IPPF

The International Professional Practices Framework (IPPF)

Starptautiskais profesionālās prakses ietvars (SPPI) ir vispārīgs ietvars, kas sniedz vadošos norādījumus iekšējā audita jomā, ko izsludinājis IAI. Atjauninātais ietvars tika ieviests 2015.gada jūlijā. Vairāk par to var uzzināt, apskatot video.

SPPI elementi:

1. Iekšējā audita misija

Organizācijas vērtību palielināšana un aizsardzība, nodrošinot objektīvu un uz riskiem balstītu pārliecību, sniedzot padomus, kā arī veicinot izpratni.

2. Obligātie norādījumi

1) Iekšējā audita profesionālās prakses pamatprincipi:

  1. Darboties vienoti.
  2. Uzskatāmi izrādīt kompetenci un pienācīgu profesionālo rūpību.
  3. Būt objektīvam un brīvam no ietekmes (neatkarīgam).
  4. Darboties saskaņā ar organizācijas stratēģijām, mērķiem un riskiem.
  5. Būt pienācīgi pozicionētam un nodrošinātam ar atbilstošiem resursiem.
  6. Nodrošināt darba kvalitāti un nepārtraukti pilnveidoties.
  7. Būt efektīvam saziņā.
  8. Nodrošināt uz riskiem balstītu pārliecību.
  9. Būt vērīgam, tālredzīgam un uz nākotni orientētam.
  10. Sekmēt organizācijas darbības pilnveidošanos. 

2) Iekšējā audita definīcija

Iekšējais audits ir neatkarīga, objektīva pārliecības radīšana un konsultēšana, lai palielinātu organizācijas vērtību un pilnveidotu tās darbības. Iekšējais audits palīdz organizācijai sasniegt tās mērķus, ieviešot sistemātisku, disciplinētu pieeju, lai novērtētu un pilnveidotu riska vadības, kontroles un pārvaldības procesu.

3) Ētikas kodekss

4) Starptautiskie iekšējā audita profesionālās prakses standarti (Standarti)

3. Ieteicamie norādījumi

1) Ieviešanas norādījumi

2) Papildu norādījumiAtgriezties augšā