Implementation Guidance

Home / Standards / Implementation Guidance

 Implementation Guides assist internal auditors in applying the Standards. They collectively address internal auditings approach, methodologies, and consideration, but do not detail processes or procedures.

Implementation Guides are free to IIA members. 

All guides that were affected by the 2017 revisions to the Standards have been updated. 

https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/Pages/Practice-Advisories.aspx

Ref # Implementation Guide Publicēšanas datums Nosaukums Latviešu valodā
IG1000 Purpose, Authority, and Responsibility December 2016 Mērķis, pilnvarojums un atbildība
IG1010 Recognizing Mandatory Guidance in the Internal Audit Charter December 2016 Obligāto norādījumu atzīšana iekšējā audita nolikumā
IG1100 Independence and Objectivity November 2016 Neatkarība un objektivitāte
IG1110 Organizational Independence November 2016 Organizatoriskā neatkarība
IG1111 Direct Interaction with the Board November 2016 Tieša sadarbība ar valdi (padomi)
IG1112 Chief Audit Executive Roles Beyond Internal Auditing December 2016 Iekšējā audita vadītāja funkcijas ārpus iekšējā audita
IG1120 Individual Objectivity November 2016 Individuālā objektivitāte
IG1130 Impairment to Independence or Objectivity November 2016 Neatkarības vai objektivitātes mazināšanās
IG1200 Proficiency and Due Professional Care November 2016 Lietpratība un pienācīga profesionālā rūpība
IG1210 Proficiency November 2016 Lietpratība
IG1220 Due Professional Care November 2016 Pienācīga profesionālā rūpība
IG1230 Continuing Professional Development November 2016 Pastāvīga profesionālā izaugsme
IG1300 Quality Assurance and Improvement Program December 2016 Kvalitātes nodrošināšanas un uzlabošanas programma
IG1310 Requirements of the Quality Assurance and Improvement Program December 2016 Kvalitātes nodrošināšanas un uzlabošanas programmas kritēriji
IG1311 Internal Assessments December 2016 Iekšējās novērtēšanas
IG1312 External Assessments December 2016 Ārējās novērtēšanas
IG1320 Reporting on the Quality Assurance and Improvement Program December 2016 Ziņošana par kvalitātes nodrošināšanas un uzlabošanas programmu
IG1321 Use of "Conforms with the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing" December 2016 Formulējuma ―Atbilst Starptautiskajiem iekšējā audita profesionālās prakses standartiem lietošana
IG1322 Disclosure of Nonconformance December 2016 Ziņošana par neatbilstību
IG2000 Managing the Internal Audit Activity October 2016 Iekšējā audita struktūrvienības vadīšana
IG2010 Planning October 2016 Plānošana
IG2020 Communication and Approval October 2016 Saziņa un apstiprināšana
IG2030 Resource Management October 2016 Resursu pārvaldīšana
IG2040 Policies and Procedures October 2016 Politikas un procedūras
IG2050 Coordination and Reliance October 2016 Koordinēšana un paļaušanās
IG2060 Reporting to Senior Management and the Board October 2016 Ziņošana augstākajai vadībai un valdei
IG2070 External Service Provider and Organizational Responsibility for Internal Auditing December 2016 Ārpakalpojumu sniedzējs un organizācijas atbildība par iekšējo auditu
IG2100 Nature of Work December 2016 Darba būtība
IG2110 Governance December 2016 Pārvaldība
IG2120 Risk Management December 2016 Risku vadība
IG2130 Control December 2016 Kontrole
IG2200 Engagement Planning December 2016 Darba uzdevuma plānošana
IG2201 Planning Considerations December 2016 Plānošanas apsvērumi
IG2210 Engagement Objectives December 2016 Darba uzdevuma mērķi
IG2220 Engagement Scope December 2016 Darba uzdevuma apjoms
IG2230 Engagement Resource Allocation December 2016 Darba uzdevuma resursu sadale
IG2240 Engagement Work Program December 2016 Darba uzdevuma darba programma
IG2300 Performing the Engagement December 2016 Darba uzdevuma izpilde
IG2310 Identifying Information December 2016 Informācijas identificēšana
IG2320 Analysis and Evaluation December 2016 Analīze un novērtēšana
IG2330 Documenting Information December 2016 Informācijas dokumentēšana
IG2340 Engagement Supervision December 2016 Darba uzdevuma pārraudzība
IG2400 Communicating Results December 2016 Rezultātu ziņošana
IG2410 Criteria for Communicating December 2016 Ziņošanas kritēriji
IG2420 Quality of Communications December 2016 Ziņojumu kvalitāte
IG2421 Errors and Omissions December 2016 Kļūdas un izlaidumi
IG2430 Use of "Conducted in Conformance with the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing" December 2016 Formulējuma ―Atbilst Starptautiskajiem iekšējā audita profesionālās prakses standartiem lietošana
IG2431 Engagement Disclosure of Nonconformance December 2016 Ziņošana parneatbilstībām
IG2440 Disseminating Results  December 2016 Informācijas par rezultātiem izplatīšana
IG2450 Overall Opinion December 2016 Vispārējie atzinumi
IG2500 Monitoring Progress November 2016 Darba gaitas pārraudzība
IG2600 Communicating the Acceptance of Risks November 2016 Ziņošana par risku uzņemšanos

Return to the top