The Institute of Internal Auditors (IIA)

The Institute of Internal Auditors ir dibināts 1941. gadā ASV un pašlaik apvieno vairāk kā 100,000 dalībnieku no aptuveni 120 valstīm, kas nodarbojas iekšējā audita, vadīšanas un iekšējās kontroles, IT audita, izglītības, drošības un citās, ar iekšējo auditu saistītās, jomās.

IIA ir viena no vadošajām organizācijām, kas nodarbojas ar iekšējo auditoru izglītošanu, sertificēšanu un veic dažādus pētījumus, un sniedz ieteikumus nozarēs, kas saistītas ar iekšējo auditu.

IIA Latvijas nodaļa

Biedrība „Iekšējo auditoru institūts” (IAI) reģistrēta Rīgā 1999.gada 26.oktobrī.

IAI pamatdarbība saistīta ar biedru vispusīgu profesionālo attīstību un izglītību: apmācību programmu, metodiskos norādījumu izstrāde, kursu, apmācību, auditoru sertifikācijas organizācija, informatīvo materiālu sagatavošana, savstarpēja aktuālās informācijas apmaiņa. IAI dibināšanas process bija laikietilpīgs un no biedriem prasīja milzīgu entuziasmu, jo tas pamatā bija brīvprātīgs pasākumus, kuru īstenojot netiek saņemta atlīdzība. Lai iegūtu IAI darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu, toreizējai IAI pārvaldei bija nepieciešams pārliecināt ekspertiem uzstāties un vadīt toreizējos seminārus un  apmācības bez maksas. Nozīmīgs atbalsts biedrības sākotnējā darbībā bija jūtams arī no valsts pārvaldes un lielajām organizācijām (t.sk. Hansabanka, LMT, SEB, Lattelecom, Latvijas komercbanku asociācija u.c.), kuras pietiekami toleranti izturējās pret savu darbinieku veltīto laiku un organizācijas resursu izmantošanu, lai stiprinātu un pilnveidotu toreiz vēl pietiekami jaunu iekšējā audita sfēru.

Kā nozīmīgs projekts un viens no pamatiem IAI tapšanai ir minams PHARE projekts “Valsts pārvaldes reforma Latvijā”, kura ietvaros biedriem lielu atbalstu sniedza Fils Tārlings (Phil Tarling), kurš ir bijis ECIIA (The European Confederation of Institutes of Internal Auditing) prezidents un IIA valdes priekšsēdētājs.

Sadarbība

IAI cieši sadarbojas ar dažādām profesionālām organizācijām visā pasaulē, kā piemēram, Amerikas Grāmatvedības asociāciju, Vadības Grāmatvedības institūtu, Finansu Vadības institūtu, Grāmatvedības Izglītības komiteju un citiem.


Zemāk izcelti atsevišķi fakti par notikušajiem pasākumiem, salīdzinot kā tas bijis agrāk un kā ir šobrīd:

Standartu un prakses vadlīniju tulkošana

Pirmo reizi Iekšējā audita profesionālās prakses standartu (turpmāk –  Standartu) tulkošana un izdošana nodrošināta 2002.gadā. Tulkojumu Standartiem nodrošināja paši biedri, savstarpēji sadalot tulkojamos gabalus. Tulkošana nodrošināta biedru brīvajā laikā, t.i. vakaros, brīvdienās. 2004.gadā līdzīgā veidā nodrošināta Iekšējā audita standartu prakses padomdevēju tulkošana latviešu valodā. Vēlākos gados un līdz šim Standartu un prakses padomdevēju tulkošanu nodrošina tulks. 2009.gadā IAI realizēja Standartu, Ētikas kodeksa un Prakses padomdevēju izmaiņu rediģēšanu un apstiprināšanu Globālajā IAI.

Auditoru sertifikācija

Pirmās apmācības un CIA (sertificēts iekšējais auditors) eksāmenu kārtošana organizētas 2002.gadā. Pirmie eksāmeni norisinājās British Chamber uzraudzībā, t.i. viņam pēdējā brīdī tika nosūtīti eksāmenu jautājumi, kuri tika izdrukāti un nodoti aizpildīšanai pretendentiem. Pirms oficiālā eksāmena biedri un citi ieinteresētie varēja likt trenniņeksāmenu (Mock exam). Pie apmācībām piesaistīti cilvēki Deloitte, telpas mācībām nodrošināja PWC. Mācības notika sestdienās, jo ne visiem darba devējs ļāva izmantot darba laiku, lai mācītos toreiz vēl nevienam nesaprotamam eksāmenam. Par šī eksperta piesaisti Latvijas IAI biedrībai bija jāmaksā un tas bija vienīgais veids, kā Latvijā varēja nodrošināt CIA eksāmenu kārtošanu, līdz brīdim, kad Latvija ieguva Globālā Iekšējā auditoru institūta uzticību. Arī vēlākos gados IAI organizēja apmācību kursus saskaņā ar CIA sertifikāta struktūru un nodrošināja CIA eksāmenu kārtošana Rīgā, t.sk. no 2008.gada elektroniskajā veidā. Šobrīd sertifikācijas testus var nokārtot elektroniski Globālā Iekšējo auditoru institūta akreditētajās iestādēs: Baltijas Datoru Akadēmijā un Rīgas Biznesa Skolā. Ik pa laikam IAI nodrošina iespēju iegādāties eksāmenu sagatavošanās materiālus biedriem ar nozīmīgām atlaidēm.

Sadarbība ar Baltijas valstu IAI

Sadarbības ar Baltijas valstu IAI sākuma datums ir 2002.gads, kad tika organizēta pirmā tikšanās. Pēc tam 2003.gadā Baltijas, Somijas un Zviedrijas IAI pārstāvju tikšanās norisinājās Pērnavā, bet 2004.gadā – Rīgā. Baltijas valstu IAI sadarbība tika atsākta 2010.gadā un veiksmīgi turpinājās 2011.gadā. Katru gadu IAI valdes locekļi piedalījās Lietuvas un Igaunijas ikgadējās konferencēs un aicināja pārējo Baltijas valstu valdes locekļus piedalīties IAI organizētajās konferencēs. Latvijas IAI ir atbalstījusi Lietuvas valdes pārstāvju iesaistīšanos Eiropas iekšējo auditoru institūtu konfederācijas (ECIIA) valdē un Globālā IAI komunikācijas komisijā, līdz ar to tiek laicīgi saņemta saskaņota informācija par aktualitātēm iekšējā audita jomā. Tas sniedza iespēju ietekmēt un virzīt Latvijas un Baltijas vajadzības un vēlmes gan Globālā mērogā, gan ECIIA ietvaros.  2013.gada sākumā organizēta Baltijas valstu Iekšējo auditoru institūtu valžu sanāksme, kurā piedalījās Globālā Iekšējo Auditoru Institūta valdes priekšsēdētājs (2012/2013) Philip Tarling, sanāksmē pārrunāta šo institūtu savstarpējās sadarbības iespējas, tika diskutēts par iespēju auditoru apmācību kursus organizēt ne tikai Amerikā, bet arī Eiropā. 2013.gada rudenī Latvijā notika Baltijas Iekšējā audita vadītāju apaļā galda sanāksme, ko vadīja Globālā institūta valdes priekšsēdētājs (2013/2014) Paul Sobel.

 

Citi nozīmīgi fakti

2002.gadā Latvijas IAI piedalījās Helsinkos notikušajā Centrālās un Ziemeļeiropas reģiona IAI sanāksmē. Vēlākos gados iespēju robežās, IAI valdes priekšsēdētājs piedalījās Globālā iekšējo auditoru institūta Globālās Padomes sēdēs, kuras ir visas pasaules nacionālo IAI pārstāvju sanāksmes: 2002.gadā Pekinā, 2009.gadā DienvidĀfrikā, 2013.gadā Peru.

2002.gadā izdota pirmā publikācijas – IAI avīze, savukārt, 2010.gadā izdots pirmais IAI vēstnesis, kopš tā laika šī publikācija tiek izdota vismaz reizi gadā.

2003.gadā pilnveidota IAI mājas lapa: mājas lapai ir jauns dizains un virkne citu izmaiņu, nedaudz pārstrukturēta informācija, lai tā būtu vieglāk uztverama un to būtu vieglāk atrast. Tika veidotas jaunas sadaļas – Valdē, Biedriem, Noderīgi.

2005.gadā mainījās IAI pārvaldes struktūra, darbu organizāciju izveidojot darba komisijas: Biedrzinības, Ārējo sakaru, Standartu, Izglītības, Informācijas izplatīšanas, Konferenču un sabiedrisko pasākumu organizēšanas un Finanšu komisiju. Attiecīgi veiktas un biedru pilnsapulcē apstiprinātas izmaiņas IAI statūtos. Šajā gadā biedrība tika reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā.

2005.gadā pirmo reizi IAI sadarbībā ar Komercbanku asociācijas Konsultāciju un mācību centru organizēja “Iekšējā audita kvalitātes novērtējuma” kursus, kurus pabeidzot septiņpadsmit biedri ieguva akreditāciju iekšējās kvalitātes novērtēšanā/ derīguma noteikšanā (Accreditation in Internal Quality Assessment/ Validation).

2009.gadā IAI sadarbībā ar Finanšu ministriju iekšējiem auditoriem un citiem interesentiem sāka piedāvāt maksimāli lētus un kvalitatīvus pašmāju lektoru kursus. Vēlāk tika izstrādāti vienoti kritēriji atalgojumam pasniedzējiem, kuri nodrošināja iepriekšminētos kursus.

2009.gadā IAI iestājās Eiropas Savienības konfederācijā, kopš tā laika reizi gadā IAI valdes priekšsēdētājs piedalās Eiropas Savienības IAI konfederācijas sēdē, komunicējot ar citiem Eiropas valstu IAI vadītājiem un Global IIA vadību.

IAI vairākus gadus pēc kārtas (2002., 2005., 2007., 2008., 2009., 2011.gads) nodrošināja līdzdalību starptautiskajās konferencēs „Revīzija, nodokļi un grāmatvedība” organizēšanā.

2009. – 2011.gadā IAI sadarbojās ar Finanšu ministriju valsts pārvaldes iekšējā audita jomas pilnveidošanā – IAI piedalījās pasākuma plāna iekšējā audita sistēmas pilnveidošanai, kas 2010.gadā apstiprināts ar MK rīkojumu, tapšanā, kā arī īstenots kopprojekts, kura ietvaros 2011.gada nogalē tapa „Risku modelis valsts pārvaldei”. Šī projekta īstenošanā piedalījās 32 iekšējie auditori un risku analītiķi no 27 dažādām valsts pārvaldes iestādēm, kuri sniedza savu redzējumu par būtiskajiem riskiem un to izpausmes formām. Projekta rezultātā tapa kopīgs saraksts ar valsts pārvaldes iestāžu ikdienas darbību ietekmējošiem riskiem, kuri analīzes nolūkos tika grupēti 4 riska jomas un 19 riska kategorijās.

2010.gadā IAI ir uzsācis komunikāciju twitter.com. Mūsu profils ir @TheIIA_Latvia.


Iekšējo auditoru institūta pārvalde jeb valdes sastāvi

Valdes priekšsēdētāji

Iekšējo auditoru institūtu vada jau 6 valdes priekšsēdētājs.

Māris Graudiņš  (26.10.1999 – 26.11.2002)

Pēteris Strazdiņš (26.11.2002 – 18.08.2005)

Arnis Bergs (18.08.2005 – 23.08.2007)

Deniss Vološins (04.09.2007 – 10.03.2010)

Sandijs Miķelsons (06.04.2010 – 25.03.2014)

Kārlis Majevskis (26.03.2014 – līdz šim)

 

Valdes locekļi

Pirmā Iekšējo auditoru institūta valde: Māris Graudiņš, Pēteris Strazdiņš, Dace Nulle, Elita Vanka, Daina Beļicka

Biedri, kuri darbojās Iekšējo auditoru institūta valdē:

Biedra vārds, uzvārdsNoLīdz
Māris Graudiņš26.10.199918.08.2005
Pēteris Strazdiņš26.10.199923.08.2007
Dace Nulle26.10.199922.08.2003
Elita Vanka26.10.199922.08.2003
Daina Beļicka26.10.199922.08.2003
Arnis Bergs26.11.200223.08.2007
Zane Jēkabsone26.11.200223.08.2007
Ervīns Lenšs26.11.200228.08.2008
Evija Sloka26.11.200223.08.2007
Ārija Sīpola22.08.200318.08.2005
Māris Krupenkovs22.08.200318.08.2005
Ieva Leite22.08.200318.08.2005
Natālija Davidoviča18.08.200510.03.2010
Nata Lasmane18.08.200523.08.2007
Deniss Vološins18.08.200510.03.2010
Anna Temerova-Allena18.08.200523.08.2007
Vivita Dābola23.08.200722.03.2012
Deniss Kalāns23.08.200722.03.2012
Ilze Līgate23.08.200728.08.2008
Linda Sīle23.08.2007;  10.03.201028.08.2008;  22.03.2012
Uldis Širaks23.08.200710.03.2010
Natālija Zavgorodnaja23.08.200728.08.2008
Sandijs Miķelsons28.08.2008 17.03.2016
Gunta Darkevica28.08.200810.03.2010
Līga Langmane28.08.200810.03.2010
Anita Hāznere10.03.201014.12.2011
Kaspars Lebedevs10.03.201019.03.2014
Maija Anspoka10.03.201022.03.2012
Vija Gurkovska10.03.201022.03.2012
Dana Stauvere22.03.201219.03.2014
Ilvija Grūba22.03.201220.10.2013
Aija Daugavvanaga22.03.201219.03.2014
Kārlis Majevskis19.03.2014
Ingrīda Ivanova19.03.201417.03.2016
Indra Ozola19.03.2014
Diāna Ļubimova19.03.2014 19.03.2015
Jeļena Kozlovska17.03.2016
Renārs Degro17.03.2016

 

 

Gada beigasBiedru skaits[1]
200242
200385
2004102
2005112
2006123
2007138
2008147
2009149
2010168
2011146
2012154
2013160
2014172
2015192
2016*196

 *uz 25.oktobri

 

[1] Informācija ņemta no IAI gada pārskatiem