Izmaiņas standartos - Jauna struktūra jaunam laikmetam

Pamatinformācija
Kategorija
Standarti
Datums
20.10.2016
Izmaiņas SPPI paredzētas, lai atvieglotu auditoriem darbu arvien sarežģītākajā un izaicinājumiem pilnajā vidē. Vairot un aizsargāt organizācijas vērtību, nodrošinot uz riskiem balstītu un objektīvu pārliecību, konsultācijas un izpratnes spēju. “Lai uzlabotu un aizsargātu organizācijas vērtību, nodrošinot uz riskiem balstītu un objektīvu vērtējumu (assurance), padomu un ieskatu” (www versija)   Tieši ar to viss sākas. Iekšējā audita Misija, kuru salīdzinoši nesen apstiprinājis IAI Globālais institūts kā svarīgāko jaunās Starptautiskās profesionālās prakses ietvara (SPPI) sastāvdaļu. “Man patīk iekšējā audita definīcija; tā ir ļoti iedvesmojoša, labi formulēta neatņemama SPPI daļa, taču mēs gribējām pievienot kaut ko vēl, kaut ko vairāk kodolīgu", saka Bob Hirth, SPPI caurskatīšanas darba grupas priekšsēdētājs. Misija neko neatņem definīcijai, bet dod mums kaut ko atmiņā paliekošu, uz ko varam paļauties ikdienā, jo tā pamato mūsu darbu.” Profesijas definīcija, kas jau ilgu laiku ir daļa no SPPI, fokusējas uz to, kas ir iekšējais audits; IA misija runā par to, ko profesija cenšas panākt. Kāpēc caurskatīt? Nepieciešamība pēc izmaiņām radās, diskutējot par daudzajām izmaiņām, kuras finanšu regulatori virzīja uz iekšējo auditoru darbu. Tika uzskatīts, ka gaidāmās izmaiņas varētu atkal akcentēt jautājumu, cik liela ir iekšējā audita nozīme labas pārvaldīšanas nodrošināšanā. Arī citi faktori norādīja, ka ir pienācis laiks jaunam skatījumam uz vadlīnijām. Anton van Wyk, PricewaterhouseCoopers partneris DĀR, bijušais IAI Global priekšsēdētājs skaidro: “Kopš 1999. gada, kad pēdējo reizi tika caurskatīta SPPI struktūra, Iekšējā audita loma un risku apjoms būtiski pieaudzis. Jaunās vadlīnijām jāattaisno uz mūsu profesiju liktās cerības un jādod iespēja tās pārstāvjiem būt drosmīgiem un tālredzīgiem savā darbā.” Angela Witzany, IAI Global Vice prezidente piekrīt: “Mēs zinājām, ka, ja gribam saglabāt profesijas nozīmīgumu, ir pienācis laiks šim projektam. Arvien lielākās un detalizētākās ieinteresēto pušu prasības, kopā ar iekšējā audita funkcijas pieaugošo lomu bija noteicošie faktori par labu izmaiņām.” Par ietvara pārskatīšanu bija arī lielākā daļa iekšējo auditoru. Iekšējo auditoru aptauja 90 valstīs parādīja, ka piedāvātās izmaiņas “atbalstīja” vai “pilnībā atbalstīja” 85 procenti respondentu.  Pamatojoties uz šādu pārliecinošu balsojumu, kas papildināti ar lietderīgiem priekšlikumiem darba grupa un darbinieki caurskatīja ieteikumu projektu un prezentēja rezultātus IAI Global direktoru padomei, kas to apstiprināja 2015. gada martā. SPPI uzlabošanas plāns bija nosprausts. Obligātie norādījumi, ieviešanas norādījumi, Pamatprincipi  Savā jaunajā formā SPPI joprojām sastāv no divām daļām, taču ir nedaudz mainījušies nosaukumi. Obligātie norādījumi ir tādi paši kā iepriekš; the Strongly Recommended Guidance tagad ir “Ieteicamie norādījumi”.   Iekšējā audita profesionālās prakses pamatprincipi  
 • Darboties vienoti.
 • Uzskatāmi izrādīt kompetenci un pienācīgu profesionālo rūpību.
 • Būt objektīvam un brīvam no ietekmes (neatkarīgam).
 • Darboties saskaņā ar organizācijas stratēģijām, mērķiem un riskiem.
 • Būt pienācīgi pozicionētam un nodrošinātam ar atbilstošiem resursiem.
 • Nodrošināt darba kvalitāti un nepārtraukti pilnveidoties.
 • Būt efektīvam saziņā.
 • Nodrošināt uz riskiem balstītu pārliecību.
 • Būt vērīgam, tālredzīgam un uz nākotni orientētam.
 • Sekmēt organizācijas darbības pilnveidošanos.
Obligātajās vadlīnijās joprojām ir Starptautiskie Iekšējā audita profesionālās prakses standarti (Standarti), Iekšējā audita definīcija un Ētikas kodekss. Taču tagad tiek ietverti arī jaunie Iekšējā audita profesionālās prakses pamatprincipi (pa labi).   Tā kā Pamatprincipu pievienošana var tieši ietekmēt Standartus, IAI Standartu Padome strādā pie izmaiņu analīzes, lai noteiktu vai nepieciešami jauni Standarti jeb izmaiņas esošajos Standartos, lai labāk paskaidrotu atsevišķus principus. Iekšējā audita profesionālās prakses Pamatprincipi Iespējams, tieši Pamatprincipu ieviešanai ir visredzamākās izmaiņas SPPI, tāpēc nepieciešams šo Pamatprincipu vienkāršs un kodolīgs izklāsts. Hirth norāda uz pirmajiem trīs principiem un uzsver darba grupas pārliecību, ka galu galā visi ir ieguvēji, ja cilvēki strādā pēc visaugstākajiem principiem. “Protams, mēs vēlamies, lai ikviens saprastu mūsu nelokāmo apņemšanos darboties vienoti, kompetenti un neatkarīgi, kas ir svarīgi, darba efektivitātes nodrošināšanai. Darba grupas locekle Jenitha John, saka, ka Pamatprincipi kalpo ļoti svarīgam mērķim orientēt iekšējo auditu uzņēmumā. “Pareiza iekšējā audita pozicionēšana uzņēmumā ir svarīga, ja gribam sagaidīt to cieņu un statusu, kas profesijai pienākas.”, viņa saka. “Ja “tonis no augšas” ( the ‘tone at the top’) saprot mūsu vērtību, tas tiks nodots tālāk melodijai vidusposmā ( ‘tune in the middle)’ un dziesmai apakšā (‘song at the bottom’)”. Viņa uzsver, ka saskaņā ar Pamatprincipiem, iekšējā audita darbam jābūt saskaņā ar organizācijas mērķiem, vērstam uz organizācijai būtiskākajiem riskiem. “Mūsu nozīmību nosaka tas cik labi spējam attaisnot, vadīt un reaģēt uz ieinteresēto pušu cerībām,” viņa piebilst. Pamatprincipi arī palielina iekšējā audita uz biznesa orientēto vērtību. Beatrice Ki-Zerbo, SPPI Caurskatīšanas darba grupas locekle piebilst, “Visi šie principi bija iestrādāti jau esošajā struktūrā. Tie uzsver specifisko iekšējā audita lomu – kā dinamisku instrumentu, kas saprot vadošo institūciju tiesisko paļāvību un ir neatņemama organizācijas un tās ekosistēmas daļa.” Pamatprincipi nodrošina stingru pamatu Standartiem un citām SPPI daļām, kas vada un veido Profesiju, taču vienlaikus tie arī veic vērtīgu ārējās saskares funkciju. “Audita komitejas nelasīs SPPI”, piebilst Debi Roth, IAI Standartu un Norāžu direktore. “Pamatprincipi un misija ir viegls veids, kā komunicēt ar ieinteresētajām pusēm valodā, kuru tie saprot – tieši tas, ko iekšējais audits tiecas paveikt.” Ieteicamie norādījumi Ieteicamo norādījumu struktūrā ir vairākas izmaiņas. Jaunajā, caurskatītajā formātā šī sadaļa sastāv no trīs atsevišķām daļām.
 • Ieviešanas norādījumi (Implementation Guidance) Bijušās Prakses vadlīnijas (The Practice Advisories) tuvāko mēnešu laikā tiks pārceltas un sauksies Ieviešanas norādījumi (Implementation Guidance) atbilstoši to uzdevumam palīdzēt iekšējiem auditoriem strādāt saskaņā ar Standartiem.Galu galā katram atsevišķam standartam var būt papildinošs ieviešanas ceļvedis. Jenitha John  norāda, ka nosaukuma un satura maiņa atspoguļo “skatu uz nākotnes materiāliem, lai nodrošinātu vienotu un konsekventu iekšējā audita praksi visā pasaulē.” Ieviešanas norādījumi ir spēcīgāks termins, tas pastiprina standartizāciju un vienādo mūsu profesiju pasaules mērogā.” Katrs Ieviešanas ceļvedis, kas nepieciešams Standarta izpildei, apskatīs pašu ieviešanu - metodes un jautājumus, kas jāņem vērā, un nobeigumā sniegs priekšlikumus, kā pierādīt atbilstību šim standartam. Piemēram, jaunajās norādēs par pārvaldību — Ieviešanas ceļvedis 2110: Governance — sadaļā “Ar ko sākt”( “Getting Started”) iesaka atsaukties uz Standartu vārdnīcu un pārvaldības sistēmām un modeļiem, lai iegūtu izpratni par pārvaldību un tipisku pārvaldes procesu; Ieviešanas (the implementation) sadaļā doti  dažādi varianti kā iekšējie auditori var izvērtēt un sniegt rekomendācijas pārvaldes procesa uzlabošanai; un pēdējā sadaļā atbilstības Standartiem pierādīšanai sniegti vairāki šīs atbilstības pierādīšanas veidi.
 • Papildu norādījumi (Supplemental Guidance) ir līdz šim spēkā esošās Practice Guides un Global Technology Audit Guides. Papildu norādījumi ir konkrētāki nekā citu norāžu dokumenti, kas apskata aktuālus, ar konkrētu nozari saistītus jautājumus, kā arī detalizētus procesus un procedūras. “Šīs norādes veicinās paļaušanos uz iekšējo auditu,“ saka Ki-Zerbo. Lai raksturotu šo norāžu nozīmi viņa, salīdzina biznesu ar kuģi vētrainā jūrā. “Lēmumu pieņēmēji ir kā kapteiņi vētras vidū. Viņiem nepieciešama koncentrēta un precīza informācija. Vispārīgas metodes ir derīgas, lai attīstītu labus refleksus, taču koncentrēts ieskats atkarīgs no padziļinātas analīzes. To tagad nodrošinās Papildu norādījumi”.
 • Viedokļa dokumenti (Position Papers) IAI turpinās izdot Viedokļa dokumentus (Position Papers), kas palīdzēs lasītājiem saprast pārvaldības, riska vai kontroles nozīmi, jo tie attiecas uz iekšējo auditu, taču tie vairs nebūs SPPI daļa. Iemesls šīm izmaiņām ir tas, ka šie dokumenti ir vērsti galvenokārt uz komunikāciju starp iekšējā audita ieinteresētajām pusēm, kas ne vienmēr ir iekšējā audita praktiķi, līdz ar to ir izņemti no SPPI. Esošie Viedokļa dokumenti tiks pārskatīti, lai sadalītu starp tiem, kas saistīti ar vadlīnijām un tiem, kas vairāk domāti interešu aizstāvībai. Abas sadaļas tiks paturētas atbilstoši to galvenajam mērķim.
Labāks materiāls Ko šie uzlabojumi dod iekšējā audita profesionāļiem? Hirth norāda uz vairākām lietām. ‘’Kodolīgā IA misija norāda virzienu mūsu ikdienas darbā, Pamatprincipi dod attiecīgu elastību, kas nepieciešama dažādo iekšējā audita darbu veikšanai un jauno struktūras saturu piedāvā norādes dažādos nepieciešamības līmeņos”, viņš saka. Ir vienošanās starp darba grupas biedriem, ka jaunais ietvars (SPPI) būs īpaši noderīgs, lai paskaidrotu iekšējā audita lomu organizācijā. “Es biju iekšējais auditors 20 gadus, un vienalga kam es mēģināju teikt, ar ko es nodarbojos, visi domāja, ka tūlīt sākšu ar viņiem runāt par nodokļiem,” smejas Roth. Hal Garyn, IAI vice prezidents piekrīt, ka praktiķiem tradicionāli ir grūtības kodolīgi izskaidrot IA definīciju un lomu uzņēmumā. “Ar jauno SPPI elementu – IA misiju un Pamatprincipu palīdzību būs vieglāk paskaidrot valdēm, vadītājiem un speciālistiem IA lomu un uzdevumus”, viņš saka. IAI Presidents and CEO Richard Chambers apkopo priekšrocības attiecībā uz to, kā darbs tiek darīts un kā tas tiek uztverts. “Lai labi veiktu savus pienākumus, iekšējiem auditoriem jāpaļaujas uz Standartiem un jābūt pārliecībai, ka šie Standarti atspoguļo to, kā šis darbs tiek veikts, “viņš saka. “Izmaiņas SPPI ir paredzētas, lai stiprinātu iekšējā audita pozīciju kā vērtīgu partneri biznesa panākumu nodrošināšanā.” Turpmākie soļi IA misija un Pamatprincipi stājās spēkā 2015. gada Jūlijā, un līdz 2016. gada septembrim ir, izdoti vairāki jaunie Ieviešanas ceļveži: Ieviešanas ceļvedis 1000: Purpose, Authority, and Responsibility; and Ieviešanas ceļvedis 2110: Governance.
 • IC1130 – Neatkarības vai objektivitātes mazināšanās
 • IC1120 – Individuālā objektivitāte
 • IC1110 – Organizatoriskā neatkarība
 • IC1100 – Neatkarība un objektivitāte
 • IC1111 – Tieša sadarbība ar valdi (padomi)
 • IC2110 – Pārvaldība
 • IC1000 – Mērķis, pilnvarojums un atbildība
 • IC2600 – Ziņošana par risku uzņemšanos
 • IC2500 – Darba gaitas pārraudzība
 • IC1010 – Iekšējā audita definīcijas, Ētikas kodeksa un Standartu atzīšana Iekšējā audita nolikumā
Tie bez maksas ir pieejami IAI biedriem Institūta mājaslapā. Laika gaitā tiks izdotas jaunas un pārstrādātas publikācijas. 2016. gadā ir izsludinātas un ar 1. oktobri pieņemtas izmaiņas Standartos, kas būs spēkā no 2017. gada un attiecīgi būs vairāk saskaņoti ar Pamatprincipiem. IAI Global atzinīgi novērtē līdz šim veikto darbu, taču īpaši uzsver projekta darba gaitā valdošo gaisotni. “Attiecībā uz šīm SPPI izmaiņām svarīgi ir tas, ka IAI vadība lūdza darba grupu izaicināt mūsu organizācijas Status quo, bez jebkādiem ierobežojumiem, “viņš skaidro. Jebkuram profesionālim, kas vēlas veiksmīgi strādāt profesijā, ir jāvēlas sevi pārbaudīt un attīstīties. Tas nevar neveikt svarīgāko priekšstatu regulāru caurskatīšanu, kā arī nevēlēties tos mainīt, kad nepieciešams. Jaunā SPPI mērķis ir nodrošināt IA speciālistus ar visu, kas tiem nepieciešams, lai "uzlabotu un aizsargātu organizatorisko vērtību" arvien mainīgajā biznesa vidē.   Izmaiņas Standartos Ņemot vērā jau 2015. gadā pasludinātās izmaiņas SPPI, ir veiktas izmaiņas arī Standartos. Izmaiņas pasludinātas 2016. gada 1. oktobrī un stājas spēkā ar 2017. gada 1. janvāri. Galvenās izmaiņas veltītas Standartu saskaņošanai ar jauno SPPI - IA misijas un Pamatprincipu atzīšanai Standartu ievadā un 1000, 1010, 2000, 2100, 2110, 2200, 2230,  2450 u.c. Standartos Tā kā pēdējo gadu laikā IA vadītājam arvien vairāk nākas iesaistīties ar risku vadības un iekšējās kontroles jautājumiem saistītās darbībās ir 1112. standartā ir precizēta IA vadītāja loma ārpus IA darba uzdevumiem, mēģinot maksimāli samazināt ar interešu konfliktiem saistītos riskus. Arī jaunais standarts 1130.A3 ir vērsts uz objektivitāti, sniedzot pārliecības radīšanas pakalpojumus pēc konsultāciju sniegšanas, nosakot, ka to var darīt, ja objektivitāte nemazinās un ir pietiekami resursi.
 1. Standartā ir precizēts, kas jāiekļauj ziņojumā par kvalitātes nodrošināšanas un uzlabošanas programmu
2050 Standarts - Koordinēšana un paļaušanās papildināts ar jēdzienu paļaušanās, lai racionāli izmantotu un maksimāli novērstu darba dublēšanos organizācijā. IA vadītājam jādalās ar informāciju, jākoordinē darbības un jāapsver paļaušanās uz citu iekšējo un ārējo pārliecības radīšanas pakalpojumu sniedzēju darbu, lai nodrošinātu maksimālu segumu un minimizētu darbību dublēšanos. Izmaiņas 2060 Standartā - Ziņošana augstākajai vadībai un padomei vai valdei precizē, kāda informācija jāsniedz valdei (padomei), tai skaitā atbilstību Standartiem. Standarts 2210.A3 precizē, kā Iekšējie auditori izvērtē vadības pieņemtos kritērijus, uzsverot, ka IA paši neizstrādā kritērijus. Standartā 2410 – Ziņojumu sagatavošanas kritēriji precizēts, ka ne vienmēr, it īpaši konsultāciju projektos, ir nepieciešams ziņojumā iekļaut gan rekomendācijas, gan darba plānu, tāpēc ieviests un/vai termins, tādējādi norādot, ka ir pieļaujami abi varianti. Vairākos Standartos uzlabota valoda, lai vienkāršāk vai precīzāk izteiktu attiecīgā Standarta domu. Termins Starptautiskie Standarti aizstāts ar Standarti – uzskatot, ka ar to ir pietiekami.   Izmaiņas Terminu vārdnīcā Valde (Padome) Jaunais termins vairs neparedz, ka organizācijas vadītājs ir pieņemama alternatīva neatkarīgai valdei (padomei). Lai gan pārvaldes formas ir ļoti atšķirīgas, priekšroka ir neatkarīgai institūcijai. Galvenais princips – IAV neatkarība ir nodrošināta tad ja IAV nav pakļauts neatbilstošam spiedienam no auditējamo valdes locekļu puses. Taču joprojām pastāv atsevišķas neskaidrības attiecībā uz publiskā sektora organizācijām un šis jautājums vēl jārisina. Iekšējā audita vadītājs (IAV) Termins mainīts, jo pēdējo gadu laikā IAV ir uzticētas dažādas lomas riska vadības jomā, kas ne vienmēr tieši attiecas uz iekšējo auditu. Bieži IAV ir vadītājs, nevis profesionāls auditors. Iekšējā audita profesionālās prakses Pamatprincipi un Ietvars Termini ieviesti atbilstoši jaunieviestajiem Pamatprincipiem un izmaiņām ietvarā.
Atpakaļ Atgriezties augšā
SĪKDATŅU POLITIKA