Ētikas kodekss

OBLIGĀTIE NORĀDĪJUMI

Ētikas kodekss latviešu valodā (saite): Ētikas kodekss

Ētikas kodekss angļu valodā (saite): https://www.theiia.org/en/standards/what-are-the-standards/mandatory-guidance/code-of-ethics/

Ievads ētikas kodeksam

Institūta Ētikas kodeksa mērķis ir veicināt ētisku kultūru iekšējā auditora profesijā. Iekšējais audits ir neatkarīga, objektīva pārliecības radīšanas un konsultatīva darbība, lai palielinātu organizācijas vērtību un pilnveidotu tās darbības. Iekšējais audits palīdz organizācijai sasniegt tās mērķus, ieviešot sistemātisku, disciplinētu pieeju, lai novērtētu un paaugstinātu riska vadības, kontroles un pārvaldes procesu efektivitāti. Ētikas kodekss ir vajadzīgs un atbilstošs iekšējā auditora profesijai, kuras pamatā ir uzticība tās objektīvai pārliecības radīšanai par riska vadību, kontroli un pārvaldību. Institūta Ētikas kodeksa darbības joma ir plašāka par iekšējā audita definīciju, un tajā ir ietvertas divas būtiskas sastāvdaļas:

1. Principi, kas attiecas uz iekšējā auditora profesiju un praksi;
2. Profesionālās ētikas normas, ar ko apraksta uzvedību, kā jārīkojas iekšējiem auditoriem.

Šīs normas palīdz principus īstenot praktiski, un to mērķis ir vadīt iekšējo auditoru ētisko rīcību. Ētikas kodekss kopā ar institūta Starptautiskajiem Profesionālās prakses pamatnoteikumiem un citiem attiecīgiem institūta paziņojumiem veido iekšējo auditoru darba vadlīnijas. Jēdziens “iekšējie auditori” attiecas uz institūta locekļiem, IAI profesionālo sertifikātu saņēmējiem vai kandidātiem, kā arī uz tiem, kuri sniedz iekšējā audita pakalpojumus saskaņā ar iekšējā audita definīciju.

Piemērojamība un ieviešana

Šis ētikas kodekss attiecas gan uz indivīdiem, gan uz organizācijām, kas sniedz iekšējā audita pakalpojumus. Institūta biedru un IAI profesionālo sertifikātu saņēmēju vai kandidātu izdarītie Ētikas kodeksa pārkāpumi tiks vērtēti un administrēti saskaņā ar institūta nolikumu un administratīvajām vadlīnijām. Tas, ka konkrētā rīcība nav minēta Profesionālās ētikas normās, nenozīmē, ka tā ir pieņemama un tāda, kas nediskriminē, un tāpēc biedrs, sertifikāta īpašnieks vai kandidāts var būt saucams pie disciplināras atbildības.

Principi

Iekšējiem auditoriem jāpiemēro un jāievēro šādi principi:

  1. Godīgums. Iekšējo auditoru godīgums rada uzticību un tādējādi nodrošina pamatu paļāvībai uz viņu spriedumu.
  2. Objektivitāte. Iekšējie auditori demonstrē profesionālās objektivitātes augstāko līmeni, vācot, vērtējot un paziņojot informāciju par pārbaudāmo darbību vai procesu. Iekšējie auditori līdzsvaroti izvērtē visus attiecīgos apstākļus, un, izdarot secinājumus, viņus neietekmē ne pašu, ne citu intereses.
  3. Konfidencialitāte. Iekšējie auditori respektē saņemtās informācijas vērtību un īpašumtiesības un neatklāj informāciju bez atbilstoša pilnvarojuma, ja vien tas nav jādara juridisku vai profesionālu saistību dēļ.
  4. Kompetence. Iekšējie auditori izmanto zināšanas, iemaņas un pieredzi, kas vajadzīga iekšējā audita pakalpojumu sniegšanā.

Profesionālās ētikas normas

1. Godīgums
Iekšējie auditori:

1.1 veic darbu godīgi, ar profesionālu rūpību un atbildīgi;
1.2. ievēro tiesību aktus un dara zināmu atklātībai to, ko nosaka tiesību akti un profesija;
1.3. apzināti neiesaistās nekādās nelikumīgās darbībās un pasākumos, kas diskreditē iekšējā auditora profesiju vai organizāciju;
1.4. respektē organizācijas likumīgos un ētiskos mērķus un sekmē to sasniegšanu..

2. Objektivitāte
Iekšējie auditori:

2.1. nepiedalās nekādās darbībās un neveido attiecības, kas var traucēt izdarīt objektīvu novērtējumu vai ko var uzstatīt par šādiem traucēkļiem. Šī līdzdalība ir tādas darbības vai attiecības, kas var būt pretrunā organizācijas interesēm;
2.2. nepieņem neko tādu, kas var pasliktināt viņu profesionālo spriedumu vai ko var uzskatīt par šāda pasliktinājuma cēloni;
2.3. nodod atklātībai visus viņiem zināmos būtiskos faktus, kas, ja tos neatklāj, var izkropļot ziņojumu par pārbaudāmajām darbībām.

3. Konfidencialitāte
Iekšējie auditori:

3.1. ir apdomīgi pienākumu pildīšanas gaitā iegūtās informācijas izmantošanā un aizsargāšanā;
3.2. neizmanto informāciju personiska labuma gūšanai vai jebkurā citā veidā, kas būtu pretrunā tiesību aktiem vai kaitētu organizācijas likumīgajiem un ētiskajiem mērķiem.

4. Kompetence
Iekšējie auditori:

4.1. sniedz tikai tādus pakalpojumus, kuru nodrošināšanai viņiem ir vajadzīgās zināšanas, iemaņas un pieredze;
4.2. sniedz iekšējā audita pakalpojumus saskaņā ar Iekšējā audita profesionālās prakses starptautiskajiem standartiem;
4.3. pastāvīgi ceļ savu profesionālo kvalifikāciju un uzlabo savu pakalpojumu efektivitāti un kvalitāti.

← atgriezties uz Obligātie norādījumi

Atgriezties augšā
SĪKDATŅU POLITIKA