Ētikas komisija

Sākumlapa / Par mums / Pārvalde / Komisijas / Ētikas komisija

Ētikas komisijas mērķis – izvērtēt sūdzības par IAI biedru ētikas pārkāpumiem. 

1. Iekšējā audita institūta (turpmāk – IAI) Ētikas kodekss ietver divas būtiskas sastāvdaļas:

-  četrus principus, kuri attiecas uz iekšējā audita profesiju un praksi;

-  profesionālās ētikas normas katram principam, kuras apraksta no iekšējā auditora sagaidāmās uzvedības normas.

2. IAI Ētikas kodeksa[1] mērķis ir veicināt ētisku vidi iekšējā audita profesijā.

3. Iekšējiem auditoriem jāpiemēro un jāievēro šādi principi:

I. Godīgums. 

Iekšējo auditoru godīgums rada uzticību un tādējādi nodrošina pamatu paļāvībai uz viņu spriedumu.

II. Objektivitāte. 

Iekšējie auditori demonstrē profesionālās objektivitātes augstāko līmeni, vācot, vērtējot un paziņojot informāciju par pārbaudāmo darbību vai procesu. Iekšējie auditori līdzsvaroti izvērtē visus attiecīgos apstākļus, un, izdarot secinājumus, viņus neietekmē ne pašu, ne citu intereses.

III. Konfidencialitāte.

Iekšējie auditori respektē saņemtās informācijas vērtību un īpašumtiesības un neatklāj informāciju bez atbilstoša pilnvarojuma, ja vien tas nav jādara juridisku vai profesionālu saistību dēļ.

IV. Kompetence. 

Iekšējie auditori izmanto zināšanas, iemaņas un pieredzi, kas vajadzīga iekšējā audita pakalpojumu sniegšanā.

4.Piemēram, piesakoties kļūt par CIA (Certified Internal Auditor) programmas kandidātu, indivīds piekrīt pieņemt programmas nosacījumus. Tie ietver atbilstības prasības, eksāmena konfidencialitāti, Ētikas kodeksu, Profesionālās tālākizglītības nosacījumus, un citas prasības, ko nosaka IIA (The Institute of Internal Auditors –Global)  Profesionālās sertifikācijas padome (PCB).

5.Ētikas kodekss attiecas gan uz indivīdiem, gan fiziskām personām, kuras sniedz iekšējā audita pakalpojumus. IAI biedru un IAI profesionālās sertifikācijas saņēmēju vai kandidātu Ētikas kodeksa pārkāpumi tiks izvērtēti un administrēti saskaņā ar IAI Statūtiem un Kārtību, kādā izskata Ētikas kodeksa pārkāpumus, un Kārtību, kādā izskata sertifikācijas pārkāpumus. Attiecīgais biedrs, sertifikāta īpašnieks vai kandidāts var tikt pakļauts disciplinārajai atbildībai.

6. Biedru var izslēgt no Institūta, ar valdes lēmumu, ja tas nav maksājis Biedru naudu, neievēro šos statūtus, Ētikas kodeksu vai citus Institūta iekšējos normatīvos aktus, nepilda savus pienākumus vai ar savu darbību kaitē Institūta interesēm, tā mērķa sasniegšanai, vai nodara kaitējumu Institūta reputācijai.

7. IAI Ētikas komisijas var izskatīt gadījumus, kas saistīti ar augstāk minētajām prasībām un ieteikt IAI valdei lemt par tālāko rīcību.[1] Ētikas kodeksa viss teksts atrodams tīmekļa vietnē: https://globaliia.org/standards-guidance/mandatoryguidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx


Atgriezties augšā
SĪKDATŅU POLITIKA