlaide ar mērķi piesaistīt uzmanību un palielināt interesi IAI rīkotajiem pasākumiem;

5.6.7. atlaide uzņēmumiem, kuri apmaksā dalību vairākiem saviem darbiniekiem (piemēram, atlaide var tikt piemērota, ja piedalās trīs vai vairāk dalībnieki no viena uzņēmuma);

5.6.8. cita veida atlaides un speciālās cenas, par kurām izlemj Izglītības komisija un pieņem lēmumu IAI Valde.

5.7. Atlīdzību lektoriem nosaka, ņemot vērā šādus kritērijus:

5.7.1. Lektora pieprasītais atlīdzības apmērs. Šajā gadījumā tiek ņemta vērā lektora reputācija un atsauksmes;

5.7.2. IAI noteiktā ieteicamā atlīdzība, ņemot vērā pieejamos resursus IAI gadskārtējā budžetā;

5.7.3. ņemot vērā normatīvos aktus, kas regulē ar ienākumu gūšanu saistīto nodokļu un nodevu nomaksas kārtību, IAI samaksā ar lektoru atlīdzību saistītos nodokļus;

5.7.4. nepieciešamības gadījumos lektoram var tikt papildus segti ceļa un izmitināšanas izdevumi.

6. PREČU UN PAKALPOJUMU IEPIRKUMU ORGANIZĒŠANA UN LĪGUMU NOSLĒGŠANA

6.1. Šī sadaļa nosaka kārtību, kādā IAI:

6.1.1. plāno preču un pakalpojumu iepirkumus (turpmāk – iepirkums), izņemot mācību kursu, konferenču lektoru piesaisti;

6.1.2. noslēdz un reģistrē piegādes un pakalpojumu līgumus (turpmāk – līgums);

6.1.3.  nodrošina līguma izpildes kontroli;

6.1.4.  veic norēķinus par precēm un pakalpojumiem, ievērojot līgumā noteiktos termiņus;

6.1.5. glabā iepirkumu dokumentāciju un noslēgto līgumu oriģinālus.

6.2. Šī sadaļa attiecas uz visiem iepirkumiem un līgumu veidiem (piemēram, autora līgums, uzņēmuma līgums, pakalpojuma līgums).

6.3. IAI veic iepirkumus atbilstoši IAI finansiālajām iespējām, kā arī pamatojoties uz iepirkuma lietderības izvērtējumu.

6.4. IAI Valde izvērtē iepirkuma lietderību (piemēram, iepirkuma priekšmeta nepieciešamību, pieejamo finanšu līdzekļu lietderīgu un efektīvu izlietošanu, iepirkuma atbilstību IAI darbībai utt.) un pieņem lēmumu par iepirkuma sākšanu. Lēmumu par tāda iepirkuma sākšanu, kas ir saistīts ar IAI pasākuma rīkošanu, IAI Valde pieņem, apstiprinot attiecīgā pasākuma budžetu.

6.5. Atbildīgais par iepirkumu veic tirgus izpēti, ja iepirkuma kopējā cena ir mazāka par €3000 (bez PVN), vai cenu aptauju, ja iepirkuma kopējā cena ir no €3000 (bez PVN).

6.6. Veicot tirgus izpēti, noskaidro iepirkuma priekšmeta piedāvājumu sortimentu, kvalitātes standartus un cenas.

6.7. Cenu aptauju veic, nosūtot uzaicinājumu vismaz trim piegādātājiem. Piedāvājumu iesniegšanas termiņam jābūt ne īsākam par piecām darba dienām. Cenu aptauju var neveikt, ja tehnisku, māksliniecisku vai zinātnisku iemeslu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kuri saistīti ar izņēmuma tiesību aizsardzību vai kvalitātes prasībām, līgumu var izpildīt tikai konkrēts piegādātājs. Apstāklis, kas pamato cenu aptaujas nepiemērošanu, nedrīkst būt steidzamība.

6.8. Atbildīgais par iepirkumu sagatavo tirgus izpētes / cenu aptaujas rezultātu rakstisku apkopojumu un iesniedz IAI Valdei apstiprināšanai.

6.9. Iepirkuma veikšanai var noslēgt līgumu. Līguma noslēgšana ir nepieciešama, ja:

6.9.1. veic preču vai pakalpojumu iegādi ilgstošā termiņā (vairāk kā 5 gadi);

6.9.2. iepirkums paredz avansa maksājumu;

6.9.3. sniegtajiem pakalpojumiem un precēm tiek noteikts garantijas termiņš.          

6.10. Līguma projektu sagatavošanu un tā saskaņošanu ar piegādātāju veic atbildīgais par iepirkumu. No IAI puses līgumu paraksta IAI Valdes priekšsēdētājs.

6.11. Atbildīgais par iepirkumu nodrošina iepirkuma nosacījumu izpildes uzraudzību, kā arī preču un pakalpojumu pieņemšanu, pārbaudot to kvalitāti un atbilstību pasūtījumam / līgumam, un, ja nepieciešams, sagatavo pretenziju. Preču un pakalpojumu pieņemšanu veic, pamatojoties uz Civillikuma 2223.pantu vai sastādot pieņemšanas-nodošanas aktu.

6.12. Iepirkuma procesa dokumentēšanu (tirgus izpētes / cenu aptaujas rezultātu apkopojums, izdrukas no sarakstes, tehniskā specifikācija, tīmekļvietnes attēla ekrānuzņēmumi u.tml.) un iepirkuma dokumentācijas (t.sk. līgumu oriģinālus) glabāšanu līdz nodošanai IAI arhīvā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina atbildīgais par iepirkumu.

6.13. Atbildīgais par iepirkumu apliecina saņemto rēķinu un citu ārējās izcelsmes apmaksas dokumentu (turpmāk – apmaksas dokumenti) pareizību un saskaņo ar atbildīgās komisijas vadītāju. Atbildīgās komisijas vadītājs apmaksas dokumentus kopā ar parakstītu pieņemšanas-nodošanas aktu (ja tāds ir sastādīts) nosūta uz rekins@iai.lv apmaksas veikšanai. Apmaksa tiek veikta rēķinā norādītajos termiņos.

6.14. Avansa maksājumus veic, atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem. Apmaksas dokumentu un pieņemšanas-nodošanas aktu oriģinālu glabāšanu līdz nodošanai IAI arhīvā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina IAI atbildīgais par finanšu uzskaiti. 

7. REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMU UZSKAITE UN NORAKSTĪŠANAS KĀRTĪBA

7.1. Šī sadaļa nosaka kārtību, kādā IAI plāno līdzekļus reprezentācijas izdevumiem un veic reprezentācijas izdevumu uzskaiti un norakstīšanu.

7.2. Noteikumu mērķis ir sekmēt lietderīgu IAI līdzekļu izlietojumu, kā arī nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstīgu reprezentācijas izdevumu izlietojumu.

7.3. Gadījumā, ja stājas spēkā grozījumi normatīvajos aktos, kas nosaka atšķirīgu kārtību, kā šajos noteikumos, piemērojamas ir spēkā esošās tiesību aktu prasības.

7.4. Šo noteikumu izpratnē reprezentācijas izdevumi ir:

7.4.1. izdevumi reprezentējošu priekšmetu izgatavošanai un iegādei. Uz šiem izdevumiem var tikt attiecinātas izdevumu summas dažādu priekšmetu (piemēram, pildspalvas, kalendāri, T-krekli, krūzes, u.c. suvenīri), kas satur IAI logo vai citu attiecināmu informāciju, iegādei, kā arī dažādu apbalvojumu vai pateicības dāvanu iegāde, izgatavošana un pasniegšana;

7.4.2. izdevumi IAI pasākumu un lietišķu tikšanos organizēšanai;

7.4.3. izdevumi delegāciju un atsevišķu personu uzņemšanai, ieskaitot arī visus uzņemšanas, izmitināšanas, viesnīcu un transporta pakalpojumus, ja viesi tiek uzaicināti, izmantojot IAI līdzekļus.

7.5. Par reprezentācijas izdevumiem nav uzskatāmi personificēti izdevumi, jeb izdevumi, kuru rezultātā tiešu labumu gūst IAI Valdes locekļi un IAI biedri.

7.6. Par reprezentācijas izdevumiem nav uzskatāmi izdevumi mācību pasākumu rīkošanai (piemēram, pildspalvas, bloki u.c.).

7.7. Izdevumus var atzīt kā reprezentācijas izdevumus, ja:

7.7.1. tie ir iekļauti un apstiprināti attiecīgā gada IAI budžeta izdevumos;

7.7.2. IAI Valde apstiprina pasākuma programmu, tāmi un par līdzekļu izlietojumu atbildīgo IAI Valdes locekli;

7.7.3. ir sastādīts akts par reprezentācijas līdzekļu izlietojumu. Aktu sastāda katram atsevišķam pasākumam, atbilstoši apstiprinātajai pasākuma tāmei.   

8.     KOMISIJU ATBILDĪBA UN UZDEVUMI

8.1. Visām IAI komisijām ir šāda atbildība un pienākumi:

8.1.1. uzturēt aktuālu informāciju mājas lapā par savā kompetencē esošajiem jautājumiem;

8.1.2. nodrošināt komunikāciju un informācijas apmaiņu starp komisijām;

8.1.3. ziņot IAI Valdei par savā kompetencē esošajiem jautājumiem;

8.1.4. organizēt neformālus pasākumus IAI biedriem;

8.1.5. piedalīties ikgadējā mācību plāna sagatavošanā un konferences organizēšanā;

8.1.6. nodrošināt sadarbību ar Latvijas augstākās izglītības iestādēm. 

8.2.   BIEDRZINĪBAS KOMISIJAS MĒRĶIS, ATBILDĪBA UN UZDEVUMI:

8.2.1. Pamata mērķis - esošo un iespējamo biedru interešu nodrošināšana.

8.2.2. ATBILDĪBA UN UZDEVUMI:

8.2.2.1. uzņemt un izslēgt Biedrus;

8.2.2.2. pārraudzīt biedru naudas iemaksu;

8.2.2.3. pārvaldīt Biedru datu IAI un Global IIA datubāzes;

8.2.2.4. izveidot IAI biedru klasifikātoru sistēmas, identificējot biedrus, kuri ir biedrībā ir vismaz piecus, desmit, 15 un 20 gadus, kā arī nodrošinot bonusus no IAI puses;

8.2.2.5. apzināt, no kurām nozarēm ir  IAI biedri;

8.2.2.6. Uzturēt parādnieku/ izslēgto biedru sarakstu;

8.2.2.7. Pārliecināties, ka visi IAI Valdes locekļi, komisiju priekšsēdētāji ir IAI biedri un nokārtojuši saistības pret IAI;

8.2.2.8. Informēt par iespējām atjaunot savu darbību biedrībā;

8.2.2.9. Pārliecināties, ka biedriem pienāk informācija par IAI jaunumiem, ir izveidots profils IAI mājaslapā, kā arī izdodas reģistrēties notikumiem;

8.2.2.10. Izstrādāt programmu, kuras mērķis ir iepazīstināt jaunos biedrus ar IAI aktivitātēm, organizatorisko struktūru, iespējām iesaistīties komisijās, kā arī par biedru labumiem;

8.2.2.11. Piemērot aizsardzības pasākumus saistībā ar piekļuvi institūta un biedru datiem. 

8.3.   IZGLĪTĪBAS KOMISIJAS, TAI SKAITA RISKU VADĪBAS APAKŠKOMISIJAS MĒRĶIS, ATBILDĪBA UN UZDEVUMI:

8.3.1. Pamata mērķis - izglītot IAI biedrus un pārējos iekšējā audita un saistošo profesiju pārstāvjus, organizējot kvalitatīvas mācības, konferences, diskusijas, seminārus, apaļos galdus un citus uz mācībām orientētus pasākumus.

8.3.2. IZGLĪTĪBAS KOMISIJAS ATBILDĪBA UN UZDEVUMI:

8.3.2.1. sagatavot gadskārtējo mācību plānu, dažādojot mācību saturu, kas būtu iekšējiem auditoriem saistošs, interesants un fokusētos uz aktuālām tēmām un iesniegšana valdē apstiprināšanai;

8.3.2.2. veikt periodiskas IAI biedru aptaujas par mācību saturu;

8.3.2.3. organizēt mācības sadarbībā ar Latvijas un citu valstu profesionālajām biedrībām, piemēram, IAI institūtiem, ISACA u.c., un veicināt pieredzes apmaiņu;

8.3.2.4. organizēt mācības:

8.3.2.4.1. lektoru piesaiste un administrēšana;

8.3.2.4.2. mācību materiāli - tehniskais nodrošinājums (telpas, aprīkojums, tiešsaistes platformas, mācību izdales materiāli prezentāciju nosūtīšana mācību kursu dalībniekiem utt.) un reprezentācijas materiālu nodrošināšana mācību pasākumiem,

8.3.2.5. mācību dokumentācijas uzturēšana:

8.3.2.5.1. dalībnieku reģistra uzturēšana;

8.3.2.5.2. dalības apliecinājumu izsniegšana;

8.3.2.6. mācību budžeta uzturēšana:

8.3.2.6.1. mācību tāmes un pārskata par tās izpildi sagatavošana;

8.3.2.6.2. rēķinu par mācību pasākumu organizēšanu kontrolēšana (uzraudzīt, lai rēķini ir laicīgi un korekti piestādīti un apmaksāti);

8.3.3. IZGLĪTĪBAS KOMISIJAS RISKU VADĪBAS APAKŠKOMISIJAS ATBILDĪBA UN UZDEVUMI:

8.3.3.1. sniegt atbalstu IAI Valdei par IAI darbībai piemītošo stratēģisko, darbības, finanšu un citu risku novērtēšanu un reaģēšanu uz tiem, vienlaikus ņemot vērā starptautiski atzītos prioritāros riskus,

8.3.3.2. sagatavot IAI darbībai piemītošo stratēģisko, darbības, finanšu un citu risku reģistru un risku karti;

8.3.3.3. dalīties ar IAI biedriem un citiem interesentiem par pieredzi un aktualitātēm risku vadības jomā, tostarp sagatavojot prezentācijas diskusijām un mācībām;

8.3.3.4. nodrošināt IAI biedriem aktuālo informāciju par sertificēšanas iespējām risku vadības jomā un iesniegt šo informāciju publicēšanai Komunikācijas komisijai;

8.3.3.5. pēc IAI Valdes priekšsēdētaja pieprasījuma sagatavot publikācijas par risku vadību. 

8.4.   STANDARTU KOMISIJAS MĒRĶIS, ATBILDĪBA UN UZDEVUMI

8.4.1. Pamata mērķis – veicināt iekšējā audita funkciju izpratni un popularizēt IAI starptautiskā profesionālā prakses ietvara (turpmāk - IPPF) izmantošanu. 

8.4.2. ATBILDĪBA UN UZDEVUMI:

8.4.2.1. popularizēt IPPF, kā arī veicināt un uzturēt izpratni  par IPPF un nodrošināt to un citu ar IPPF saistīto jautājumu  tulkošanu latviešu valodā;

8.4.2.2. sadarboties ar Starptautisko standartu komisiju, tostarp sniegt viedokli Starptautisko standartu komisijai par IPPF;

8.4.2.3. konsultēt ieinteresētas puses par IPPF pārņemšanu praksē.

 8.5.   KOMUNIKĀCIJAS KOMISIJAS MĒRĶIS, ATBILDĪBA UN UZDEVUMI

8.5.1. Pamata mērķis - nodrošināt savlaicīgu aktuālas informācijas izplatīšanu, veicinot biedrības un iekšējā audita profesijas atpazīstamību Latvijā.

8.5.2. ATBILDĪBA UN UZDEVUMI:

8.5.2.1. uzturēt un publicēt jaunumus IAI mājaslapā;

8.5.2.2. sniegt atbalstu pārējām IAI komisijām komunikāciju jomā;

8.5.2.3. nodrošināt publikācijas plašsaziņās līdzekļos, tostarp sociālajos tīklos;

8.5.2.4. nodrošināt komunikāciju un sadarbību ar IIA Global un citām ar IAI saistītajām organizācijām, veicinot kopīgus pasākumus, vienlaikus apmainoties ar informāciju un materiāliem;

8.5.2.5. Organizēt pētījumus un aptaujas;

8.5.2.6. Nosūtīt svarīgas IAI ziņas un materiālus IIA Global iekļaušanai globālajā ziņu listē;

8.5.2.7. Sagatavot apsveikumus IAI biedriem.

 8.6.   FINANŠU KOMISIJAS MĒRĶIS, ATBILDĪBA UN UZDEVUMI

8.6.1. Pamata mērķis - pārskatīt IAI budžeta, finanšu politikas un procedūru iekšējos pārskatus, nodrošināt, ka organizācijas darbības ieņēmumu un izdevumu, kā arī aktīvu un pasīvu pārskatu sniegšana balstās uz pieņemamu grāmatvedības praksi, un sniegt lēmumu pieņemšanai nepieciešamo un savlaicīgo informāciju.

8.6.2. ATBILDĪBA UN UZDEVUMI:

8.6.2.1. sagatavot kārtējā gada budžetu;

8.6.2.2.  nodrošināt budžeta izpildes uzraudzību;

8.6.2.3. savlaicīgi ziņot par budžeta izpildes progresu IAI Valdei;

8.6.2.4. sagatavot pārskatu par finanšu izlietojumu un informēt IAI Valdi un biedrus par izlietoto finansējumu un ieņēmumiem, tostarp novirzēm no plānotā (noviržu pamatojums) attiecīgajā ziņošanas periodā;

8.6.2.5. sniegt atbalstu, lai sagatavotos gadskārtējai revīzijai.

9. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

9.1. IAI Valdes sēdes darba kārtību IAI Valdes priekšsēdētājs sagatavo sadarbībā ar IAI Valdes locekļiem.

9.2. IAI Valdes sēdes tiek protokolētas. Protokols var tikt sagatavots papīra vai elektroniskā veidā un to paraksta sagatavotājs un IAI Valdes priekšsēdētājs vai Valdes sēdes vadītājs IAI Valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā.

9.3. Protokoli tiek elektroniski saskaņoti, ņemot vērā IAI Valdes sēdes vadītāja noteiktos termiņus.

9.4. Visu komisiju vadītāji pēc IAI Valdes priekšsēdētāja pieprasījuma sniedz informāciju par īstenoto uzdevumu izpildes progresu, tostarp IAI biedru pilnsapulcēs.

 

Atgriezties augšā
SĪKDATŅU POLITIKA