Jaunā CPE rīcībpolitika

IIA ir pabeigusi visaptverošu CPE rīcībpolitikas—iepriekš zināmu kā Administratīvā Direktīva Nr. 4— atjaunošanu, lai ietveru 2 CPE stundas, kas jāiegūst par ētikas jautājumiem. Jaunās prasības ir iespēja vei-cināt ētikas jautājumu ietveršanu IIA filiāļu konferen-cēs, pasākumos, semināros un apmācībās.
Ar jauno IIA CPE rīcībpolitiku iespējams iepazīties, lejupielādējot dokumentu šeit.