CRMA – Certified in Risk Management Assurance

Iekšējo auditoru institūts ar prieku paziņo par sertifikāta Risku vadības nodrošināšanā (CRMA) attīstīšanu. IAI akreditēšanas dokumenta iegūšana ir labākais veids, kā demonstrēt savu apņemšanos virzīties uz priekšu šajā konkurences pilnajā nozarē un demonstrēt savu zināšanu plašumu.

CRMA ir vēl viens iekšējā auditora profesionālās izcilības apliecinājums. CRMA iegūšana palīdzēs Jums demonstrēt spējas:

 • Sniegt pārliecību par organizācijas biznesa procesiem risku vadībā un pārvaldībā.
 • Izglītot vadību un audita komisiju par riskiem un risku vadības konceptiem.
 • Koncentrēties uz stratēģiskajiem organizacionālajiem riskiem.
 • Sniegt pievienoto vērtību organizācijai.

Ja Jūsu mērķis ir kļūt par uzticamu padomdevēju audita komisijai un organizācijas operatīvajai vadībai nozīmīgākajās risku apdrošināšanas, pārvaldības procesu, kvalitātes nodrošināšanas, vai kontroles mehānismu pašnovērtējuma jautājumos, tas CRMA sertifikāts ir paredzēts Jums.

Atbilstības nosacījumi

Piesakoties kļūt par CGAP programmas kandidātu, indivīds piekrīt pieņemt programmas nosacījumus. Tie ietver atbilstības prasības, eksāmena konfidencialitāti, Ētikas kodeksu, Profesionālās tālākizglītības nosacījumus, un citas prasības, ko nosaka IIA Profesionālās sertifikācijas padome (PCB).

Prasības

CIA 1.daļa: Kandidātam ir veiksmīgi jāizpilda prasības un sekmīgi jānokārto CIA eksāmena 1.daļa. Šī nosacījuma izpilde var notikt pirms, pēc vai CRMA eksāmena nokārtošanas, bet tai ir jātiek izpildītai līdz sertifikāta piešķiršanai. Papildus informācija par CIA eksāmena 1.daļu iegūstama šeit.

Nepieciešamā izglītība

CRMA kandidātam ir jābūt iegūtai pēc-vidusskolas izglītības (3 vai 4 gadu) vai augstākam diplomam no akreditētas augstskolas vai universitātes, vai vismaz divu gadu pēc-vidusskolas izglītībai, kas iegūta akreditētas organizācijas, un 3 gadiem vispārīgas darba pieredzes.

Svarīgas izmaiņas nepieciešamās izglītības prasībās CRMA eksāmenam: Globālā IIA direktoru padome ir apstiprinājusi alternatīvu atbilstības ceļu CRMA eksāmena kārtošanai tiem indivīdiem, kas nav ieguvuši bakalaura grādu akreditētā universitātē. 

Kandidāts var kļūt piemērots sertifikāta iegūšanai, ja

 • ir ieguvis divu gadu pēc-vidusskolas izglītību un tam ir 5 gadu pieredze iekšējā audita vai ekvivalentā jomā; vai 
 • tam ir septiņu gadu pieredze iekšējā auditā vai ekvivalentā jomā.

pdf[1]Lejuplādejiet formu lai pieteiktos izņēmumu gadījumam ja jūsu izglītība neatbilst minimālām prasībām.

Kad esat aizpildījuši veidlapu, lūdzu, dodieties uz Sertifikācijas dokumentu augšupielādes portālu un augšupielādējiet aizpildīto veidlapu(-as) tur. ( Augšupielādējiet dokumentu ar nosaukumu Educational)

Rekomendācija:

 CRMA kandidātiem ir jādemonstrē augsti morālie un profesionālie standarti un jāiesniedz Personības raksturojuma veidlapa, ko parakstījis CIA, CSSA, CFSA, CRMA sertificēts auditors vai kandidāta tiešais priekšnieks.

pdf downloadLejuplādēt rekomendācijas formu

Kad esat aizpildījuši veidlapu, lūdzu, dodieties uz Sertifikācijas dokumentu augšupielādes portālu un augšupielādējiet aizpildīto veidlapu(-as) tur (augšupielādējiet dokumentu ar nosaukumu Character Reference).

Profesionālā pieredze

CRMA kandidātam jāiegūst 24 mēnešu pieredze auditēšanas vai ar kontroles pasākumiem saistīta darba pieredze, piem., risku vadībā, kvalitātes nodrošināšanā vai CSA. Aizpildīta Pieredzes verifikācijas veidlapa ir nepieciešama. Kandidātiem ir tiesības pieteikties programmai un kārtot eksāmenu pirms ir izpildīti profesionālās pieredzes nosacījumi, taču sertifikāts netiks izsniegts līdz visas prasības nebūs izpildītas.

pdf downloadLejuplādēt profesionālās pieredzes pārbaudes formu

Kad esat aizpildījuši veidlapu, lūdzu, dodieties uz  Sertifikācijas dokumentu augšupielādes portālu un augšupielādējiet aizpildīto veidlapu(-as) tur (augšupielādējiet dokumentu ar nosaukumu Professional Experience).

Identifikācijas dokuments

Kandidātiem ir jāiesniedz personu apliecinošs dokuments kandidāta pases vai nacionālās ID kartes kopijas veidā. Tajā ir jābūt norādītam derīguma termiņam; dokumenti, kuriem ir beidzies derīguma termiņš netiks pieņemti. Visiem dokumentiem ir jābūt ieskenētiem un augšupielādētiem Dokumentu augšupielādes portālā tādā veidā, lai fotogrāfija ir skaidri saredzama.

Kad esat aizpildījuši veidlapu, lūdzu, dodieties uz Sertifikācijas dokumentu augšupielādes portālu un augšupielādējiet aizpildīto veidlapu(-as) tur (augšupielādējiet dokumentu ar  nosaukumu Other).

Eksaminācijas tiesību periods

Līdz ko kandidāta pieteikums dalībai CRMA programmai tiek apstiprināts, kandidāta tiesības kārtot eksāmenu ir derīgas 4 gadus. Kandidātam šajā laika periodā ir jānokārto visi eksāmeni un prasības, kas nepieciešamas sertifikāta saņemšanai. Ja kandidāts nav spējīgs nenoslēgt sertifikācijas procesu šo 4 gadu laikā, tiesības atgūt maksājumus par eksāmena daļām tiek zaudētas. Ja kandidāta programmas derīgums beidzas, kandidāts zaudē par iepriekš nokārtotām eksāmena daļām iegūtos kredītpunktus. Lai no jauna iesaistītos CRMA programmā, kandidātam atkārtoti jāaizpilda un jāiesniedz CRMA pieteikums un jāsamaksā norādītie maksājumi.

Konfidencialitāte

CRMA eksāmena saturs ir neizpaužams. Kandidāti piekrīt ievērot CRMA eksaminācijas satura konfidencialitāti un nav tiesīgi apspriest specifiskā eksāmena saturu ar personām, kas nav IAI Sertifikācijas departamenta darbinieki. Neatļauta informācijas izpaušana tiks uzskatīta par Ētikas kodeksa pārkāpumu un var rezultēt kandidāta izslēgšanā no CRMA programmas vai tikt kā citādi sankcionēta.

Ētikas kodekss

CRMA kandidātiem ir jāpakļaujas IAI izstrādātajam Ētikas kodeksam. Ētikas kodekss ir pieejams IAI mājas lapā vai arī sazinoties ar IAI valdi.

Dalība IAI

Jums nav obligāti jābūt IAI biedram, lai kārtotu eksāmenu vai saņemt sertifikātu, bet mēs iedrošinām Jūs apsvērt biedra statusa piedāvātās priekšrocības. IAI biedri saņem atlaides mācību materiāliem un kuriem, un tiem ir pieejami jaunākie eksāmenu resursi, tīklošanas iespējas un aktuālās ziņas un informācija.

Kļūsti par biedru tagad

Reģistrācija un pieteikšanās programmai

Sākotnējā reģistrēšanās un pieteikšanās CRMA programmai

Kandidātiem ir jāaizpilda un jāparaksta Pieteikuma veidlapa, Personības raksturojuma veidlapa un Darba pieredzes apliecinājuma veidlapa, kas jāiesniedz kopā ar:

Reģistrācijas maksas čeku/bankas vekseli, kas izmaksājams Iekšējo auditoru institūtam. Maksājums ar kredītkarti ir iespējams pēc Maksājuma veidlapas aizpildīšanas.

 • Dokumentu kopijas, kas apliecina kandidāta augstāko iegūto kvalifikāciju.
 • Kandidāta augstākās iegūtās izglītības apliecinošu dokumentu, diploma pielikumu vai citu programmas pabeigšanu apliecinošu dokumentu kopijām.

*var tikt iesniegta vēlāk, kad kritēriji ir izpildīti.

IIA negarantē kandidātam tiesības piedalīties eksāmenā, ja kāds no augstāk  minētajiem kritērijiem nav izpildīts. Reģistrācijas maksa tiks atmaksāta tiem kandidātiem, kuriem tiks liegta dalība programmās.

Eksaminācijas maksas

Maksājuma tipsBiedriemParastā cena
Reģistrācijas maksaUSD 115USD 230
Eksaminācijas maksaUSD 380USD 495

Eksaminācijas maksās jāmaksā tieši Globālajam IIA vai CCMS

 • Maksājumu apmēri var mainīties;
 • Pieteikuma un reģistrācijas formu apstrāde tiks sākta tikai pēc norādīto maksājumu apmaksas;
 • Norādītie maksājumi tiek atmaksāti tikai gadījumā, ja kandidāta pieteikums tiek noraidīts;
 • Vērtējumi netiks darīti zināmi, ja pastāvēs kādas nenokārtotas finansiālās saistības;

Eksāmenu saturs un eksaminācijas formāts

CRMA eksāmena jomas

CRMA eksāmena pamatsastāvs aptver četras jomas:

I joma: Organizācijas pārvaldība, kas saistīta ar risku pārvaldību (25-30%)
II joma: Risku vadības procesa principi (25-30%)
III joma: Iekšējā auditora atbilstības nodrošināšanas loma (20-25%)
IV joma: Iekšējā auditora konsultatīvā loma (20-25%)

Sertifikācijas Risku vadības nodrošināšanā (CRMA) eksāmena saturs

CRMA eksāmens sastāv no 2 daļām: CIA eksāmena 1.daļas un atsevišķa CRMA eksāmena, kas sastāv no 100 testa jautājumiem, kas aptver četras jomas. CRMA eksāmena izpildei paredzētais laiks ir 2 stundas.

Kandidāti, kas jau ir veiksmīgi nokārtojuši CIA eksāmena 1.daļu, drīkst pāriet pie CRMA pamateksāmena, ja ir izpildīti atbilstības nosacījumi.

Viss CRMA eksāmena četru jomu saturs tiek pārbaudīts prasmes līmenī (P). Tas nozīmē, ka kandidātam ir jāpierāda prasmes līmenis (izprotot un spējot pielietot konceptus) šajās tēmas.

Standarti, kurus pārbauda CRMA eksāmenā:

CIA eksāmena 1.daļā iekļautie temati ietver IPPF aspektus, iekšējā audita aktivitāšu atbildību, neatkarību un objektivitāti, pārvaldības konceptus, risku identifikāciju un pārvaldību, vadības kontroles, un audita plānošanu.

CRMA eksāmenā ietvertie temati ietver pārvaldības aspektus un risku vadības nodrošināšanas aspektus papildus iekšējā audita profesionāļa atbilstības nodrošināšanas un  konsultēšanas lomām.

Eksāmena konfidencialitāte

CRMA eksāmens ir konfidenciāls eksāmens, kas nozīmē, ka aktuālie eksāmena jautājumi netiks publicēti vai izpausti.

NB!   Eksāmena temati un/vai formāts ir pakļauti IAI PBC apstiprinātām izmaiņām.

Eksāmena reģistrācija un norise

Sākotnējā reģistrācija un pieteikšanās

Kandidātiem ir jāaizpilda un jāparaksta Pieteikšanās veidlapa, un jāiesniedz šie dokumenti kopā ar:

 • Reģistrācijas maksas čeku/bankas vekseli, kas izmaksājams Iekšējo auditoru institūtam.
 • Kandidāta augstākās iegūtās izglītības apliecinošu dokumentu, diploma pielikumu vai citu programmas pabeigšanu apliecinošu dokumentu kopijām.
 • Rekomendācijas vēstuli.
 • Darba pieredzes apliecinājumu (var tikt iesniegts vēlāk, kad kritērijs izpildīts).

NB! IAI negarantē kandidātam tiesības piedalīties eksāmenā, ja kāds no augstāk  minētajiem kritērijiem nav izpildīts. Reģistrācijas maksa tiks atmaksāta tiem kandidātiem, kuriem tiks liegta dalība programmās.

Atļauja piedalīties eksāmenā

 1. Līdz ko tiks apstiprināts kandidāta pieteikums, IIA, līdz ar “Atļaujas piedalīties eksāmenā” paziņojumu, darīs kandidātam zināmu tā ID numuru un sniegs informāciju par to, kā saplānot eksāmenu Pearson VUE’s (PV) mājas lapā.
 2. Kandidāta reģistrācija eksaminācijas daļai būs derīga 180 dienas no tā brīža, kad kandidāta reģistrācija ir apstrādāta IIA galvenajā mītnē, un eksaminācijas daļas maksa kļūst neatmaksājama.
 3. Kandidāti drīkst atrasties jebkurā Pearson VUE eksaminācijas centrā gandrīz visās valstī, neatkarīgi no reģistrācijas valsts.
 4. Kandidātiem, kas eksāmenu nav nokārtojuši, ir jānogaida 90 dienas, līdz eksāmenu var kārtot atkārtoti.

Plānošana

 1. Līdz ko ziņojums par “Atļauju piedalīties eksāmenā” ir saņemts, kandidāti var sākt plānot eksaminācijas grafiku pie Pearson VUE.
 2. Kandidātiem būs jāizveido lietotājvārds un parole Pearson VUE mājas lapā, lai izplānoto eksamināciju.
 3. Apmeklējiet pearsinvue.com un nospiediet uz “Atrast eksaminācijas centru”.
 4. Tad nospiediet “Ieplānot eksāmenu”. Izvēlieties nepieciešamo eksaminācijas veidu no Pearson VUE piedāvātā klāsta. Tad izvēlieties savu eksaminācijas centru.
 5. Līdz ko eksaminācijas centrs ir norādīts, kandidātam būs redzams kalendārs ar pieejamajiem eksaminācijas datumiem un laikiem, balstoties uz pieejamību izvēlētajā eksaminācijas centrā.
 6. Līdz ko kandidāts ir reģistrējies eksāmenam, viņam/-ai tiks nosūtīts apstiprinājuma e-pasts no Pearson VUE ar norādījumiem, kā nokļūt konkrētajā eksaminācijas centrā.
 7. Kandidātam ir jāizvēlas eksaminācijas datums, kas iekļaujas 180 dienu eksaminācijas periodā pēc reģistrēšanās konkrētajai eksāmena daļai.
 8. Kandidātiem ir atļauts pārcelt eksāmenu vai mainīt eksaminācijas centru, kamēr šīs izmaiņas tiek izdarītas vismaz 45 stundas pirms ieplānotā eksāmena.
 9. Kandidāti nevar ieplānot vai pārcelt eksāmenu ārpus norādīta 180 dienu eksaminācijas perioda.

Reģistrācija Pearson VUE centrā

Kandidātiem uz eksaminācijas centru ir jāņem līdzi šādi dokumenti:

 • Identifikācijas karte, autovadītāja apliecība vai pase
 • “Atļauja piedalīties eksāmenā”, kas e-pastā saņemta no IAI
 • Apstiprinājuma vēstule, kas e-pastā saņemta no Pearson VUE

Eksaminācijas tiesību periods

Līdz ko kandidāta pieteikums dalībai CRMA programmai tiek apstiprināts, kandidāta tiesības kārtot eksāmenu ir derīgas 4 gadus. Kandidātam šajā laika periodā ir jānokārto visi eksāmeni un prasības, kas nepieciešamas sertifikāta saņemšanai. Ja kandidāts nav spējīgs nenoslēgt sertifikācijas procesu šo 4 gadu laikā, tiesības atgūt maksājumus par eksāmena daļām tiek zaudētas. Ja kandidāta programmas derīgums beidzas, kandidāts zaudē par iepriekš nokārtotām eksāmena daļām iegūtos kredītpunktus. Lai no jauna iesaistītos CRMA programmā, kandidātam atkārtoti jāaizpilda un jāiesniedz CRMA pieteikums un jāsamaksā norādītie maksājumi.

Eksaminācijas norise

 1. Kandidāts ierodas eksaminācijas vietā 30 minūtes pirms norādītā eksāmena sākuma laika.
 2. Kandidātu piereģistrē Pearson VUE eksāmena vadītājs.
 3. Kandidātam tiek piešķirts skapītis, kurā ir jāatstāj visi neatļautie priekšmeti.
 4. Eksāmena vadītājs kandidātu pavada uz eksaminācijas telpu, piešķir eksaminācijas vietu un piekļuvi datoram.
 5. Sākuma ekrānā ir norādīts eksāmena nosaukums un kandidātam tiek lūgts apstiprināt, ka viņš/-a atrodas pareizajā eksāmenā.
 6. Kandidātam ir jāapliecina, ka viņš/-a neizpaudīs eksāmena jautājumus un ka viņš/-a apzinās, ka eksaminācijas centrā var tikt veikta viņa video vai audio novērošana.
 7. Pirms eksāmena sākuma kandidātam tiek sniegta pamācība (maksimums 10 minūtes).
 8. Pēc tam kandidāts uzsāk eksāmenu. Jautājumi datora ekrānā tiek parādīti pa vienam.
 9. Kandidātam būs iespēja atzīmēt jautājumus, kurus viņš/-a vēlas atkārtoti pārskatīt pirms eksāmena pabeigšanas.
 10. Pēc visu eksāmena jautājumu aplūkošanas kandidāts var piekļūt atkārtotās pārskatīšanas logam, kur viņš/-a var izvēlēties pārskatīt visus eksāmena jautājumus, tikai neatbildētos jautājumus vai tikai īpaši atzīmētos jautājumus.
 11. Atkārtotās pārskatīšanas logā kandidāts var izvēlēties “Pabeigt eksāmenu” pogu.
 12. Eksāmens noslēdzas arī tad, ja ir beidzies tam paredzētais laiks.
 13. Kandidāts vairs nevar atgriezties pie eksāmena jautājumiem, kad eksāmens ir noslēdzies.
 14. Visbeidzot kandidāts saņems īsu aptauju par eksaminācijas pieredzi.

Rezultāti

 1. Kandidāti saņems neoficiālus eksāmena rezultātus eksaminācijas vietnē pēc eksāmena pabeigšanas.
 2. Oficiālie rezultāti tiks nosūtīti IAI pēc tam, kad tos apstiprinās Pearson VUE.

Sekmīga atzīme

Statistiskā informācija no iepriekš-pārbaudītiem jautājumiem tiek izmantota, lai uzturētu salīdzināmu sarežģītību starp dažādām eksāmena versijām. Tā kā konkrētais pareizi atbildēto jautājumu skaits eksāmena nokārtošanai var variēt eksāmena variantu starpā, visi neapstrādātie rezultāti tiek svērti 250 līdz 750 punktu skalā, lai nodrošinātu kopēju standartu. Lai eksāmens būtu sekmīgi nokārtots, svērtajam rezultātam ir jābūt 600 punkti vai vairāk. (600 svērtais rezultāts ir ekvivalents 75% pareizu atbilžu atbilstošas sarežģītības eksāmenā).

Eksaminācijas datumi

Līdz ar datorizētās eksaminācijas ieviešanu 2008.gadā, visu veidu sertifikācijas eksāmeni ir pieejami visa gada garumā. Kandidāti ieplāno savus eksāmenus tiešsaistē, Pearson VUE mājas lapā www.pearsonvue.com .

Profesionālā tālākizglītība (CPE)

Katru gadu CRMA sertifikāta īpašniekiem ir jāuztur sertifikācija, iegūstot noteiktu skaitu tālākizglītības stundu. CPE stundu skaits, par kurām nepieciešams atskaitīties, ir atkarīgs no praktizējoša, nepraktizējoša, pensionēta, neaktīva (maksājuma termiņa ietvaros), neaktīva sertifikācijas statusa. CRMA pienākums ir nodrošināt, ka pieteiktās CPE stundas atbilst IAI Profesionālās sertifikācijas padomes (PCB) noteiktajām prasībām. CRMA iesniedz ziņojuma veidlapas vienu reizi gadā ( ne vēlāk kā attiecīgā gada 31.decembrī), kas kalpo kā parakstīts apliecinājums tam, ka attiecīgās CPE prasības ir izpildītas.

Pilno informāciju par CPE prasībām CRMA īpašniekiem atradīsiet Administratīvajā Direktīvā Nr.4.

Papildus informācija par CPE ziņošanas soļiem CRMA īpašniekiem pieejama šeit.

CPE prasības attiecībā uz IAI Starptautiskajiem standartiem

 1.  Lai veicinātu izpratni par un atbilstību IAI Starptautiskajiem iekšējā audita darbības standartiem (Standartiem) , IIA PCB ir izvirzījusi prasību, ka CRMA sertifikāta īpašniekiem ir jābūt informētiem par Standartu jaunumiem, padarot to par daļu no CPE prasībām.
 2. CRMA sertifikāta īpašniekiem ir jāpiedalās apmācībās un jāatjauno savas zināšanas par Standartiem CPE ziņošanas perioda ietvaros.
 3. Ja Jūs aizpildāt savu CPE atskaitīšanās veidlapu un neesat izpildījuši šo nosacījumu, lūdzu, atvēliet mirkli laika, lai atkārtoti pārskatītu Standartus pirms veidlapas iesniegšanas.
 4. Pārskatot Standartu, mēs iedrošinām Jūs atkārtoti pārskatīt arī Prakses padomus (pieejami ar IAI lietotājvārdu un paroli) un citas IAI Starptautiskā profesionālās prakses ietvara (IPPF) sadaļas.

Nesen ieguvāt sertifikātu?

Indivīdiem, kas nesen ieguvuši CRMA kvalifikāciju, tiek piešķirtas 40 CPE stundas. Puse (20 stundas) tiek piešķirtas par gadu, kurā kvalifikācija iegūta un otra puse – par nākamo gadu.

Arī CIA®?

Ja Jūs esat arī Sertificēts iekšējais auditors® (CIA®),  CPE atskaitīšanās prasības, kuras Jūs izpildāt CIA programmai apmierina arī CRMA programmas prasības. CRMA programmas CPE atskaitīšanās prasības paredz, a 25% no iegūtajām CPE stundām jābūt nopelnītām specialitātes ekspertīzes jomā.

Noderīgas saites

Click here to add your own text