CIA – Certified Internal Auditor

Sākumlapa / Sertificēšana / Sertifikātu veidi / CIA – Certified Internal Auditor

Sertificēts iekšējais auditors (Certified internal auditor) – CIA

Sertificēts iekšējāis auditors (CIA) ir globāli atzīta kvalifikācija, kas sniedz stingrus pamatus karjerai iekšējā auditā. Kad jūs apgūstat CIA, jūs mācaties par iekšējā audita teoriju un pamata ietvariem, tai skaita Starptautiskajiem standartiem un kā plānot, un veikt iekšējo auditu. Jūs apgūsiet arī iekšējās kontroles, riska, pārvaldības un tehnoloģiju konceptus. 

 

Atbilstības nosacījumi

Izglītības kritērijs

Kandidātiem ir nepieciešams vismaz bakalaura grāds vai tam ekvivalenta izglītība, kas iegūta akreditētā universitātē vai augstskolā. Kandidāta augstākā iegūtā grāda apliecinoša dokumenta kopija, diploma pielikums vai cits rakstisks pierādījums par apgūto programmu jāiesniedz līdz ar reģistrācijas formu.

Profesionālā pieredze

CIA kandidātiem jābūt 24 mēnešu pieredzei iekšējā audita vai tam ekvivalentā sfērā. Ar ekvivalentu pieredzi tiek saprasta pieredze audita/novērtēšanas disciplīnās, ieskaitot ārējo auditu, kvalitātes nodrošināšanu (quality assurance), atbilstību (compliance), un iekšējo kontroli. Kandidātiem ir ļauts piedalīties CIA eksāmenā pirms tiek apmierināts profesionālās pieredzes kritērijs, tomēr sertifikācija netiks piešķirta līdz brīdim, kamēr kritērijs nebūs izpildīts. Kandidāta darba pieredzei iekšējā vai ārējā auditā jābūt:

 • Izdrukāta uz Iekšējā audita pieredzes verifikācijas veidlapas vai uz organizācijas oficiālās iespiedveidlapas;
 • Ietvertiem konkrētiem nodarbinātības laikiem (datumiem), kas nostrādāti auditēšanas darbā;
 • Specificētam ieņemtajam amatam(-iem) līdz ar īsu pienākumu un atbildību aprakstu;
 • Ietvertam kandidāta tiešā vadītāja, atbilstoša organizācijas biedra vai sertificēta iekšējā auditora,  parakstam un amatam. Jābūt ietvertiem arī laikiem (datumiem), kas nostrādāti auditēšanas darbā.

Iekšējā audita Pieredzes verifikācijas veidlapai jābūt nosūtītai līdz ar kandidāta pieteikumu vai arī vēlāk, kad kritēriji ir izpildīti. Tomēr laicīga Pieredzes verifikācijas veidlapas iesniegšana paātrinās sertifikācijas apstrādi, līdz ko kandidāts būs nokārtojis eksāmenu.

Rekomendācijas

CIA ir jāatbilst visaugstākajiem morāles un profesionālās izturēšanās standartiem un ir jāpakļaujas IAI Ētikas kodeksam. Kandidātam ir jāiesniedz rekomendācijas vēstule no atbildīgas personas, piemēram, cita CIA, menedžera, vadītāja vai pasniedzēja. Rekomendācijas vēstule ir jāpievieno Pieteikšanās veidlapai.

Dalība IAI

Kandidātiem ir jābūt individuāliem IAI biedriem un jāpārzina IAI Iekšējās auditēšanās profesionālās darbības standarti, un jāpiekrīt pakļauties IAI Ētikas kodeksam, kas nosaka darbības standartus visiem biedriem un CIA.

Reģistrācija un pieteikšanās

Sākotnējā reģistrēšanās un pieteikšanās

Kandidātiem ir jāaizpilda un jāparaksta Pieteikšanās veidlapa, Rekomendācijas vēstules veidlapa un Pieredzes verifikācijas veidlapa* un jāiesniedz šie dokumenti kopā ar:

 • Reģistrācijas maksas čeku/bankas vekseli, kas izmaksājams Iekšējo auditoru institūtam. Maksājumu ar kredītkarti iespējams veikt pēc Maksājuma veidlapas aizpildīšanas.
 • Kandidāta augstākās iegūtās izglītības apliecinošu dokumentu, diploma pielikumu vai citu programmas pabeigšanu apliecinošu dokumentu kopijām.
 • CSA atvieglojumu validācijas veidlapu (attiecas tikai uz CCSA kandidātiem)

*var tikt iesniegta vēlāk, kad kritēriji ir izpildīti.

IAI negarantē kandidātam tiesības piedalīties eksāmenā, ja kāds no augstāk  minētajiem kritērijiem nav izpildīts. Reģistrācijas maksa tiks atmaksāta tiem kandidātiem, kuriem tiks liegta dalība programmās.

Eksaminācijas maksas

Maksājuma tips

Apmērs

Reģistrācijas maksa*

 

Eksaminācijas maksa**

Eksāmena I daļa

USD 250

Eksāmena II daļa

USD 200

Eksāmena III daļa

USD 200

* Reģistrācijas maksa ietver (…)

** Eksaminācijas maksās jāmaksā tieši Globālajam IAI vai CCMS

 • Maksājumu apmēri var mainīties;
 • Pieteikuma un reģistrācijas formu apstrāde tiks sākta tikai pēc norādīto maksājumu apmaksas;
 • Norādītie maksājumi tiek atmaksāti tikai gadījumā, ja kandidāta pieteikums tiek noraidīts;
 • Norādīto maksājumu apmēri var atšķirties atkarībā no valsts, kurā notiek eksaminācijas process vietējā IAI vadībā;
 • Vērtējumi netiks darīti zināmi, ja pastāvēs kādas nenokārtotas finansiālās saistības;
 • Norādītie maksājumi attiecas uz pašmācības programmu. Sunway-TES CIA Programmai ir citādāka maksājumu struktūra.

Eksāmenu saturs un eksaminācijas formāts

CIA eksaminācija  pārbauda kandidāta zināšanas un spējas attiecībā uz šī brīža iekšējās auditēšanas praksi. Tas dod iespēju kandidātiem un potenciālajiem vadītājiem pielāgoties profesionālām pārmaiņām un izaicinājumiem:

 1. Aplūkojot gandrīz visas menedžmenta prasmes.
 2. Koncentrējoties uz vadības kontroles principiem.
 3. Vērtējot kandidāta izpratni par risku vadību un iekšējo kontroli.

Sertificētā iekšējā auditora eksaminācija tiek piedāvāta 3 daļās. Katra daļa sastāv no 100 testa jautājumiem.

I daļa – Iekšējā audita pamati

II daļa – Iekšējā audita praktiskā pielietošana

III daļa – Iekšējā audita zināšanu elementi

 
 • IAI obligātās vadlīnijas
 • Iekšējā kontrole un risks
 • Iekšējā audita iesaistes rīki un tehnikas
 
 • Iekšējā audita funkciju vadīšana
 • Indivīdu iesaistes vadīšana
 • Krāpšanas riski un kontroles
 
 • Pārvaldība
 • Risku vadība
 • Organizācijas struktūra un biznesa procesi
 • Komunikācija
 • Līderība
 • IT/ Biznesa kontinuitāte
 • Finanšu vadība
 • Globālā biznesa vide

 

Eksāmena neizpaušana

Uz CIA, līdzīgi kā uz daudziem citiem sertifikācijas veidiem, attiecas neizpaušanas noteikumi. Kandidātiem ir jāparaksta dokuments, apliecinot, ka tie neizpaudīs eksāmena jautājumus un atbildes pēc tam, kad eksāmens būs nokārtots. Neatļauta eksāmena jautājumu atklāšana tiks uzskatīta par IAI Ētikas kodeksa pārkāpumu un var nozīmēt kandidāta diskvalifikāciju vai kādu citu soda mēru. IAI ir publicējis eksāmena paraugu, kas tiek regulāri atjaunināts, lai radītu kandidātiem priekšstatu par aktuālo eksāmena formātu. Tas ir radīts, lai sniegtu kandidātiem priekšstatu par dažādiem jautājumu tipiem, kas tipiski ir ietverti CIA eksāmenā, un ietver paplašināta skaidrojumu.

Eksāmena norise

Atļauja piedalīties eksāmenā

 1. Līdz ko tiks apstiprināts kandidāta pieteikums, IAI, līdz ar “Atļaujas piedalīties eksāmenā” paziņojumu, darīs kandidātam zināmu tā ID numuru un sniegs informāciju par to, kā saplānot eksāmenu Pearson VUE’s (PV) mājas lapā.
 2. Kandidāta reģistrācija eksaminācijas daļai būs derīga 180 dienas no tā brīža, kad kandidāta reģistrācija ir apstrādāta IAI galvenajā mītnē, un eksaminācijas daļas maksa kļūst neatmaksājama.
 3. Kandidāti drīkst atrasties jebkurā Pearson VUE eksaminācijas centrā gandrīz visās valstī, neatkarīgi no reģistrācijas valsts.
 4. Kandidātiem, kas eksāmenu nav nokārtojuši, ir jānogaida 90 dienas, līdz eksāmenu var kārtot atkārtoti.
 5. Līdz ko ziņojums par “Atļauju piedalīties eksāmenā” ir saņemts, kandidāti var sākt plānot eksaminācijas grafiku pie Pearson VUE.
 6. Kandidātiem būs jāizveido lietotājvārds un parole Pearson VUE mājas lapā, lai izplānoto eksamināciju.
 7. Apmeklējiet www.pearsinvue.com un nospiediet uz “Atrast eksaminācijas centru”.
 8. Tad nospiediet “Ieplānot eksāmenu”. Izvēlieties nepieciešamo eksaminācijas veidu no Pearson VUE piedāvātā klāsta. Tad izvēlieties savu eksaminācijas centru.
 9. Līdz ko eksaminācijas centrs ir norādīts, kandidātam būs redzams kalendārs ar pieejamajiem eksaminācijas datumiem un laikiem, balstoties uz pieejamību izvēlētajā eksaminācijas centrā.
 10. Līdz ko kandidāts ir reģistrējies eksāmenam, viņam/-ai tiks nosūtīts apstiprinājuma e-pasts no Pearson VUE ar norādījumiem, kā nokļūt konkrētajā eksaminācijas centrā.
 11. Kandidātam ir jāizvēlas eksaminācijas datums, kas iekļaujas 180 dienu eksaminācijas periodā pēc reģistrēšanās konkrētajai eksāmena daļai.
 12. Kandidātiem ir atļauts pārcelt eksāmenu vai mainīt eksaminācijas centru, kamēr šīs izmaiņas tiek izdarītas vismaz 45 stundas pirms ieplānotā eksāmena.
 13. Kandidāti nevar ieplānot vai pārcelt eksāmenu ārpus norādīta 180 dienu eksaminācijas perioda.

Plānošana

Eksaminācijas tiesību periods

Līdz ko kandidāta pieteikums dalībai CIA programmai tiek apstiprināts, kandidāta tiesības kārtot eksāmenu ir derīgas 4 gadus. Kandidātam šajā laika periodā ir jānokārto visi eksāmeni un prasības, kas nepieciešamas sertifikāta saņemšanai. Ja kandidāts nav spējīgs nenoslēgt sertifikācijas procesu šo 4 gadu laikā, tiesības atgūt maksājumus par eksāmena daļām tiek zaudētas. Ja kandidāta programmas derīgums beidzas, kandidāts zaudē par iepriekš nokārtotām eksāmena daļām iegūtos kredītpunktus. Lai no jauna iesaistītos CIA programmā, kandidātam atkārtoti jāaizpilda un jāiesniedz CIA pieteikums un jāsamaksā norādītie maksājumi.

Eksaminācijas norise

 1. Kandidāts ierodas eksaminācijas vietā 30 minūtes pirms norādītā eksāmena sākuma laika.
 2. Kandidātu piereģistrē Pearson VUE eksāmena vadītājs.
 3. Kandidātam tiek piešķirts skapītis, kurā ir jāatstāj visi neatļautie priekšmeti.
 4. Eksāmena vadītājs kandidātu pavada uz eksaminācijas telpu, piešķir eksaminācijas vietu un piekļuvi datoram.
 5. Sākuma ekrānā ir norādīts eksāmena nosaukums un kandidātam tiek lūgts apstiprināt, ka viņš/-a atrodas pareizajā eksāmenā.
 6. Kandidātam ir jāapliecina, ka viņš/-a neizpaudīs eksāmena jautājumus un ka viņš/-a apzinās, ka eksaminācijas centrā var tikt veikta viņa video vai audio novērošana.
 7. Pirms eksāmena sākuma kandidātam tiek sniegta pamācība (maksimums 10 minūtes).
 8. Pēc tam kandidāts uzsāk eksāmenu. Jautājumi datora ekrānā tiek parādīti pa vienam.
 9. Kandidātam būs iespēja atzīmēt jautājumus, kurus viņš/-a vēlas atkārtoti pārskatīt pirms eksāmena pabeigšanas.
 10. Pēc visu eksāmena jautājumu aplūkošanas kandidāts var piekļūt atkārtotās pārskatīšanas logam, kur viņš/-a var izvēlēties pārskatīt visus eksāmena jautājumus, tikai neatbildētos jautājumus vai tikai īpaši atzīmētos jautājumus.
 11. Atkārtotās pārskatīšanas logā kandidāts var izvēlēties “Pabeigt eksāmenu” pogu.
 12. Eksāmens noslēdzas arī tad, ja ir beidzies tam paredzētais laiks.
 13. Kandidāts vairs nevar atgriezties pie eksāmena jautājumiem, kad eksāmens ir noslēdzies.
 14. Visbeidzot kandidāts saņems īsu aptauju par eksaminācijas pieredzi.
 15. Kandidāti saņems neoficiālus eksāmena rezultātus eksaminācijas vietnē pēc eksāmena pabeigšanas.
 16. Oficiālie rezultāti tiks nosūtīti IAI pēc tam, kad tos apstiprinās Pearson VUE.

Rezultāti

Sekmīga atzīme

Statistiskā informācija no iepriekš-pārbaudītiem jautājumiem tiek izmantota, lai uzturētu salīdzināmu sarežģītību starp dažādām eksāmena versijām. Tā kā konkrētais pareizi atbildēto jautājumu skaits eksāmena nokārtošanai var variēt eksāmena variantu starpā, visi neapstrādātie rezultāti tiek svērti 250 līdz 750 punktu skalā, lai nodrošinātu kopēju standartu. Lai CIA, CSSA, CDSA vai CGAP eksāmens būtu sekmīgi nokārtots, svērtajam rezultātam ir jābūt 600 punkti vai vairāk. (600 svērtais rezultāts ir ekvivalents 75% pareizu atbilžu atbilstošas sarežģītības eksāmenā).

Eksaminācijas datumi

Līdz ar datorizētās eksaminācijas ieviešanu 2008.gadā, visu veidu sertifikācijas eksāmeni ir pieejami visa gada garumā. Kandidāti ieplāno savus eksāmenus tiešsaistē, Pearson VUE mājas lapā www.pearsonvue.com .

  

 

Atgriezties augšā
SĪKDATŅU POLITIKA