Mērķis

Mērķis

Ētikas kodeksa (turpmāk – Kodekss) nolūks ir reglamentēt profesionālās ētikas pamatprincipus Iekšējo auditoru institūta Latvijas filiālē (turpmāk IAI). Ētikas kodeksā ir noteiktas IAI darbībai svarīgākās profesionālās ētikas pamatvērtības un nostādnes attiecībā uz ētisku uzvedību konkrētās situācijās.

Kodekss ir IAI darba organizācijas būtiska sastāvdaļa. Kodekss satur uzvedības principus un normas, kas IAI biedriem jāievēro savstarpējā saskarsmē, kā arī attiecībās ar citām organizācijām/personām un sabiedrību.

Darbības apjoms

Šis kodekss jāievēro visiem IAI biedriem. Kodeksa pretrunu gadījumā ar LR tiesību aktiem, augstāks spēks ir LR tiesību aktiem.

Pamatojoties uz šo kodeksu, IAI var izstrādāt savus iekšējos tiesību aktus, kas reglamentē ētikas jautājumus.

Definējumi

Saskaņā ar 2012. gada 13. decembra “Iekšējā audita likums” 12.panta trešo daļu:

Iekšējais auditors savā darbībā ievēro šādus iekšējā auditora ētikas principus:

– godīgums. Iekšējais auditors savu darbu veic godīgi, ar pienācīgu rūpību un atbildību, ievēro ministrijas vai iestādes iekšējos ētikas principus, neiesaistās darbībās, kas diskreditē iekšējā auditora profesiju vai iekšējo auditu, respektē ministrijas vai iestādes ētiskos mērķus un sekmē to sasniegšanu;

– objektivitāte. Iekšējais auditors audita gaitā izvērtē visus apstākļus un pierādījumus, neietekmējoties ne no paša, ne no citu personu interesēm, un iekšējā audita ziņojumā atklāj visus būtiskos faktus par pārbaudīto sistēmu;

– konfidencialitāte. Iekšējais auditors neizmanto savu pienākumu veikšanas laikā iegūto informāciju tādā veidā, kas kaitētu ministrijas vai iestādes mērķiem. Iekšējā audita darbā iegūto informāciju iekšējais auditors izpauž trešajai personai tikai ar ministrijas valsts sekretāra vai iestādes vadītāja (lēmējinstitūcijas) atļauju;

– kompetence. Iekšējais auditors savu pienākumu veikšanā izmanto zināšanas, prasmes un pieredzi.


Saskaņā ar Iekšējā audita profesionālās prakses starptautiskajiem standartiem:

1220 – Pienācīga profesionālā rūpība. Iekšējiem auditoriem jābūt rūpīgiem un jāliek lietā prasme, kas tiek gaidīta no pietiekami apdomīga un kompetenta iekšējā auditora. Pienācīga profesionālā rūpība nenozīmē pilnīgu nekļūdīgumu.

1220.A1 – Iekšējiem auditoriem ar pienācīgu profesionālo rūpību jāizvērtē •darba apjoms, kas nepieciešams, lai sasniegtu darba uzdevuma mērķus;

 • to jautājumu salīdzinošā sarežģītība, būtiskums vai nozīmīgums, attiecībā uz kuriem tiek piemērotas pārliecības radīšanas procedūras;
 • pārvaldības, riska vadības un kontroles procesu atbilstība un efektivitāte;
 • nozīmīgu kļūdu, krāpšanas vai neatbilstību iespējamība un • pārliecības radīšanas izmaksas attiecībā pret potenciālo ieguvumu.

1220.A2 – Iekšējiem auditoriem ar pienācīgu profesionālo rūpību jāapsver audita paņēmieni, kuru pamatā ir tehnoloģija, un citu datu analīzes veidu izmantošana.

1220.A3 – Iekšējiem auditoriem jābūt uzmanīgiem pret nozīmīgu risku, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt mērķu sasniegšanu, darbības vai resursus. Tomēr pat tad, ja pārliecības radīšanas procedūras ir veiktas ar pienācīgu profesionālo rūpību, tās pašas par sevi negarantē, ka visi nozīmīgie riska veidi tiks identificēti.

Atbildība

Par kodeksa izpildi savas kompetences ietvaros atbild:

 1. IAI valde atbild par kodeksa ievērošanas vispārēju kontroli un sūdzību pārskatīšanu;
 2. IAI ētikas komiteja – par Kodeksa darbības koordināciju un sūdzību izskatīšanu;

Termini un saīsinājumi

IAI – profesionālā biedrība „Iekšējo auditoru institūts”.

Biedrs, institūta loceklis – fiziska persona, kura iestājusies IAI, kā arī IAI amatpersona (valdes loceklis, komitejas vadītājs).

Ētikas kodekss – IAI IPPF Ētikas kodekss.

Pārkāpums – Ētikas kodeksa noteikumu pārkāpums.

Pārkāpuma ziņojums – prasība izskatīt iespējamo pārkāpumu

Pārkāpumu pieteikšana un izskatīšana

Lai ziņotu par IAI ētikas kodeksa pārkāpumu, vēlams:

 • Mutiski vai rakstiski sazināties ar personu, kas tieši iesaistīta pārkāpumā, dodot tai iespēju atrisināt šo jautājumu. Ieteicams problēmu risināt neformali, pārrunu veidā.
 • Ja pārkāpums joprojām nav novērsts, jums jāsazinās ar Iekšējo auditoru institūta Ētikas komisiju (turpmāk Komisija).

Sniedzot informāciju par pārkāpumu, speciāli tam paredzētajā formā (Skat. šeit) obligāti jānorāda un jāpievieno:

 • Jūsu kontaktinformācija (vārds, adrese, e-pasts un tālruņa numurs)
 • iesaistīto personu vārdi,
 • detalizēts pārkāpuma apraksts,
 • ar pārkāpumu saistīto dokumentu kopijas, saraksti, ja tādi ir
 • sagaidāmā rīcība
 • ziņojuma datums.

Lūgums ziņojumu sūtīt elektroniski uz e-pastu vl.ia1524088083i@aki1524088083te1524088083 vai IAI juridisko adresi, adresējot Komisijas vadītājam vai kādam no Komisijas locekļiem ar norādi „Personīgi”.

Ja ziņojuma iesniedzējs vai pārkāpējs(-i) nav apmierināti ar pieņemto lēmumu par nepieciešamajiem pasākumiem pārkāpuma novēršanai, lēmumu var pārsūdzēt IAI valdē, sūtot iesniegumu IAI valdes priekšsēdētājam vai kādam no IAI valdes locekļiem 30 darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas datuma.

Šajā sadaļā aprakstītie ētikas kodeksa principi ir pieejami global.theiia.org mājaslapā.

ĒTIKAS KODEKSS

Ievads ētikas kodeksam

Institūta Ētikas kodeksa mērķis ir veicināt ētisku kultūru iekšējā auditora profesijā. Iekšējais audits ir neatkarīga, objektīva pārliecības radīšanas un konsultatīva darbība, lai palielinātu organizācijas vērtību un pilnveidotu tās darbības. Iekšējais audits palīdz organizācijai sasniegt tās mērķus, ieviešot sistemātisku, disciplinētu pieeju, lai novērtētu un paaugstinātu riska vadības, kontroles un pārvaldes procesu efektivitāti. Ētikas kodekss ir vajadzīgs un atbilstošs iekšējā auditora profesijai, kuras pamatā ir uzticība tās objektīvai pārliecības radīšanai par riska vadību, kontroli un pārvaldību. Institūta Ētikas kodeksa darbības joma ir plašāka par iekšējā audita definīciju, un tajā ir ietvertas divas būtiskas sastāvdaļas:

1. Principi, kas attiecas uz iekšējā auditora profesiju un praksi;
2. Profesionālās ētikas normas, ar ko apraksta uzvedību, kā jārīkojas iekšējiem auditoriem.

Šīs normas palīdz principus īstenot praktiski, un to mērķis ir vadīt iekšējo auditoru ētisko rīcību. Ētikas kodekss kopā ar institūta Starptautiskajiem Profesionālās prakses pamatnoteikumiem un citiem attiecīgiem institūta paziņojumiem veido iekšējo auditoru darba vadlīnijas. Jēdziens “iekšējie auditori” attiecas uz institūta locekļiem, IAI profesionālo sertifikātu saņēmējiem vai kandidātiem, kā arī uz tiem, kuri sniedz iekšējā audita pakalpojumus saskaņā ar iekšējā audita definīciju.

Piemērojamība un ieviešana

Šis ētikas kodekss attiecas gan uz indivīdiem, gan uz organizācijām, kas sniedz iekšējā audita pakalpojumus. Institūta biedru un IAI profesionālo sertifikātu saņēmēju vai kandidātu izdarītie Ētikas kodeksa pārkāpumi tiks vērtēti un administrēti saskaņā ar institūta nolikumu un administratīvajām vadlīnijām. Tas, ka konkrētā rīcība nav minēta Profesionālās ētikas normās, nenozīmē, ka tā ir pieņemama un tāda, kas nediskriminē, un tāpēc biedrs, sertifikāta īpašnieks vai kandidāts var būt saucams pie disciplināras atbildības.

Principi

Iekšējiem auditoriem jāpiemēro un jāievēro šādi principi:

 1. Godīgums. Iekšējo auditoru godīgums rada uzticību un tādējādi nodrošina pamatu paļāvībai uz viņu spriedumu.
 2. Objektivitāte. Iekšējie auditori demonstrē profesionālās objektivitātes augstāko līmeni, vācot, vērtējot un paziņojot informāciju par pārbaudāmo darbību vai procesu. Iekšējie auditori līdzsvaroti izvērtē visus attiecīgos apstākļus, un, izdarot secinājumus, viņus neietekmē ne pašu, ne citu intereses.
 3. Konfidencialitāte. Iekšējie auditori respektē saņemtās informācijas vērtību un īpašumtiesības un neatklāj informāciju bez atbilstoša pilnvarojuma, ja vien tas nav jādara juridisku vai profesionālu saistību dēļ.
 4. Kompetence. Iekšējie auditori izmanto zināšanas, iemaņas un pieredzi, kas vajadzīga iekšējā audita pakalpojumu sniegšanā.

Profesionālās ētikas normas

1. Godīgums
Iekšējie auditori:

1.1 veic darbu godīgi, ar profesionālu rūpību un atbildīgi;
1.2. ievēro tiesību aktus un dara zināmu atklātībai to, ko nosaka tiesību akti un profesija;
1.3. apzināti neiesaistās nekādās nelikumīgās darbībās un pasākumos, kas diskreditē iekšējā auditora profesiju vai organizāciju;
1.4. respektē organizācijas likumīgos un ētiskos mērķus un sekmē to sasniegšanu..

2. Objektivitāte
Iekšējie auditori:

2.1. nepiedalās nekādās darbībās un neveido attiecības, kas var traucēt izdarīt objektīvu novērtējumu vai ko var uzstatīt par šādiem traucēkļiem. Šī līdzdalība ir tādas darbības vai attiecības, kas var būt pretrunā organizācijas interesēm;
2.2. nepieņem neko tādu, kas var pasliktināt viņu profesionālo spriedumu vai ko var uzskatīt par šāda pasliktinājuma cēloni;
2.3. nodod atklātībai visus viņiem zināmos būtiskos faktus, kas, ja tos neatklāj, var izkropļot ziņojumu par pārbaudāmajām darbībām.

3. Konfidencialitāte
Iekšējie auditori:

3.1. ir apdomīgi pienākumu pildīšanas gaitā iegūtās informācijas izmantošanā un aizsargāšanā;
3.2. neizmanto informāciju personiska labuma gūšanai vai jebkurā citā veidā, kas būtu pretrunā tiesību aktiem vai kaitētu organizācijas likumīgajiem un ētiskajiem mērķiem.

4. Kompetence
Iekšējie auditori:

4.1. sniedz tikai tādus pakalpojumus, kuru nodrošināšanai viņiem ir vajadzīgās zināšanas, iemaņas un pieredze;
4.2. sniedz iekšējā audita pakalpojumus saskaņā ar Iekšējā audita profesionālās prakses starptautiskajiem standartiem;
4.3. pastāvīgi ceļ savu profesionālo kvalifikāciju un uzlabo savu pakalpojumu efektivitāti un kvalitāti.