CIA – Certified Internal Auditor

CIA ir vienīgais globāli atzītais iekšējo auditoru apzīmējums un turpina pastāvēt kā zelta standarts, ar kura palīdzību indivīdi demonstrē savu kompetenci un profesionālismu iekšējā audita laukā.Piesakoties par kandidātu dalībai CIA programma, indivīds piekrīt pieņemt programmas noteikumus. Tie ietver piemērotības kritērijus, eksaminācijas konfidencialitāti, Ētikas kodeksu, tālāku profesionālo izglītību un citus nosacījumus, ko nosaka IAI Profesionālās sertifikācijas padome (PCB).

Atbilstības nosacījumi

Piesakoties kļūt par CIA programmas kandidātu, indivīds piekrīt pieņemt programmas nosacījumus. Tie ietver atbilstības prasības, eksāmena konfidencialitāti, Ētikas kodeksu, Profesionālās tālākizglītības nosacījumus, un citas prasības, ko nosaka IIA Profesionālās sertifikācijas padome (PCB).

Nepieciešamā izglītība

Kandidātiem ir nepieciešams vismaz bakalaura grāds vai tam ekvivalenta izglītība, kas iegūta akreditētā universitātē vai augstskolā. Kandidāta augstākā iegūtā grāda apliecinoša dokumenta kopija, diploma pielikums vai cits rakstisks pierādījums par apgūto programmu jāiesniedz līdz ar reģistrācijas formu.

Pieņemamie dokumenti ir:

 • Diploma vai oficiālo diploma pielikumu kopijas (Uzmanību! Ja Jūsu vārds/uzvārds ir manījies, kopš diploma iegūšanas, oficiālam dokumentam, kas apliecina likumīgu vārda/uzvārda maiņu arī ir jābūt iekļautam);
 • Vēstulei no universitātes, kas apliecina iegūto grādu;
 • Vēstule no novērtēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas apstiprina iegūtā grāda līmeni.

Svarīgas izmaiņas nepieciešamās izglītības prasībās CIA eksāmenam: Globālā IIA direktoru padome ir apstiprinājusi alternatīvu atbilstības ceļu CIA eksāmena kārtošanai tiem indivīdiem, kas nav ieguvuši bakalaura grādu akreditētā universitātē. 

Kandidāts var kļūt piemērots sertifikāta iegūšanai, ja

 • ir ieguvis divu gadu pēc-vidusskolas izglītību un tam ir 5 gadu pieredze iekšējā audita vai ekvivalentā jomā; vai 
 • tam ir septiņu gadu pieredze iekšējā auditā vai ekvivalentā jomā.

pdf[1]Lejuplādejiet formu lai pieteiktos izņēmumu gadījumam ja jūsu izglītība neatbilst minimālām prasībām.

REKOMENDĀCIJAS

Kandidātam ir jādemonstrē atbilstība visaugstākajiem morāles un profesionālās izturēšanās standartiem un ir jāiesniedz aizpildīta rekomendācijas vēstule, ko parakstījis CGAP, CIA, CCSA, CFSA vai kandidāta vadītājs.

pdf downloadLejuplādēt rekomendācijas formu

Kad esat aizpildījuši veidlapu, lūdzu, dodieties uz Sertifikācijas dokumentu augšupielādes portālu un augšupielādējiet aizpildīto veidlapu(-as) tur (augšupielādējiet dokumentu ar nosaukumu Character Reference).

Profesionālā pieredze

CIA kandidātiem jābūt 24 mēnešu pieredzei iekšējā audita vai tam ekvivalentā sfērā. Ar ekvivalentu pieredzi tiek saprasta pieredze audita/novērtēšanas disciplīnās, ieskaitot ārējo auditu, kvalitātes nodrošināšanu (quality assurance), atbilstību (compliance), un iekšējo kontroli. Kandidātiem ir ļauts piedalīties CIA eksāmenā pirms tiek apmierināts profesionālās pieredzes kritērijs, tomēr sertifikācija netiks piešķirta līdz brīdim, kamēr kritērijs nebūs izpildīts. Kandidāta darba pieredzei iekšējā vai ārējā auditā jābūt:

 • Izdrukāta uz Iekšējā audita pieredzes verifikācijas veidlapas vai uz organizācijas oficiālās iespiedveidlapas;
 • Ietvertiem konkrētiem nodarbinātības laikiem (datumiem), kas nostrādāti auditēšanas darbā;
 • Specificētam ieņemtajam amatam(-iem) līdz ar īsu pienākumu un atbildību aprakstu;
 • Ietvertam kandidāta tiešā vadītāja, atbilstoša organizācijas biedra vai sertificēta iekšējā auditora, parakstam un amatam. Jābūt ietvertiem arī laikiem (datumiem), kas nostrādāti auditēšanas darbā.

Iekšējā audita Pieredzes verifikācijas veidlapai jābūt nosūtītai līdz ar kandidāta pieteikumu vai arī vēlāk, kad kritēriji ir izpildīti. Tomēr laicīga Pieredzes verifikācijas veidlapas iesniegšana paātrinās sertifikācijas apstrādi, līdz ko kandidāts būs nokārtojis eksāmenu.

pdf downloadLejuplādēt profesionālās pieredzes pārbaudes formu

Identifikācijas dokuments

Kandidātiem ir jāiesniedz personu apliecinošs dokuments kandidāta pases vai nacionālās ID kartes kopijas veidā. Tajā ir jābūt norādītam derīguma termiņam; dokumenti, kuriem ir beidzies derīguma termiņš netiks pieņemti. Visiem dokumentiem ir jābūt ieskenētiem un augšupielādētiem Dokumentu augšupielādes portālā tādā veidā, lai fotogrāfija ir skaidri saredzama.

Kad esat aizpildījuši veidlapu, lūdzu, dodieties uz Sertifikācijas dokumentu augšupielādes portālu un augšupielādējiet aizpildīto veidlapu(-as) tur (augšupielādējiet dokumentu ar  nosaukumu Other).

EKSAMINĀCIJAS TIESĪBU PERIODS

Līdz ko kandidāta pieteikums dalībai CIA programmai tiek apstiprināts, kandidāta tiesības kārtot eksāmenu ir derīgas 4 gadus. Kandidātam šajā laika periodā ir jānokārto visi eksāmeni un prasības, kas nepieciešamas sertifikāta saņemšanai. Ja kandidāts nav spējīgs nenoslēgt sertifikācijas procesu šo 4 gadu laikā, tiesības atgūt maksājumus par eksāmena daļām tiek zaudētas. Ja kandidāta programmas derīgums beidzas, kandidāts zaudē par iepriekš nokārtotām eksāmena daļām iegūtos kredītpunktus. Lai no jauna iesaistītos CIA programmā, kandidātam atkārtoti jāaizpilda un jāiesniedz CIA pieteikums un jāsamaksā norādītie maksājumi.

EKSĀMENA KONFIDENCIALITĀTE

CIA eksāmena saturs ir neizpaužams. Kandidāti piekrīt ievērot CIA eksaminācijas satura konfidencialitāti un nav tiesīgi apspriest specifiskā eksāmena saturu ar personām, kas nav IAI Sertifikācijas departamenta darbinieki. Neatļauta informācijas izpaušana tiks uzskatīta par Ētikas kodeksa pārkāpumu un var rezultēt kandidāta izslēgšanā no CIA programmas vai tikt kā citādi sankcionēta.

ĒTIKAS KODEKSS

CGAP kandidāti piekrīt pakļauties IAI izveidotajam Ētikas kodeksam.

DALĪBA IAI

Jums nav obligāti jābūt IAI biedram, lai kārtotu eksāmenu vai saņemt sertifikātu, bet mēs iedrošinām Jūs apsvērt biedra statusa piedāvātās priekšrocības. IAI biedri saņem atlaides mācību materiāliem un kuriem, un tiem ir pieejami jaunākie eksāmenu resursi, tīklošanas iespējas un aktuālās ziņas un informācija.

Kļūsti par biedru tagad

Reģistrācija un pieteikšanās programmai

Sākotnējā reģistrēšanās un pieteikšanās

Kandidātiem ir jāaizpilda un jāparaksta Pieteikšanās veidlapa, Rekomendācijas vēstules veidlapa un Pieredzes verifikācijas veidlapa* un jāiesniedz šie dokumenti kopā ar:

 • Reģistrācijas maksas čeku/bankas vekseli, kas izmaksājams Iekšējo auditoru institūtam. Maksājumu ar kredītkarti iespējams veikt pēc Maksājuma veidlapas aizpildīšanas.
 • Kandidāta augstākās iegūtās izglītības apliecinošu dokumentu, diploma pielikumu vai citu programmas pabeigšanu apliecinošu dokumentu kopijām.

*var tikt iesniegta vēlāk, kad kritēriji ir izpildīti.

IIA negarantē kandidātam tiesības piedalīties eksāmenā, ja kāds no augstāk  minētajiem kritērijiem nav izpildīts. Reģistrācijas maksa tiks atmaksāta tiem kandidātiem, kuriem tiks liegta dalība programmās.

Eksaminācijas maksas

Maksājuma tipsApmērs biedriemApmērs ne-biedriemStudentiem/ pasniedzējiem
Reģistrācijas maksaUSD 115USD 230USD 65
Eksaminācijas maksa**Eksāmena I daļaUSD 280USD 395USD 230
Eksāmena II daļaUSD 230USD 345USD 180
Eksāmena III daļaUSD 230USD 345USD 180

** Eksaminācijas maksās jāmaksā tieši Globālajam IIA vai CCMS sistēmā

 • Maksājumu apmēri var mainīties;
 • Pieteikuma un reģistrācijas formu apstrāde tiks sākta tikai pēc norādīto maksājumu apmaksas;
 • Norādītie maksājumi tiek atmaksāti tikai gadījumā, ja kandidāta pieteikums tiek noraidīts;
 • Vērtējumi netiks darīti zināmi, ja pastāvēs kādas nenokārtotas finansiālās saistības;

Eksāmenu saturs un eksaminācijas formāts

CIA eksaminācija  pārbauda kandidāta zināšanas un spējas attiecībā uz šī brīža iekšējās auditēšanas praksi. Tas dod iespēju kandidātiem un potenciālajiem vadītājiem pielāgoties profesionālām pārmaiņām un izaicinājumiem:

 1. Aplūkojot gandrīz visas menedžmenta prasmes.
 2. Koncentrējoties uz vadības kontroles principiem.
 3. Vērtējot kandidāta izpratni par risku vadību un iekšējo kontroli.

Sertificētā iekšējā auditora eksaminācija tiek piedāvāta 3 daļās. Katra daļa sastāv no 100 testa jautājumiem.

I daļa – Iekšējā audita pamati (125 jautājumi, 2,5st)II daļa – Iekšējā audita praktiskā pielietošana (100 jautājumi, 2st)III daļa – Iekšējā audita zināšanu elementi (100 jautājumi, 2st)
·    IAI obligātās vadlīnijas
·    Iekšējā kontrole un risks
·    Iekšējā audita iesaistes rīki un tehnikas
·    Iekšējā audita funkciju vadīšana
·    Indivīdu iesaistes vadīšana
·    Krāpšanas riski un kontroles
·    Pārvaldība
·    Risku vadība
·    Organizācijas struktūra un biznesa procesi
·    Komunikācija
·    Līderība
·    IT/ Biznesa kontinuitāte
·    Finanšu vadība
·    Globālā biznesa vide

Eksāmena konfidencialitāte

Uz CIA, līdzīgi kā uz daudziem citiem sertifikācijas veidiem, attiecas konfidencialitātes noteikumi. Kandidātiem ir jāparaksta dokuments, apliecinot, ka tie neizpaudīs eksāmena jautājumus un atbildes pēc tam, kad eksāmens būs nokārtots. Neatļauta eksāmena jautājumu atklāšana tiks uzskatīta par IIA Ētikas kodeksa pārkāpumu un var nozīmēt kandidāta diskvalifikāciju vai kādu citu soda mēru. IIA ir publicējis eksāmena paraugu, kas tiek regulāri atjaunināts, lai radītu kandidātiem priekšstatu par aktuālo eksāmena formātu. Tas ir radīts, lai sniegtu kandidātiem priekšstatu par dažādiem jautājumu tipiem, kas tipiski ir ietverti CIA eksāmenā, un ietver paplašināta skaidrojumu.

Jautājumu paraugi

Lai sniegtu kandidātiem priekšstatu par jautājumu tipiem, kas ir raksturīgi CIA eksāmenam, neliels skaits praugjautājumu ir publicēts IIA Global mājas lapā.

Šeit pieejams saraksts ar mācību materiāliem, kas ietver nepieciešamo informāciju CIA eksāmena nokārtošanai. Šeit atradīsiet mācību materiālus kurus izplata IAI Latvija

Šeit pieejami dažādi resursi un sagatavošanās testi, kas palīdzēs veiksmīgi nokārtot CIA eksāmenu.

Eksāmena reģistrācija un norise

Atļauja piedalīties eksāmenā

 1. Līdz ko tiks apstiprināts kandidāta pieteikums, IIA, līdz ar “Atļaujas piedalīties eksāmenā” paziņojumu, darīs kandidātam zināmu tā ID numuru un sniegs informāciju par to, kā saplānot eksāmenu Pearson VUE’s (PV) mājas lapā.
 2. Kandidāta reģistrācija eksaminācijas daļai būs derīga 180 dienas no tā brīža, kad kandidāta reģistrācija ir apstrādāta IIA galvenajā mītnē, un eksaminācijas daļas maksa kļūst neatmaksājama.
 3. Kandidāti drīkst atrasties jebkurā Pearson VUE eksaminācijas centrā gandrīz visās valstī, neatkarīgi no reģistrācijas valsts.
 4. Kandidātiem, kas eksāmenu nav nokārtojuši, ir jānogaida 90 dienas, līdz eksāmenu var kārtot atkārtoti.

Plānošana

 1. Līdz ko ziņojums par “Atļauju piedalīties eksāmenā” ir saņemts, kandidāti var sākt plānot eksaminācijas grafiku pie Pearson VUE.
 2. Kandidātiem būs jāizveido lietotājvārds un parole Pearson VUE mājas lapā, lai izplānoto eksamināciju.
 3. Apmeklējiet pearsinvue.com un nospiediet uz “Atrast eksaminācijas centru”.
 4. Tad nospiediet “Ieplānot eksāmenu”. Izvēlieties nepieciešamo eksaminācijas veidu no Pearson VUE piedāvātā klāsta. Tad izvēlieties savu eksaminācijas centru.
 5. Līdz ko eksaminācijas centrs ir norādīts, kandidātam būs redzams kalendārs ar pieejamajiem eksaminācijas datumiem un laikiem, balstoties uz pieejamību izvēlētajā eksaminācijas centrā.
 6. Līdz ko kandidāts ir reģistrējies eksāmenam, viņam/-ai tiks nosūtīts apstiprinājuma e-pasts no Pearson VUE ar norādījumiem, kā nokļūt konkrētajā eksaminācijas centrā.
 7. Kandidātam ir jāizvēlas eksaminācijas datums, kas iekļaujas 180 dienu eksaminācijas periodā pēc reģistrēšanās konkrētajai eksāmena daļai.
 8. Kandidātiem ir atļauts pārcelt eksāmenu vai mainīt eksaminācijas centru, kamēr šīs izmaiņas tiek izdarītas vismaz 45 stundas pirms ieplānotā eksāmena.
 9. Kandidāti nevar ieplānot vai pārcelt eksāmenu ārpus norādīta 180 dienu eksaminācijas perioda.

Eksaminācijas tiesību periods

Līdz ko kandidāta pieteikums dalībai CIA programmai tiek apstiprināts, kandidāta tiesības kārtot eksāmenu ir derīgas 4 gadus. Kandidātam šajā laika periodā ir jānokārto visi eksāmeni un prasības, kas nepieciešamas sertifikāta saņemšanai. Ja kandidāts nav spējīgs nenoslēgt sertifikācijas procesu šo 4 gadu laikā, tiesības atgūt maksājumus par eksāmena daļām tiek zaudētas. Ja kandidāta programmas derīgums beidzas, kandidāts zaudē par iepriekš nokārtotām eksāmena daļām iegūtos kredītpunktus. Lai no jauna iesaistītos CIA programmā, kandidātam atkārtoti jāaizpilda un jāiesniedz CIA pieteikums un jāsamaksā norādītie maksājumi.

Eksaminācijas norise

 1. Kandidāts ierodas eksaminācijas vietā 30 minūtes pirms norādītā eksāmena sākuma laika.
 2. Kandidātu piereģistrē Pearson VUE eksāmena vadītājs.
 3. Kandidātam tiek piešķirts skapītis, kurā ir jāatstāj visi neatļautie priekšmeti.
 4. Eksāmena vadītājs kandidātu pavada uz eksaminācijas telpu, piešķir eksaminācijas vietu un piekļuvi datoram.
 5. Sākuma ekrānā ir norādīts eksāmena nosaukums un kandidātam tiek lūgts apstiprināt, ka viņš/-a atrodas pareizajā eksāmenā.
 6. Kandidātam ir jāapliecina, ka viņš/-a neizpaudīs eksāmena jautājumus un ka viņš/-a apzinās, ka eksaminācijas centrā var tikt veikta viņa video vai audio novērošana.
 7. Pirms eksāmena sākuma kandidātam tiek sniegta pamācība (maksimums 10 minūtes).
 8. Pēc tam kandidāts uzsāk eksāmenu. Jautājumi datora ekrānā tiek parādīti pa vienam.
 9. Kandidātam būs iespēja atzīmēt jautājumus, kurus viņš/-a vēlas atkārtoti pārskatīt pirms eksāmena pabeigšanas.
 10. Pēc visu eksāmena jautājumu aplūkošanas kandidāts var piekļūt atkārtotās pārskatīšanas logam, kur viņš/-a var izvēlēties pārskatīt visus eksāmena jautājumus, tikai neatbildētos jautājumus vai tikai īpaši atzīmētos jautājumus.
 11. Atkārtotās pārskatīšanas logā kandidāts var izvēlēties “Pabeigt eksāmenu” pogu.
 12. Eksāmens noslēdzas arī tad, ja ir beidzies tam paredzētais laiks.
 13. Kandidāts vairs nevar atgriezties pie eksāmena jautājumiem, kad eksāmens ir noslēdzies.
 14. Visbeidzot kandidāts saņems īsu aptauju par eksaminācijas pieredzi.

Rezultāti

 1. Kandidāti saņems neoficiālus eksāmena rezultātus eksaminācijas vietnē pēc eksāmena pabeigšanas.
 2. Oficiālie rezultāti tiks nosūtīti IAI pēc tam, kad tos apstiprinās Pearson VUE.

Sekmīga atzīme

Statistiskā informācija no iepriekš-pārbaudītiem jautājumiem tiek izmantota, lai uzturētu salīdzināmu sarežģītību starp dažādām eksāmena versijām. Tā kā konkrētais pareizi atbildēto jautājumu skaits eksāmena nokārtošanai var variēt eksāmena variantu starpā, visi neapstrādātie rezultāti tiek svērti 250līdz 750 punktu skalā, lai nodrošinātu kopēju standartu. Lai eksāmens būtu sekmīgi nokārtots, svērtajam rezultātam ir jābūt 600 punkti vai vairāk. (600 svērtais rezultāts ir ekvivalents 75% pareizu atbilžu atbilstošas sarežģītības eksāmenā).

Eksaminācijas datumi

Līdz ar datorizētās eksaminācijas ieviešanu 2008.gadā, visu veidu sertifikācijas eksāmeni ir pieejami visa gada garumā. Kandidāti ieplāno savus eksāmenus tiešsaistē, Pearson VUE mājas lapā www.pearsonvue.com .

Eksaminācijas datumi

Līdz ar datorizētās eksaminācijas ieviešanu 2008.gadā, visu veidu sertifikācijas eksāmeni ir pieejami visa gada garumā. Kandidāti ieplāno savus eksāmenus tiešsaistē, Pearson VUE mājas lapā www.pearsonvue.com .

Profesionālā tālākizglītība (CPE)

Katru gadu CIA sertifikāta īpašniekiem ir jāuztur sertifikācija, iegūstot noteiktu skaitu tālākizglītības stundu. CPE stundu skaits, par kurām nepieciešams atskaitīties, ir atkarīgs no praktizējoša, nepraktizējoša, pensionēta, neaktīva (maksājuma termiņa ietvaros), neaktīva sertifikācijas statusa. CIA pienākums ir nodrošināt, ka pieteiktās CPE stundas atbilst IAI Profesionālās sertifikācijas padomes (PCB) noteiktajām prasībām. CIA iesniedz ziņojuma veidlapas vienu reizi gadā ( ne vēlāk kā attiecīgā gada 31.decembrī), kas kalpo kā parakstīts apliecinājums tam, ka attiecīgās CPE prasības ir izpildītas.

Pilno informāciju par CPE prasībām CIA īpašniekiem atradīsiet Administratīvajā Direktīvā Nr.4.

Papildus informācija par CPE ziņošanas soļiem CIA īpašniekiem pieejama šeit.

Nesen ieguvāt sertifikātu?

Sertifikācijas kandidātiem tiks piešķirtas 40 CPE stundas gadā, kad sertifikāts ticis iegūts, un 40 CPE  stundas par nākamo gadu (kopē 80 CPE stundas). Piešķirtās CPE stundas nodrošina IIA Profesionālās sertifikācijas padome, lai tās tiktu izmantotas atskaitīšanās cikla uzsākšanai.