E-veikala noteikumi

Biedrības “Iekšējo Auditoru Institūts”
preču tiešsaistes pārdošanas noteikumi

Apstiprināts valdes sēdē 2018. gada 9. maijā

 

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1.    Biedrība “Iekšējo Auditoru Institūts”, vienotais nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:40008045795, juridiskā adrese: Pērses iela 9/11, Rīga, LV-1011 (turpmāk tekstā – IAI) ir atbildīga par mācību materiālu, dažādu grāmatu un citu preču (turpmāk tekstā – PRECES) tirdzniecību.

1.2.    IAI piedāvāto PREČU pārdošana notiek ar IAI interneta veikalā www.iai.lv izvietota piedāvājuma starpniecību.

1.3.    Šie noteikumi nosaka attiecības starp IAI un personu (turpmāk tekstā – PIRCĒJS) kura veic pirkumu IAI interneta veikalā. Noteikumi ir saistoši IAI un PIRCĒJAM.

1.4.    Iegādājoties PRECES IAI interneta veikalā PIRCĒJS apliecina, ka viņš/-a ir 18 gadus vecs/-a, pilnu atbildību nesoša fiziska persona vai ir juridiskas personas pārstāvis, kuram ir visas tiesības šīs juridiskās personas vārdā izmantot IAI interneta veikalu un uzņemties šīs juridiskās personas saistības.

1.5.   PIRCĒJS sniedz ziņas, kuras ir nepieciešamas pirkuma veikšanai IAI interneta veikalā. IAI garantē sniegtās informācijas konfidencialitāti un sniegto datu aizsardzību. Pirkuma veikšanai PIRCĒJA reģistrēšanās nav obligāta.

1.6.   Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 10. pantu, PIRCĒJAM veicot pasūtījumu IAI interneta veikalā, starp PIRCĒJU un IAI tiek noslēgts Distances līgums (turpmāk tekstā – Līgums).

1.7.   Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu brīdī, kad PIRCĒJS ir veicis pirkumu IAI interneta veikalā un veicis apmaksu par PRECĒM, atbilstoši pirkuma apmaksas veidam un apmaksas termiņiem. Ja samaksa par PRECĒM netiek saņemta atbilstoši maksājuma nosacījumiem, Līgums starp IAI un PIRCĒJU netiek noslēgts.

1.8.   Jebkuras nesaskaņas, kas rodas starp PIRCĒJU un IAI, tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

1.9.   Interneta veikala satura (tajā skaitā, bet ne tikai: publicētie materiāli, logotipi, bildes, grafiskie attēli utt.) pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana, pārveidošana vai papildināšana komerciālos nolūkos (tajā skaitā, bet ne tikai: pārdošana, tālākpārdošana, mārketings un citi komerciālie mērķi) ir aizliegta, ja vien IAI nav devis rakstisku piekrišanu šādai darbībai.

1.10. Ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus un likumdošanu, IAI saglabā ar PIRCĒJU noslēgtu Līgumu atbilstoši likumā par grāmatvedību ietvertajiem dokumentu glabāšanas noteikumiem.

2. PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA

2.1.   Piedāvātās cenas ir spēkā laika posmā, kas norādīts pie PRECES.

2.2.   PREČU piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā PRECES cenā.

2.3.   Pirkuma apmaksu iespējams veikt, izmantojot pirkuma brīdī pieejamus maksājumu veidus (piemēram, maksājums ar karti, pārskaitījums uz IAI bankas kontu, banku tiešsaistes maksājums).

2.4.   PRECES pirkumu maksas samaksu apliecina maksājumu apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevums, kases čeks, stingrās uzskaites kvīts). Ja PIRCĒJS veic apmaksu ar bankas pārskaitījumu, tad par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums saņemts IAI bankas kontā.

2.5.   Pēc pirkšanas pasūtījuma saņemšanas IAI nosūta PIRCĒJAM apstiprinājuma e-pastu uz PIRCĒJA norādīto e-pasta adresi. Ja PIRCĒJS nesaņem apstiprinājumu, pasūtījums netiek uzskatīts par pabeigtu.

3. PREČU PIEGĀDE

3.1.   PREČU digitālā satura (licences, pieejas kodi, e-grāmatas) piegāde notiek uz PIRCĒJA norādīto e-pasta adresi. Fizisko PREČU iegādes gadījumā (drukātas grāmatas) piegāde notiek uz PIRCĒJA norādīto adresi, vai tās ir iespējams saņemt, vienojoties par to iepriekš, rakstot uz iai@iai.lv

3.2.   Visus ar PREČU piegādi saistītus izdevumus sedz PIRCĒJS.

3.3.   IAI veic PREČU piegādi ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc pirkuma maksas saņemšanas.

4. ATTEIKUMA TIESĪBAS

4.1.   Saskaņā ar PTAL un reglamentējošiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu" (MK Noteikumi Nr. 255), PIRCĒJAM ir tiesības atkāpties no Līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt IAI interneta veikalā iegādātās PRECES atpakaļ IAI.

4.2.   Atbilstoši MK Noteikumu Nr. 255 22.13 punktam PIRCĒJS nevar izmantot atteikuma tiesības, ja Līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar PIRCĒJA iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu. Līdz ar to atteikuma tiesību izmantošana nevar tikt attiecināta uz IAI interneta veikalā iegādātajiem mācību materiāliem, kas tika piegādāti kopā ar licencēm un pieejas kodiem digitālajam saturam, kā arī e-grāmatām.

4.3.   Lai izmantotu atteikuma tiesības, PIRCĒJAM ar nepārprotamu un skaidru PIRCĒJA un noslēgtā Līguma identificēšanai saturošas informācijas paziņojumu, jāinformē IAI par lēmumu atteikties no noslēgtā Līguma.

4.4.   Saskaņā ar PTAL 12. panta 11. daļu, PIRCĒJS ir atbildīgs par PRECES kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. IAI ir tiesības PIRCĒJAM atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja PRECE ir lietota, bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret PRECI, ja ir nozaudēts PRECES oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

4.5.   Izmantojot atteikuma tiesības un atgriežot PRECES, PIRCĒJS sedz visus ar PRECES atgriešanu saistītus izdevumus.

4.6.   Ja PIRCĒJS izmanto atteikuma tiesības un atgriež PRECES, IAI atmaksā PIRCĒJAM naudas summu, kas vienāda ar atgrieztās PRECES pirkuma summu.

Atgriezties augšā
SĪKDATŅU POLITIKA